Biblijna prawda o piekle

Nauczanie pastora Pawła Lewandowskiego na temat piekła…

Czy piekło istnieje?

„Hulaj dusza piekła nie ma” – to powszechne powiedzenie… jest odzwierciedleniem powszechnej ignorancji do tego tematu, czy jednak jest ona prawdziwa i skąd się wzięła? Otóż musimy wiedzieć, że celem diabła jest przede wszystkim to, by człowiek stracił zaufanie do Boga, tak było od samego początku…

(1): A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które PAN Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu?

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rdz 3]

Dziś nie jest inaczej… dziś wielu ludzi wątpi w piekło tymi samymi słowami… mówiąc… „Czy rzeczywiście to możliwe, że Bóg, który jest miłością, będzie karał ludzi ogniem piekielnym wiecznym?”

Zapraszam do wysłuchania nauczania:

Miłość do grzechu… lepsze są własne standardy moralności niż piekło

Czy usprawiedliwianie się własną moralnością komukolwiek pomoże? Co na to jednak biblia?

(3): Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. (4): Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 10]

Atakowanie biblijnej nauki o piekle

Religia kreuje nie tyle mówienie prawdy, zbieranie sobie chwały i poklasku… ludzie lubią tych, co nie mówią o piekle, bo ta mowa jest miła dla ich uszu. Religijne kreowanie Boga według swojego wyobrażenia, to częste narzędzie współczesnego katolicyzmu do tego, by mówić o Bogu językiem łatwym i przyjemnym, zjednując sobie coraz więcej słuchaczy… Religia kreuje boga, który jedynie Kocha i jedynie wybacza, Boga, który nie pociąga nikogo do odpowiedzialności… tymczasem Biblia mówi coś zupełnie innego.

(3): Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. (4): I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2Tm 4]

Co oznacza słowo „piekło”?

Słowo piekło to nasze polskie tłumaczeniem greckiego słowa Gehenna. Gehenna w czasach Jezusa to była nazwa doliny, która znajdowała się za południowym murem Jerozolimy. Miejsce to w różnych czasach sprawowało różne funkcje m. in. sprawowano tam pogański kult Moloha, natomiast w czasach służby Pana Jezusa było to wielkie wysypisko śmieci, na odpady i nieczystości. Była też miejscem na wyrzucanie ciał samobójców i ludzi krzyżowanych – przestępców. Wszelkie nieczystości, posypywano siarką i podpalano, dzięki czemu dochodziło do powolnego rozkładu wszystkiego co tam się znajdowało.

Skąd zatem wzięło się u nas słowo piekło, jeśli oryginałem jest Gehenna? W momencie tłumaczenia bibli, najlepiej oddającym słowem polskim, znaczącym coś podobnego, do Gehenny, było słowo piekło, które oznaczało nieład, zamieszanie, mękę, męczarnie, bezład…

Piekło w bibli, fragmenty

(23): A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24): Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. (25): I powiedział Abraham: Synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 16]

(41): Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość; (42): I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (43): Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 13]

(40): A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. (41): Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. (42): Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 25]

(13): I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. (14): A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. (15): I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 20]

(30): Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie; (31): Przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. (32): Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 2]

(39): A on odpowiedział im: Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. (40): Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. (41): Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 12]

(7): A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. (8): Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. (9): Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do niższych regionów ziemi? (10): Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ef 4]

(32): A ziemia otworzyła swoją paszczę, i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi, którzy byli przy Korachu, i cały ich dobytek. (33): I zstąpili oni razem ze wszystkim, co mieli, żywcem do piekła, i ziemia ich okryła; tak zginęli spośród zgromadzenia. (34): Wszyscy zaś Izraelici, którzy stali wokół nich, uciekli na ich krzyk, bo mówili: By i nas ziemia nie pochłonęła. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Lb 16]

(45): A jeśli twoja noga jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi, zostać wrzuconym do piekła, w ogień nieugaszony; (46): Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. (47): Jeśli zaś twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je. Lepiej bowiem jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu, zostać wrzuconym do ognia piekielnego; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mk 9]

(9): A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę; (10): Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem. (11): A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 14]

(17): Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18): Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. (19): Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 7]

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link