Czy Piotr był pierwszym papieżem?

Jak możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 16,15-23:

I rzekł im: A wy kim mię być powiadacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego. Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go: I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. Tedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że on jest Jezus Chrystus. I odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do Jeruzalemu, i wiele cierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w Piśmie, a być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać. A wziąwszy go Piotr na stronę, począł go strofować, mówiąc: Zmiłuj się sam nad sobą, Panie! nie przyjdzie to na cię. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź ode mnie, szatanie! jesteś mi zgorszeniem; albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkie.

Biblia Gdańska

Pozostaje więc pytanie Czy Piotr jest tą opoką?

Jak wiemy Biblia jest księgą doskonałą, a więc Poszukajmy może odpowiedzi czym według Biblii jest ta Opoka.

Jak czytamy w drugiej księdze Samuelowej rozdział 22, w pieśni Dawida za wybawienie od nieprzyjaciół jego, w wersecie w 32:

Albowiem któż jest bogiem oprócz pana? A kto opoką oprócz Boga naszego?

Biblia Gdańska

Dawid kieruje tam pytanie retoryczne, na które w zasadzie sam sobie odpowiada i to już kilka wersetów dalej w tym samym rozdziale bowiem w wersecie 47:

Żyję Pan i błogosławiona skała moja; niechże będzie wywyższony Bóg, Opoka zbawienia mego.

Biblia Gdańska

To kolejny przykład na to, że Bóg jest tam opoką, a nie Piotr, ale jeśli komuś by to jeszcze nie wystarczyło, polecam zajrzeć do psalmu 18, w którym Dawid wysławia Boga za to, że wyrwał go z rąk nieprzyjaciół jego.

Jak czytamy w wersecie trzecim:

Pan opoką moją, twierdzą moją, i wybawicielem moim; Bóg mój skałą moją, w nim będę ufał; tarcza moja, i róg zbawienia mego, ucieczka moja.

Biblia Gdańska

To Wyraźnie pokazuje, że tą opoką jest Pan, w tym przypadku akurat Jezus Chrystus, a dokładniej to objawienie, które miał Piotr, że Jezus jest Chrystusem, który umarł nasze grzechy oraz za grzechy całego świata i to na tym opiera się chrześcijaństwo.

Ponadto jak wiemy papież nazywany jest ojcem świętym tymczasem Chrystus nauczał w Ewangeli Mateusza 23,9:

i nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi; albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech.

Biblia Gdańska

A więc Piotr został wybrany, aby głosił ewangelię, a nie aby był papieżem, o takiej funkcji w Biblii nie ma nawet mowy. W Nowym testamencie kapłanem jest każdy wierzący. Jak czytamy w 1 Piotra 2,9:

Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskiém kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnéj swojéj światłości.

Ponadto jedynym naszym arcykapłanem jest sam Jezus Chrystus, bowiem jak czytamy w liście do Hebrajczyków 4,14:

Przecież mając Najwyższego Kapłana Wielkiego, który przeniknął niebiosa Jezusa, Syna Bożego trzymajmyż się tego wyznania.

Biblia Gdańska

Ponadto papież nie jest żadnym pośrednikiem powiem jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza 2,5:

Bądź jeden jest Bóg, jeden tak że pośrednich między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

Biblia Gdańska

Na tym chyba możemy zakończyć rozważania nad tym fragmentem, albowiem Jak widzimy, opoką jest Jezus Chrystus. Umacnia się to po przeczytaniu Dziejów Apostolskich i po przeanalizowaniu działalności Piotra jako Apostoła głoszącego Ewangelię Bożą, do czego serdecznie zachęcam.

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link