Interpretacja snów – Jak interpretować sny po chrześcijańsku?

O snach, odczuciach i proroctwach w Bibli

Poniżej fragmenty biblii na temat snów, wizji i innych odczuć poruszone w nagraniach udostępnionych przez Piotra Wosinka:

(1): Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; (2): W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 1]

(13): Dlaczego z nim się spierasz? Przecież on nie tłumaczy się z żadnych swoich spraw. (14): Bóg bowiem mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. (15): We śnie, w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, w czasie drzemki na łóżku; (16): Wtedy otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie; (17): Aby odwieść człowieka od złego czynu i zabrać od niego pychę.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hi 33]

(6): I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. (7): A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. (8): Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha; (9): Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu; (10): Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. (11): A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1Kor 12]

(22): A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie.

[Biblia Warszawska, Mt 16]

(5): A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.

[Biblia Warszawska, Łk 19]

(14): pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.

[Biblia Warszawska, Hbr 5]

(16): A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim.

[Biblia Warszawska, Dz 16]

(17): Wtedy rzekł faraon do Józefa: Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu,

[Biblia Warszawska, Rdz 41]

(18): A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

[Biblia Warszawska, Mt 16]

Wizytacja anielskie

(11): I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie! A ja odpowiedziałem: Otom ja. (12): On zaś rzekł: Podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, cętkowane i łaciate; widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban.

[Biblia Warszawska, Rdz 31]

(13): A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna, imieniem Rode, aby nasłuchiwać, (14): i poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. (15): Oni zaś powiedzieli do niej: Oszalałaś! Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to: To jego anioł. (16): Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się.

Przeniesienie do nieba i winne miejsca

(23): Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. (24): Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.

(11): A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba.

(2): Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.

[Biblia Warszawska, 2Kor 12]

(21): Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli.

[Biblia Warszawska, J 6]

(25): A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. (26): A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. (27): I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, (28): powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. (29): I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. (30): A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? (31): Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. (32): A ustęp Pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich; (33): W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. (34): Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? (35): A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. (36): A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? (37): Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. (38): I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. (39): Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. (40): Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei.

[Biblia Warszawska, Dz 8]

Słyszalny głos boży

(4): a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

[Biblia Warszawska, Dz 9]

(17): I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

[Biblia Warszawska, Mt 3]

Wizytacja

(3): I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, (4): a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? (5): I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz; (6): ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. (7): A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. (8): I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział; wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. (9): I przez trzy dni nie widział i nie jadł, i nie pił.

[Biblia Warszawska, Dz 9]

(16): A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. (17): I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.

[Biblia Warszawska, Mt 28]

(1): Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. (2): I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; (3): a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. (4): A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. (5): A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych. (6): Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. (7): Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. (8): A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. (9): A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, (10): upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: (11): Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

[Biblia Warszawska, Ap 4]

O Snach i ich interpretacji, symbolice

(11): Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

[Biblia Warszawska, Mt 7]

(13): A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.

[Biblia Warszawska, Mt 2]

(5): Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. (6): Powiedział im bowiem: Słuchajcie, proszę, tego snu, który mi się śnił: (7): Oto wiązaliśmy snopy na polu; wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. (8): Rzekli do niego bracia: Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. (9): Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się. (10): A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: Cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? (11): Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci.

[Biblia Warszawska, Rdz 37]

(47): Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę.

[Biblia Warszawska, Dn 2]

Rodzaje i cele snów

(10): Wtedy bowiem, gdy owce się parzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że oto samce, które pokrywały owce, były pręgowate, cętkowane i łaciate. [Biblia Warszawska, Rdz 31]

[Biblia Warszawska, Rdz 31]

(13): A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.

[Biblia Warszawska, Mt 2]

(3): Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna.

[Biblia Warszawska, Rdz 20]

(13): I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. (14): I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. (15): A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. (16): Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli.

[Biblia Warszawska, Łk 24]

Cześć, nazywam się Piotr Wosinek i chciałem Was zaprosić do mojej wideoszkoły na temat interpretacji snów i wizji. Nie wiem czy wiecie, ale jedną trzecią naszego życia spędzamy w łóżkach, śpiąc. I w tym czasie miewamy wiele snów, których znaczenia nie rozumiemy. W całej Biblii mamy dużo historii tego, w jaki sposób Bóg przemawiał kiedyś do ludzi poprzez sny. Były one bardzo symboliczne. Dzisiaj również tak jest. Postaramy się odkryć ich znaczenie i zrozumieć to, co Bóg chce przez nie do nas powiedzieć. Zapraszam Was do tej przygody. muzyka

Cześć! Nazywam się Piotr Wosinek i chciałem Was zaprosić do mojej wideoszkoły na temat interpretacji snów i wizji. Nie wiem czy wiecie, ale 1 trzecią naszego życia spędzamy w łóżkach, śpiąc. I w tym czasie miewamy wiele snów, których znaczenia nie rozumiemy. W całej Biblii mamy dużo historii tego, w jaki sposób Bóg przemawiał kiedyś do ludzi poprzez sny. Były one bardzo symboliczne. Dzisiaj również tak jest. Staramy się odkryć ich znaczenie i zrozumieć to, co Bóg chce przez nie do nas powiedzieć. Zapraszam Was do tej przygody. W tym odcinku chciałem się zająć tym, czy jesteśmy w stanie usłyszeć głos Boży. Czy każdy z nas jest w stanie usłyszeć to, co Bóg chce do nas powiedzieć? Czy jest to w ogóle możliwe? Panuje w świecie wiele błędnych opinii, które mówią o tym, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że Bóg dzisiaj nie mówi, że On już do nas dzisiaj nie przemawia, że trudno jest usłyszeć Jego głos. Ale czy tak jest naprawdę? Czy tak naprawdę Bóg już dzisiaj do nas nie mówi? Czy musimy być kimś wyjątkowym, żeby On do nas dzisiaj przemówił? Tak naprawdę chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że jesteś wyjątkowy, że On stworzył Cię w wyjątkowy sposób i pokazał światu, że na nowo możesz mieć relację z Nim. I zrobił to poprzez Jezusa Chrystusa, posyłając Go na świat i On umarł za Ciebie i umarł za to, abyś Ty mógł nawiązać z Nim na nowo relację i łączność. Ale to, co nas oddziela od tej relacji z Bogiem, od słyszenia Jego głosu, to jest grzech. I dopóki Jezus nie przyszedł na ziemię i dopóki On nie umarł za nasze grzechy, nie mogliśmy mieć takiej relacji bliskiej z Nim. Ale chcę Wam powiedzieć o dobrej nowinie, że dwa tysiące lat temu, jak wiecie, przyszedł na świat Jezus Chrystus i On umarł za Wasze grzechy i odbudował na nowo tę relację z Wami. Teraz jesteśmy w stanie usłyszeć Jego głos. Fajny fragment jest w pierwszym rozdziale Listu do Hebrajczyków, który mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do nas dawnymi czasy. I tak samo dzisiaj, w naszych czasach, dwa tysiące lat temu przemówił do nas poprzez Jezusa Chrystusa. I dzięki temu, że On przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy w stanie dzisiaj mieć na nowo relację z Nim i jesteśmy w stanie na nowo słyszeć Jego głos. Księdza Jehoba w 33 rozdziale od 14 wersetu pisze, po co spierałeś się z Nim, że na żadne Twoje słowo nie odpowiada. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa, we śnie i w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom oczy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieźć człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Tak jak pisze w tym fragmencie, że Bóg wielokrotnie do nas przemawia i przemawia przez sny i widzenia nocne i łatwo skojarzyć to z naszym codziennym życiem, kiedy my każdego dnia również możemy mieć sny i Bóg dzisiaj dużo przemawia do nas przez sny. On robi to dzisiaj i robił to 2000 lat temu, kiedy Jezus był na ziemi i przemawiał również do nas przez przypowieści, przez różne historie, w których było ukryte znaczenie. Tak samo jest dzisiaj, On dzisiaj również przemawia i robi to w snach, tak jak kiedyś przemawiał publicznie i do uczniów i tłumaczył im pewne rzeczy, pewne znaczenie, tej symboliki, która była w tych Jego przypowieściach. Tak samo dzisiaj chce nam tłumaczyć pewną symbolikę, która jest w naszych snach. Pewnie zapytacie się, dlaczego On to robi, dlaczego w taki sposób symboliczny chce do nas przemawiać i przemawia. Myślę, że jest to na to prosta odpowiedź. Po prostu On chce, żebyśmy Go zaczęli szukać, żebyśmy Go szukali. On nie chce dawać nam prostej odpowiedzi, ale chce, żeby kiedy dostaniemy odpowiedź, żeby to nas motywowało i mobilizowało do tego, by szukać Go jeszcze bardziej, by szukać tego znaczenia i by wchodzić w nim w bliską relację. Bo nie chodzi tylko o to, żebyś dostał odpowiedź, żebyś dostał szybką informację, ale chodzi o to, żebyś nawiązał z Nim kontakt, żebyś nawiązał z Nim relacje, żebyś wszedł z Nim z interakcją i zaczął się zastanawiać i bardziej, większą relację mieć z Nim w swoim życiu. W tym, kiedy Jezus mówił na temat przypowieści, bardzo wyraźnie widać, że On zwracał się z jednej strony do tłumu ludzi, czyli do wszystkich, którzy się wtedy znajdowali obok Niego, ale osobno tłumaczył również te sny uczniom. I teraz jest bardzo ważne to, byśmy stali się Jego uczniami, byśmy chcieli podążać za Nim, byśmy chcieli iść Jego drogą. Wtedy On jest w stanie nam tłumaczyć te sny, On wtedy jest w stanie nam pokazywać znaczenie tych snów. I On chce, żebyśmy stawali się Jego uczniami i podążali za Nim. Tak jak w przypowieściach, kiedy mówił i tłumaczył swoim uczniom, co one oznaczają, jakie jest znaczenie tego, co On mówi. Czy Bóg mówi dzisiaj do wszystkich ludzi? Otóż na podstawie Biblii można stwierdzić, że tak, że On mówi do wszystkich z nas. Bardzo wiele w Biblii jest na temat tego, kiedy Bóg mówi do ludzi niewierzących, tak jak na przykład Faraon. Bóg przemawiał do niego przez sny, Bóg przemawiał na Bócho Donozora i do wielu innych osób, na przykład do Piłata, do żony Piłata w Nowym Testamencie, do Piotra. Bóg przemawiał do wielu ludzi z Biblii i to byli również ludzie niewierzący. Bóg przemawiał tak samo do dzieci. Jest w Biblii napisana historia Samuela, który był małym chłopcem i Bóg do niego przyszedł i przemawiał również do jego życia. Tak samo Bóg przemawia do nas dzisiaj i widać to nawet w świecie, że Bóg mówi i Jego słowa trafiają do nas bardzo często poprzez sny. Mamy również wiele przykładów w świecie, naszym współczesnym i niedawnym, wielu osób, do których Bóg przemawiał poprzez sny, na przykład Albert Einstein podobno swoją teorię względności otrzymał w śnie. Tak samo opera Tristana i Isoldy Richarda Wagnera, duża jej część powstała w śnie. Tak samo możemy powiedzieć Abrahama Hamie Lincoln, który został ostrzeżony o swojej śmierci również przez sen. Dalej możemy wymienić Eliasa Hova, który zobaczył maszynę do szycia dosłownie w swoim śnie. Bóg przemawia do nas na wiele sposobów i przez sny możemy odkryć wiele wspaniałych rzeczy dla naszego życia. Bóg uwalnia dzisiaj w Kościele wiele wspaniałych darów duchowych i pewnie macie takie pytanie, czy to dotyczy was, czy wy macie akurat ten czy inny dar, czy możecie usługiwać w jednym darze, czy możecie usługiwać w kilku darach, czy możecie mieć je wszystkie w pakiecie. Otóż chcę wam powiedzieć, że kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy zostałeś narodzony z Ducha Świętego, to Duch Święty daje nam możliwość korzystania z całego pakietu. W Biblii dostępne są trzy poziomy obdarowania, w których możemy funkcjonować. Po pierwsze możemy funkcjonować w tym podstawowym wymiarze. Biblia mówi o tym, że kiedy Jezus został zabrany do nieba, mówił, że idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, a tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. Między innymi wymienione tam jest uwalnianie z mocy demonicznych, uzdrawianie i myślę, że każdy dar można by włożyć w to miejsce, gdzie ludzie wierzący mogą korzystać z tego i mogą usługiwać w tym. I wiecie, ten pierwszy podstawowy poziom, który jest dostępny, jest dostępny dla wszystkich z nas. Każdy z nas, gdziekolwiek się znajdzie, czy to jesteśmy na przystanku autobusowym, czy w pracy, czy jesteś w miejscu swojego zamieszkania, gdziekolwiek, gdzie się znajdziesz, tam jesteś w stanie modlić się o ludzi i przynosić im wolność. I nie musisz dzwonić do kogoś, żeby zaprosić go do tej modlitwy, ale możesz sam pomodlić się, ponieważ Duch Święty jest w tobie i możesz skutecznie modlić się i rozwijać się w tej skuteczności oczywiście i wzrastać w darach. I naprawdę każdy dar jest dostępny dla nas, jeżeli tylko wierzymy, jeżeli tylko rozwijamy się w tym. Apostoł Paweł powiedział, że dążcie usilnie do darów duchowych i jest to prawdą dzisiaj również, że musimy dążyć do tych darów, że musimy starać się zdobywać je i wchodzić w nie i uczyć się, w jaki sposób możemy usługiwać w nich. Tak samo Apostoł Paweł pisze, że chciałbym, żeby wszyscy prorokowali, czyli on chciał, żeby każdy z nas słyszał głos Boży. Tak samo Pan Jezus mówił o tym, że owce moje, głosu mojego słyszą, głos mój słyszą i podążają za Nim, więc to jest bardzo ważne, słyszeć Jego głos, wzrastać w tych darach duchowych. Ten podstawowy poziom, który Bóg daje każdemu z nas jest taki, czy mówi o tym, że każdy z nas powinien rozwijać się w darach duchowych i może posługiwać się w darach duchowych, we wszystkich darach, które są dostępne w Duchu Świętym, na podstawowym poziomie. Natomiast drugi poziom usługiwania w darach duchowych to jest poziom, w którym możesz nauczać innych również, ale nauczać innych lokalnie, czyli w swojej społeczności. Tak naprawdę są to te miejsca, o których Biblia mówi o obdarowaniu, o darach duchowych, o darze na przykład proroczym, bo jest co innego, kiedy posługujemy się w duchu proroczym, że duch proroczy jest wylany na całe ciało i my możemy prorokować, każdy z nas, kto jest wierzący i poruszać się w tym duchu proroczym. Natomiast w darze proroczym posługujemy się, kiedy jesteśmy do tego powołani, kiedy Bóg nas do takiej służby powołuje. Powołuje nas do służby w lokalnym miejscu, gdzie możemy nie tyle rządzić, ale nadzorować inne wydarzenia prorocze, czy inne rzeczy prorocze, które dzieją się w naszej społeczności lokalnie. Tak jak Biblia pisze w pierwszym liście Pawła do Koryntian 12,10, że jeszcze inne dary czynienia cudów, inne dar proroctwa, inne dar rozróżniania duchów i wymieniane jest tu wiele darów ducha świętego. I chodzi o te dary, że to jest drugi poziom, w którym możemy funkcjonować, kiedy mamy do tego specjalne namaszczenie od ducha świętego, żeby robić i posługiwać się w darach ducha świętego. Natomiast trzeci poziom usługiwania się w darach duchowych to jest poziom urzędów. To jest to, kiedy Biblia mówi, że powołuje kogoś na urząd proroka, na urząd apostoła, na urząd nauczyciela. Wiecie, to są urzędy i taka różnica jest między urzędami a darami duchowymi, że kiedy masz urząd, otrzymujesz od Boga urząd proroczy, na przykład, wtedy możesz posługiwać nie tylko lokalnie, nie tylko jak na pierwszym poziomie w osobistym twoim życiu, ale możesz posługiwać szerzej, możesz posługiwać innym społecznościom, możesz usługiwać na świecie, możesz nauczać, przekazywać, nauczanie szerzej. Gdziekolwiek tylko Bóg cię pośle. Więc jest to o wiele większy zakres autorytetu i o wiele większy poziom doświadczenia i o wiele większy poziom nauczania, który możesz przekazać nie tylko lokalnie, ale również całym Kościołowi w danym kraju albo na świecie. Więc jeśli się zastanawiasz nad tym, jaki masz dar, ile darów możesz mieć w swoim życiu, chcę ci odpowiedzieć, że możesz mieć wszystkie, możesz mieć każdy dar i zależy to tylko od twojej wiary i od tego, na ile będziesz chciał się rozwijać i wołać do Boga o to, by funkcjonować w tym darze. W podstawowym twoim obdarowaniu, w podstawowym twoim życiu jesteś w stanie działać we wszystkich darach. Natomiast później możesz prosić Boga o to, by dał tobie szczególne nalaszczenie, szczególny dar i pokazał tobie go, w czym konkretnie chciałbyś się rozwijać i w czym konkretnie On chciałby, żebyś się rozwijał i może być to wtedy dar proroczy. Natomiast każdy z nas jest w stanie funkcjonować w tych podstawowych darach i to jest ważne, żebyśmy to zapamiętali, żeby nikt z was już nie oskarżał, że nie możecie w tym czy w tamtym posługiwać. Możecie posługiwać we wszystkim. W waszym osobistym życiu jesteście w stanie chodzić w darach duchowych i posługiwać w nich. W następnym odcinku chciałem was zaprosić do tego, byśmy sobie omówili różne rodzaje objawień, które możemy otrzymywać od Boga i myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat. Zachęcam was do niego.

Witam Was w tym odcinku. Dzisiaj chcielibyśmy się zająć tematem różnych rodzajów objawień, którymi Bóg może do nas przemawiać w naszym życiu. I chciałem Wam powiedzieć, że tych rodzajów, sposobów objawień jest bardzo wiele. Tak jak Biblia mówi w liście Hebrajczyków rozdział pierwszy, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawia do nas. Więc dzisiaj chcielibyśmy omówić sobie, jakie to są sposoby, w jakich On do nas mówi. I na pierwszym miejscu musimy wymienić Biblię jako tą księgę, która jest prawdą absolutną, poprzez którą Bóg do nas najbardziej przemawia. I przez nią Bóg najwięcej do nas mówi. I zachęcam Was do tego, żebyście czytali ją codziennie. I na pewno Bóg będzie mówił do Was w wielu fajnych fragmentach. I ważne jest, żeby nie czytać po prostu Biblii jako księgi zwykłej, ale by robić to i starać się słuchać to, co Duch Święty do Was mówi. I odbierać te słowa, te fragmenty, którymi On chce do Was przemówić. Więc po pierwsze Biblia jest takim miejscem, w którym możemy spotkać Boga, kiedy będziemy ją czytać. Jak wiecie, nasze ciało odbiera różne bodźce. I Bóg chce do nas również przez nie przemawiać. Tak jak mamy pięć zmysłów cielesnych, którymi jest wzrok, węch, słuch, smak, dotyk, tak samo Bóg chce dać nam nasze duchowe zmysły, po to, żebyśmy mogli odbierać duchową rzeczywistość. I tak samo jak mamy słuch czy wzrok i możemy widzieć i słyszeć świat fizyczny wokół nas, tak samo jesteśmy w stanie usłyszeć świat duchowy i tak samo jesteśmy w stanie zobaczyć to, co Bóg nam pokazuje. To jest bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli tego, ponieważ tak samo jak mamy pięć zmysłów cielesnych w naszym ciele, tak samo Bóg chce uwrażliwić nas i dać nam pięć zmysłów duchowych. I tak samo jak wchodzimy w interakcję ze światem fizycznym, tak samo On chce, żebyśmy weszli w interakcję z światem duchowym. I zrobimy taki test mały. Spróbujcie zamknąć teraz oczy i pomyślcie sobie o tym, że nie macie wzroku, że nie widzicie nic, co się dzieje wokół was. Jest to ciężkie poruszać się w tej rzeczywistości. I teraz wyobraźcie sobie, że nie macie również słuchu, że nie słyszycie, co się dzieje wokół was. Wyobraźcie sobie, że nie macie smaku ani węchu, że nie macie również dotyku. Tak naprawdę świat wokół was przestałby istnieć i wy w tym świecie również nie moglibyście się odnaleźć. Tak naprawdę świat wokół was przestałby funkcjonować. Tak samo dzieje się w rzeczywistości duchowej. Kiedy te nasze zmysły nie funkcjonują, kiedy nie jesteśmy w stanie widzieć, nie jesteśmy w stanie słyszeć, nie jesteśmy w stanie odczuwać duchowej rzeczywistości, wtedy wydaje nam się, że ten świat duchowy nie istnieje. Nie jesteśmy w stanie wejść w relacje z nim, w interakcję. I Bóg chce nas nauczyć, w jaki sposób to robić, by widzieć to, co On chce nam pokazać. W jaki sposób możemy usłyszeć to, co On chce do nas powiedzieć. W jaki sposób możemy odczuć to, co jest w Jego sercu. I potrzebujemy się tego nauczyć. Potrzebujemy wejść w to i zobaczyć, jak możemy te rzeczy doświadczać w naszym życiu. I zacznijmy od może takich najbardziej normalnych sposobów komunikowania, od takich najprostszych sposobów komunikowania, którym Bóg się posługuje, które może nie są najdoskonalsze. Przeprowadzę was przez całą tą listę od takich najbardziej podstawowych sposobów, przez które On to robi, On do nas mówi, do takich bardzo spektakularnych. I wiecie, to będzie taka zamierzona kolejność, ponieważ powiem wam od najbardziej delikatnych i najbardziej subtelnych sposobów do tych najbardziej konkretnych, najbardziej znaczących i najbardziej wyrazistych sposobów, w których On się z nami komunikuje. Pierwsze to, co chciałem wam powiedzieć, to to, że On komunikuje się z nami przez uczucia i wrażenia. Więc kiedy jesteś gdzieś w danym miejscu, możesz odczuwać pewne wrażenia, możesz odczuwać pewne symptomy, które Bóg daje tobie i twojemu ciału, czy twojej duszy odnośnie czegoś, odnośnie jakichś znaczeń, odnośnie jakiejś sytuacji. I kiedy na przykład modlimy się o kogoś, bardzo ważne jest zastanowić się, czy masz taki sygnał od Boga gdzieś w swoim ciele, którym On chce do ciebie przemówić, czy masz jakieś wrażenie, masz jakieś odczucie, bo jest to ważne i pomocne. Na przykład, kiedy modlisz się o uzdrowienie kogoś, to Bóg może dać tobie ból w kolanie, który nie jest tak naprawdę twoim bólem. Ty wiesz, że ty nie masz żadnego problemu z kolanem, ale przez to, że odbierasz ten ból, być może Bóg chce ci zakomunikować, że właśnie o tą część ciała powinieneś się pomodlić za daną osobę. Więc jest to bardzo ważne. Być może odczuwasz jakiś ból w kratce piersiowej, może odczuwasz jakiś ból w ramieniu, albo nagle zaczyna ci głowa boleć. Wtedy może być to sygnał do tego, żeby pomodlić się o daną osobę właśnie w tym kierunku. Możesz zapytać, czy jest jakiś problem, czy ma ktoś jakiś problem właśnie z tą częścią, którą odczuwasz i którą doświadczasz, że w danym momencie Bóg ci daje jako wskazówkę. Więc odczucia możemy podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze to są odczucia w naszym ciele, czyli odczucia fizyczne, a po drugie mogą być to odczucia emocjonalne, czyli to, kiedy dostajemy jakieś wrażenia, myśli odnośnie danej osoby. Co z czym ma problem, czy w jakim kierunku powinniśmy iść w tym momencie. Jest fajny fragment, który mówi trochę o tym, w jaki sposób to się dzieje. W Ewangelii Mateusza 16, 22 Piotr robi wyznanie w stosunku do Jezusa. Mówi tak, że a Piotr wziął Go na stronę, począł Go upominać mówiąc, miej litość nad sobą Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Czyli Piotr miał pewne odczucie w stosunku do Jezusa, akurat to było negatywne odczucie, że coś nie przyjdzie do życia Jezusa, że coś się nie wydarzy. Jednak to było błędne odczucie, więc odczucia nie są takim doskonałym odbiornikiem Bożej woli. Są takim podstawowym narzędziem, które używamy do słuchania głosu Bożego i nie możemy polegać, czy przykładać zbyt wielkiej wagi do tego poziomu objawienia. Tak jak mówiłem Wam, będziemy stopniować te objawienia, więc mówimy od najsłabszych i najmniej takich znaczących do bardziej znaczących i do takich, które mogą mieć większe znaczenie w naszym życiu i są pewniejsze. Bardziej jesteśmy pewni tego, że Bóg naprawdę do nas mówi i przemawia. Drugim elementem, przez który Bóg może mówić do nas, do naszego życia jest rozpoznanie. W II Księdze Królewskiej, 4, 9 wersecie jest napisane Rzekła wtedy do owego męża, oto teraz wiem, że ten mąż, który stale do nas przychodzi jest święty. Chodzi tu o to, że na podstawie pewnych obserwacji, pewnego rozpoznania zewnętrznego Bóg jest w stanie również do nas mówić, Bóg jest w stanie do nas przemówić na podstawie jakiejś sytuacji, która się dzieje, wydarza. On do nas również przemawia i mówi, że naprawdę to jest coś ode mnie, że to jest coś Bożego, że ta sytuacja nie jest przypadkowa, że to dzieje się naprawdę i że ma taki duchowy wymiar. Na podstawie obserwacji przechodzimy do takich wniosków. Wszystkie te rodzaje objawień, o których będziemy mówić w tych odcinkach, znajdują się również na stronie mojej, snyiwizje.pl i tam możecie sobie zakupić taką kartę, na tej karcie wymienione są wszystkie te rodzaje objawień. Myślę, że to jest dobrą taką ściągawką i dobrą zachętą dla nas do tego, by widzieć to, mieć to przed sobą i by o to się modlić, żeby te rzeczy działy się w naszym życiu, żebyśmy mogli odbierać te wszystkie rodzaje objawień. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, w których dalej będziemy omawiać rodzaje objawień.

Dzisiaj będziemy mówić na temat kolejnych rzeczy, poprzez które Bóg przemawia do nas. I takim kolejnym elementem jest słowo wiedzy. Lub też możemy dodać do tego słowo mądrości. Chodzi o to, że Bóg chce udzielać nam również w ponadnaturalny sposób swojej wiedzy. Albo mądrości na jakiś temat. To jest w momencie, kiedy potrzebujemy nagle jakiejś wiedzy na jakiś temat. Na przykład gdzie został ukryty klucz. Ginie nam klucz, czy ginie nam jakaś rzecz. I potrzebujemy ponadnaturalnej wiedzy, by dowiedzieć się gdzie ta rzecz jest. Gdzie ona się znajduje obecnie. Mogę wam powiedzieć takie krótkie świadectwo z mojego życia. Kiedy pracowałem w firmie w Częstochowie, miałem taką nieciekawą sytuację z moim pracodawcą. I okazało się, że moja praca, którą wykonałem wcześniej, nie podobała się pracodawcy. Więc ja poszedłem do niego i tak naprawdę nie wiedziałem o co chodzi. I prosiłem Ducha Świętego, by pokazał mi w czym jest problem. I w momencie, kiedy otwierałem drzwi do prezesa, Bóg przemówił do mnie i udzielił mi swojej wiedzy. I powiedział, że pan prezes robi wszystko za szybko. Więc kiedy podszedłem już później do prezesa, już wiedziałem z czym jest problem. Więc w ten sposób próbowałem rozwiązać ten problem. I kiedy poprosiłem, by on zrobił wszystkie rzeczy, które robił wcześniej wolniej, wtedy okazało się, że cały sprzęt, że moja praca jest dobrze zrobiona i wszystko dobrze funkcjonuje. I w taki sposób Bóg chce nam również udzielać wiedzy i pokazywać w jaki sposób możemy coś przejść, czy w jaki sposób możemy coś odnaleźć w naszym życiu, czy dać nam mądrość do zrobienia rzeczy, które w normalny, w ludzki sposób nie są w stanie do zrobienia, czy są trudne, bardzo trudne do zrobienia. Z przykładów biblijnych możemy podać na przykład moment, w którym Jezus przechodzi w dalnej miejscowości i mówi do Zacheusza, Zacheuszu zejdź z drzewa, dzisiaj będę jadł ciebie wieczerze. I wiecie, to, że On powiedział do Niego Zacheusz, tak naprawdę było objawione Mu poprzez słowo wiedzy, ponieważ On nie wiedział, jak On się nazywa, musiał się dowiedzieć tego w sposób ponadnaturalny. I w ten sposób Bóg chce do nas przemawiać i to jest niesamowity dar, niesamowity sposób, w jakim Bóg może mówić do nas dzisiaj. Następnym sposobem, w jaki Bóg może do nas przemawiać jest rozeznanie. Rozpoznanie, czy też rozpoznanie duchów, różnie się to nazywa i w Biblii występuje w dwóch formach. Może występować jako dar, czyli Bóg daje nam taki dar, dar rozróżnienia duchów, jest fragment, który o tym mówi. W pierwszym liście Pawła do Koryntian, w 12 rozdziale, 10 wersecie, pisze, że jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar prorodztwa, inny dar rozróżnienia duchów. Więc może to funkcjonować jako dar, ale może również funkcjonować jako rezultat ćwiczeń. Kiedy my funkcjonujemy w naszym chrześcijaństwie, wiele rzeczy z czasem uczymy się i uczymy się również rozpoznawania, co jest dobre, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Apostoł Paweł pisze też w liście do Hebrajczyków 5, 14, że pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Więc może to być również rezultatem naszych ćwiczeń i tego, że jesteśmy już dłużej w Bogu i jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest właściwe od tego, co jest niewłaściwe. Innym fragmentem fajnym, który jest opisany w Biblii, jest fragment z Dziełów Apostolskich 16, 16, gdzie pisze, a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego. Więc apostoł Paweł, kiedy szedł na modlitwę, rozpoznał w danej osobie, że źródło jej informacji nie pochodzi od ducha bożego, ale od złego ducha, od ducha wieszczego. Więc on miał rozpoznanie tego, jaki duch za czymś stoi. To jest też również możliwe i ten dar również jest w stanie rozpoznać, z jakiego ducha ktoś przemawia. Tak naprawdę dar rozróżniania duchów jest darem, który pomaga nam zobaczyć świat duchowy. I tak naprawdę niektórzy nazywają go darem widzącego, to znaczy to jest taki dar, w którym jesteśmy w stanie widzieć rzeczywistość duchową. Czasami możemy widzieć demony, czasami możemy widzieć aniołów i pewne interakcje, które się dzieją w świecie duchowym. Jest to bardzo ważny i fajny dar, fajne objawienie, które jest w stanie nam dużo rzeczy pokazać. To już wszystko w tym temacie. Chciałem Was zaprosić do kolejnego odcinka.

Dzisiaj chciałem przybliżyć wam kolejne tematy i rodzaje objawień. Powiemy trochę więcej na temat snów, ale w dalszej części będziemy mówić jeszcze więcej, więc dzisiaj tylko zaznaczę na ten temat pewne informacje. Więc tak, kolejnym elementem z objawień, którymi Bóg się posługuje, są sny. Są sny i sny najczęściej są takimi historiami, które pokazują nam świat duchowy i wiele z tych rzeczy, które się dzieją w snach jest symbolicznych. Wiele z tych rzeczy jest zakrytych, ale nie wszystkie. Mogą być sny, które mają treść zakrytą, które mają treść taką, którą trzeba zinterpretować, ale część snów jest otwarcie, otwartym językiem pisana i każdy jest w stanie to zinterpretować, więc Bóg przemawia również przez sny i chce mówić do nas w taki sposób. Jest fragment, który mówi też o tym bliżej. W pierwszej księdze mojżeszowej, 41, 17 pisze, że wtedy rzekł Faraon do Józefa śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu. Pamiętacie ten moment, kiedy Faraon dzielił się z Józefem swoim snem i to było niesamowite, że Faraon mógł dostać sen i że był ktoś, kto był w stanie ten sen zinterpretować. Ja osobiście miewam też sporo snów i wiele z tych snów było bardzo trafnych i poprzez nie byłem w stanie wejść we właściwe miejsca, znaleźć się we właściwym miejscu, przejść przez różne problemy. To o tym wszystkim posłuchacie w odcinku pod nazwą Świadectwo i w tym świadectwie powiem wam dużo takich moich świadectw osobistych, w jaki sposób Bóg mnie prowadził poprzez sny, w jaki sposób one pozytywnie wpłynęły na moje życie i na jakość mojego życia chrześcijańskiego. Kolejnym rodzajem objawień, już w stopniu wyższym, jest słowo prorocze. Słowo prorocze jest to takie słowo, w którym dowiadujemy się pewnych rzeczy, w którym Bóg daje nam poznać pewne rzeczy odnośnie naszej przyszłości albo czyjejś przyszłości i On jest w stanie przemówić do nas danym słowem proroczym odnośnie jakichś rzeczy, odnośnie jakiejś sytuacji, odnośnie jakichś osób, odnośnie tego, co się wydarzy w życiu tych osób w przyszłości. W fragmencie Mateusza 16, 18 jest napisane A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Czyli widać po tym fragmencie, że Pan Jezus prorokuje do Piotra odnośnie tego, co się wydarzy w przyszłości. Proroctwo właśnie mówi dużo na temat tego, co będzie się wydarzało w naszym życiu i jest niesamowicie pomocne. Jak pamiętacie, wcześniej już mówiłem, że apostoł Paweł mówił o tym, że chciałby, żeby wszyscy prorokowali, żebyśmy wszyscy chodzili w tym darze objawienia, w objawieniu proroczym. I jest to możliwe oczywiście dla każdego z nas. I fajnie jest, kiedy my się poruszamy w tym, ponieważ tak jak Biblia mówi, że kiedy spotykamy się w jakimś miejscu, zgromadzamy się i wiele osób przychodzi, wiele rzeczy wtedy jest odkrywanych i wiele rzeczy jest wtedy… Bóg daje nam wiedzę na temat pewnych rzeczy i mówi do nas i możemy mówić tymi rzeczami do nowych osób na przykład. I one są w szoku, że my wiemy pewne rzeczy odnośnie ich życia, że my prorokujemy pewne rzeczy, nie mając z nimi żadnego kontaktu. Mogę się podzielić z wami ostatnią historią, którą też mieliśmy w naszej społeczności, kiedy przyszła do nas pewna osoba i mieliśmy do niej słowo prorocze i mówiliśmy też o tym, czym się zajmuje w obecnej chwili i to niesamowicie miało pozytywny wpływ na tę osobę i wierzę, że każdy z nas może takie rzeczy doświadczać i ludzie będą wtedy bardziej zbliżać się do Boga, kiedy zobaczą, że Bóg jest w stanie powiedzieć ukryte rzeczy i odkryć pewne rzeczy i przemówić do nich, do ich sytuacji w sposób proroczy. Tak jak mówiłem wcześniej już w poprzednich odcinkach, że dar proroczy może funkcjonować na trzech poziomach i na tym podstawowym poziomie każdy z nas może odbierać słowa prorocze, możemy działać w duchu proroczym i każdy z nas, który wierzy i porusza się w duchu świętym, jest w stanie odbierać te słowa prorocze. Następnym elementem, czy etapem, czy możliwością jest dar proroczy i kiedy Bóg daje nam dar proroczy, kiedy modlimy się o to i Bóg daje nam dar proroczy, wtedy jesteśmy w stanie przemawiać lokalnie do lokalnej społeczności i nauczać lokalnie, w lokalnym miejscu, gdzie się znajdujemy, w tej społeczności czy kościele, gdzie się poruszamy. Natomiast jest jeszcze trzeci wymiar tego, kiedy mamy urząd proroka i wtedy mamy jeszcze większy zakres możliwości i większy autorytet, w którym możemy działać. I wtedy możemy działać nie tylko lokalnie, nie tylko osobiście, ale nasze oddziaływanie może dotykać już całego narodu, czy też całego świata. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnych odcinków.

Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy się zajmować wizjami. Wizje to są takie obrazy, które możemy dostać, obrazy albo nawet całe historie czy filmy, które mogą być nam wyświetlane przed naszymi oczami. Wizje są otwarte i wizje są zamknięte. Czyli możemy widzieć wizje naszymi oczami fizycznymi, widzieć pewne obrazy przed nami, a możemy widzieć te same obrazy również, kiedy mamy zamknięte oczy. I wtedy przychodzą do nas pewnego rodzaju obrazy, czy wydarzenia, całe filmy, które możemy widzieć również od Boga. I ważne jest to, żeby… Nie chodzi o to, żeby sobie coś wyobrażać sami z siebie, ale żeby po prostu zamknąć oczy i czekać na to, aż Duch Święty przyjdzie do nas i zacznie nam coś pokazywać. To jest takim naturalnym procesem, w którym On przychodzi i pokazuje nam różne rzeczy. Wizje, tak jak już mówiłem, są otwarte i mogą być również zamknięte. Najczęściej są one mylone często ze snami, ponieważ bardzo często wizje przychodzą do naszego życia, kiedy kładziemy się spać na krótko przed zaśnięciem albo na krótko przed obudzeniem się. I my często myślimy, że to był sen, a tak naprawdę to była wizja. Po czym możemy rozpoznać wizję od… Czy po czym możemy rozróżnić wizję od snów? Najczęściej wizje są bardzo wyraziste i jesteśmy w stanie zapamiętać każdą wizję nawet przez bardzo długi okres czasu. Natomiast sny są bardzo ulotne i zwykle potrzebujemy od razu je zapisać, ponieważ jeżeli od razu ich nie zapiszemy, to zaraz nam umkną i nie będziemy w stanie ich pamiętać. Oczywiście są sny, które nazywamy snami klarownymi, o których będziemy mówić później, ale one są bardziej wyraźne. Natomiast większość snów jest oczywiście ulotna. W Biblii dużo pisze na temat snów i mamy dużo fragmentów na temat wizji również. Na przykład w Księdze Daniela 10, 5 jest napisane A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z ufas. I Daniel pisze tutaj, że kiedy podniósł oczy, nagle spojrzał i widział nierzeczywistość naturalną, albo innymi słowy można powiedzieć, że oprócz tej rzeczywistości naturalnej, bo tak też może być, widział również rzeczywistość duchową. I tę rzeczywistość duchową odbierał. Bóg coś przez tę sytuację, przez te obrazy mówił do niego. Kolejnym fragmentem, w którym bardzo fajnie opisane są wizje jest w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, od 3 wersetu. Pisze tam tak. Ujrzałem wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu Korneliuszu. Więc w tym fragmencie widać, że Korneliusz zobaczył, miał widzenie, w którym objawił się anioł i przyszedł do niego z konkretną informacją. Dalej pisze, że ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Więc Piotr widział pewien obraz, który przychodzi do niego i musiał go w jakiś sposób rozróżnić, musiał go w jakiś sposób zinterpretować. I w tej interpretacji nawet Bóg mu pomagał. Więc jest to niesamowitą pomocą, kiedy jesteśmy w stanie odbierać takie obrazy, bo Bóg poprzez nie jest w stanie nam powiedzieć dużo więcej informacji. Mówi się ogólnie, że obraz jest w stanie zastąpić tysiące słów. I nie musimy czasem mówić wiele, ale wystarczy, że spojrzymy na jeden obraz i dostajemy o wiele więcej informacji, niż gdyby ktoś do nas mówił. Ja w swoim życiu oczywiście też miałem wiele takich historii, sytuacji, świadec tego typu. Mogę wam powiedzieć o jednej z najświeższych świadec, które miałem. Ostatnio modliliśmy się na spotkaniu o taką kobietę i miałem wizję, w której widziałem regał, odnośnie niej, regał biały, regał z książkami. Tych książek było mało, były na dole, ale wiedziałem, że będzie ich więcej. Więc podzieliłem się z nią tą wizją i przy okazji dostałem takie słowo prorocze, które też odnośnie tego się tyczyło. I co okazuje się, ta pani była… jej ulubionym sposobem spędzania czasu, wolnego czasu, było czytanie książek, więc to niesamowicie do niej przemówiło. A ponieważ była świeżo narodzona na nowo, świeżą chrześcijańką, więc tych książek jeszcze było niewiele, ale one przychodziły i było ich coraz więcej. Więc to było niesamowitą zachętą do niej, przez to, że Bóg pokazał jej, że widzi to, że lubi książki, że lubi czytać książki i że na razie jest ich niewiele, ale że będzie ich jeszcze więcej. Więc to niesamowicie jest w stanie zbudować ludzi i zachęcić do tego, żeby dalej wzrastali, żeby dalej rozwijali się w Bogu. Kolejnym rodzajem objawień to są wizytacje. Wizytacje to momenty, w których albo anioł, albo jakaś niebiańska istota przychodzi do nas i ze Słowem Bożym, z jakimś przesłaniem od Boga i my mamy taki czas wtedy z tymi osobami. Mogą te sytuacje być zarówno w snach, występować. Mamy przykład Jakuba w pierwszej Księdze Mojżeszowej 31-11. Może na przykład występować w widzeniach. Widzimy to w fragmencie z Księgi Daniela 8-15, a możemy również doświadczać tego w rzeczywistości fizycznej, tak jak jest opisane w Dziejach Apostolskich 2-9 w sytuacji, którą Paweł miał. Więc odwiedziny anielskie są normalną rzeczą i normalnym sposobem, w który Bóg chce się z nami komunikować. Było to bardzo rozpowszechnione w czasach biblijnych. Pamiętacie historię, kiedy Piotr był uwięziony i Kościół cały był zgromadzony, modlił się o Piotra, o to, żeby wyszedł z więzienia, ale w momencie, kiedy Piotr wyszedł faktycznie z więzienia i stanął u drzwi do pomieszczenia, gdzie uczniowie przebywali, pewna kobieta zobaczyła go i poszła powiedzieć uczniom, że Piotr przyszedł, a oni nie uwierzyli jej. Powiedzieli, że pewnie to był anioł i nie przejęli się tym za bardzo. Czyli widać po tym, że spotkania z aniołami były w tamtym okresie czymś naturalnym i czymś normalnym. Ja osobiście doświadczałem wielu takich momentów, w których przychodziły do mnie takie istoty. Miałem jedno spotkanie z aniołem, z którym rozmawiałem w rzeczywisty sposób. Była to normalna osoba, z którą normalnie możemy porozmawiać. Rozmawialiśmy na różne tematy. Ciekawe było to, co mogę wam powiedzieć, że jednym z ciekawszych pytań, które ta osoba mi zadała, to to, czy wiem coś na temat grzechu, czy jestem w stanie coś powiedzieć więcej na temat grzechu. Co to jest grzech? Później, jak zacząłem studiować ten temat, odkryłem, że aniołowie przecież nie wiedzą, co to jest grzech. One nie doświadczają grzechu, więc są ciekawe tego, co to w ogóle jest. Później poznałem, że to jest anioł, po tym, że ta osoba znikła sprzed moich oczu, więc ewidentnie musiała to być osoba posłana od Boga. Ona mówiła do mojego życia kilka rzeczy. I to było bardzo fajne i trafne przesłanie do mojego życia. Między innymi to, co teraz robię, jest tym, co ta osoba mówiła do mojego życia. Dawno temu, bo to był jakiś czas spory do tyłu. Inną osobą, którą też widziałem duchowo, to byli na przykład serafinowie. To były takie ogniste postacie, które gdzieś mogłem widzieć. Z ostatnich świadectw mogę wam powiedzieć, że kiedy jesteśmy na społeczności, też czasami widuję takie postacie anielskie. I to jest bardzo fajne, kiedy możemy odbierać od nich pewne przesłanie albo widzieć ich w jakiejś roli, w jakiejś sytuacji. I wtedy wiemy, o co chodzi w danym momencie, kiedy jesteśmy na spotkaniu. Wiemy, co nam pokazują, czy w jakim kierunku pomagają nam, czy mówią, w jakim kierunku mamy iść. One są posłane przez Boga. Absolutnie nie możemy tutaj sami takich sytuacji wytwarzać. Nie możemy wjawiać, że nie możemy rozkazywać aniołów, ale możemy modlić się do Boga, żeby Bóg posłał do naszego życia aniołów. One są takimi istotami, które są w stanie nam pomagać w życiu i są w stanie usuwać pewne problemy. Kiedy modlimy się do Boga, Bóg posyła swoim armii aniołów i one są nam wtedy bardzo pomocne. Mogą być nam wtedy bardzo pomocne. To wszystko już w tym odcinku. Do kolejnych moich odcinków.

Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat przeniesień. Bóg jest w stanie nas przenieść do nieba, możemy znaleźć się i chodzić w rzeczywistości niebiańskiej. Możemy również być przeniesieni w czasie, w przeszłość albo w przyszłość. Bóg jest w stanie nas przenieść również w inne miejsce tutaj na ziemi. W Biblii wiele takich historii znamy, w których Bóg mówił o tym, że przenosił kogoś z jednego miejsca na inne. Może przeczytamy kilka teraz. Na przykład w Księdze Rodzaju 5,24 pisze, że Żył więc Henok w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Następny fragment, w którym też jest podobna historia ukazana jest w II Księdze Królewskiej 2,11. Pisze tam, że podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjadł się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz spośród wichru wstąpił do niebios. Więc to są dwa z takich fragmentów, które mówią o tym, że fizycznie ktoś z ziemi wstąpił do nieba. Ale są również inne fragmenty, które mówią o tym. Na przykład w II Liście do Koryntian 12,2 pisze, że znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Więc apostoł Paweł mówi tutaj o porwaniu kogoś do trzeciego nieba, ale on według tej historii można wnioskować, że wrócił z tego nieba. Więc był na krótko w rzeczywistości niebiańskiej i wrócił z powrotem na ziemię. Inna historia to jest w Ewangelii Jana 6,21 pisze, że chcieli go zabrać do Łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Więc mamy tutaj sytuację, kiedy Jezus chciał wejść do Łodzi, bo był na środku jeziora razem z uczniami, ale łódź natychmiast znalazła się przy brzegu. Czyli mowa jest tutaj o tym, że oni wszyscy razem natychmiast przybliżyli się, przenieśli się do miejsca, w którym był brzeg. To jest niesamowitą historią i my również możemy takie historie mieć w naszym życiu. Taką inną historią też z Biblii mówiącą o tym jest historia Filipa, który został przeniesiony do Eunucha, gdzie mógł zwiastować mu Ewangelię. Następnie ochrzcił go i przeniósł się dalej w inne miejsce. Więc aby nie tracić czasu czasami Bóg przenosi nas w różne miejsca, aby pomóc komuś czasami Bóg przenosi nas w różne miejsca. Miewałem dużo takich sytuacji, w których Bóg zabierał mnie do nieba i coś pokazywał, po czym wracałem tutaj do tej rzeczywistości ziemskiej. Myślę, że Jezus jest przykładem tego takiej osoby, która chodziła w dwóch rzeczywistościach, w rzeczywistości niebiańskiej i w rzeczywistości ziemskiej. I my będąc na Ziemi również mamy taką możliwość, że narodziliśmy się na nowo, narodziliśmy się do nowego królestwa, do nowej rzeczywistości duchowej. Jesteśmy w stanie chodzić równocześnie, równorzędnie w rzeczywistości fizycznej, ale również jesteśmy w danym momencie w stanie wejść w tę rzeczywistość duchową. Żeby na przykład odebrać coś od Boga, jakieś słowo, żeby na przykład usłyszeć coś, żeby zobaczyć coś, jakąś sytuację. Jesteśmy w stanie przenieść się w tę niebiańską rzeczywistość i wrócić z powrotem na Ziemię, by coś zrobić czy coś przekazać. To dzieje się automatycznie i czasami jest to bardzo szybkie działanie i nie jesteśmy w stanie tego nawet odróżnić. Czasami jest tak, że przenosimy się w ciele i jest to rzeczywiście wyraźne oddzielenie i wyraźny moment, w którym przenosimy się w czasie. Tak jak na przykład John Paul Jackson opowiadał świadectwo, w którym przeniósł się w przeszłość. Bóg pozwolił mu się przenieść w przeszłość. Będąc w Izraelu na wycieczce przeniósł się w przeszłość i zobaczył wszystkie sytuacje, które działy się w tamtym czasie. Znalazł się na takim targowisku, w którym mógł widzieć również Dawida, bo przenieśł się w czasy Dawida i mógł spotkać się z nim i widzieć go osobiście. A następnie wrócić z powrotem do swojego ciała, do łóżka, bo akurat w tym czasie spał i na następnego dnia opowiadał, że ten targ, który widział w śnie mógł zobaczyć również w Izraelu. Ponieważ najnowsze prace archeologiczne właśnie w tym dniu otworzyły nową część do pokazania publicznego i było to właśnie to miejsce targowe. Więc on wchodząc tam był w szoku, że był dokładnie w tym samym miejscu, kiedy Bóg go przeniósł i to samo miejsce może również teraz oglądać. Więc to jest do wykonania, to jest do zrobienia i przeniesienia możemy mieć na różny sposób. Możemy być przenoszeni w snach, tak jak właśnie opowiadałem w historii Johna Paula Jacksona, że Bóg może nas w snach przenosić do różnych miejsc. Możemy być przenoszeni na przykład w wizjach w różne miejsca, możemy też w naszym fizycznym, realnym ciele być przeniesieni gdzieś i na przykład po to, żeby się modlić o kogoś jest to wszystko dostępne dla nas. Kolejnym rodzajem objawienia, które możemy dostać w naszym życiu to jest słyszenie czy słuchanie głosu Bożego, takiego rzeczywistego głosu Bożego. Możemy głos Boży słyszeć na dwa sposoby, albo wewnętrznie, wewnątrz nas, albo możemy słyszeć go naszymi fizycznymi uszami. I to jest w Biblii również opisane, że Bóg w taki sposób przemawia. Przeczytajmy teraz dwa fragmenty. Pierwszy z nich jest w Dziejach Apostolskich 9, 4 i pisze tak. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Więc to jest pierwszy moment, w którym apostol Paweł, wtedy Szawel, otrzymuje informację od Boga, Bóg do niego przemawia słyszalnym głosem do jego życia osobiście. Drugi fragment to jest w Ewangelii Mateusza 3, 17, w którym pisze, a głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Więc widać po tych dwóch fragmentach, że Bóg jest w stanie przemówić do nas słyszalnym głosem, zarówno, który możemy słyszeć naszymi uszami, ale jest też w stanie przemawiać do nas wewnątrz, wewnętrznym głosem. Miałem kilka takich sytuacji, w których mogłem słyszeć głos Boży słyszalnie. Dobrym momentem na to, żeby usłyszeć głos Boży też jest właśnie poranek albo kiedy kładziemy się spać. To jest taki bardzo dobry czas, kiedy jesteśmy wyciszeni, kiedy możemy więcej słyszeć i raz miałem taką sytuację, że zaraz po przebudzeniu usłyszałem, co się wydarzy, kilka słów, które się wydarzą. Byłem taki oszumiony właściwie tym, co się stało i spytałem mojej żony, czy też coś słyszała. Ona powiedziała, że nie, że nic nie słyszała i byłem w szoku po tym wydarzeniu. Jednak później te rzeczy, które słyszałem, po prostu się wypełniły. Bóg chciał mnie ostrzec przed czymś, co się wydarzy, a to mnie przygotowało na to, żeby nie być zaskoczony przez to, co się wydarzy później w moim życiu. Dziękuję Wam za poświęcony czas i zapraszam Was do kolejnych moich odcinków.

 Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat wizytacji Pana, czyli takiego momentu, w którym Pan Jezus przychodzi do nas i objawia nam się i mówi o jakichś rzeczach. Jest to objawienie, które jest bardzo konkretnym objawieniem i zwykle przychodzi do nas w momencie, kiedy np. Pan Jezus powołuje nas do tego, byśmy zajęli jak pewien urząd. Biblia mówi, że sam Pan Jezus wyznacza nas na odpowiednie urzędy. Urząd np. proroka, nauczyciela czy ewangelisty jest na tyle odpowiedzialną funkcją, że sam Pan Jezus objawia się i mówi danej osobie, że powołuje ją do takiego czy innego zadania. Dokładnie tak samo było z apostołami, kiedy sam Pan Jezus posłał ich w roli apostołów. Tak samo było w sytuacji Szawła, kiedy Pan Jezus objawił mu się na drodze i osobiście powiedział mu jego przyszłe zadanie, że będzie w urzędzie apostoła i będzie miał wpływ i większy autorytet. Nie tylko na swój kraj, ale też na inne kraje. Więc wizytacje są takim miejscem, w którym Pan Jezus przychodzi do nas, by konkretnie powiedzieć nam o czymś i kiedy się to dzieje, jest to naprawdę coś bardzo ważnego i nie powinniśmy tego lekceważyć. Fajnym fragmentem, który to opisuje jest zawarty w Ewangelii Mateusza 28 od wersetu 16. Pisze tam, że 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, czyli Jezus im się ukazał, oddali mu pokłon. Więc widać, że takie sytuacje miały miejsce kiedyś i również dzisiaj one też mają miejsce i Pan Jezus objawia się swojemu ludowi, objawia się Kościołowi i przemawia. Ostatnim z objawień, o których chciałem się z wami podzielić jest objawieniem sali tronowej, czyli znalezieniem się dokładnie w sali tronowej Bożej, kiedy stajemy przed tronem Bożym i kiedy Bóg mówi nam różne rzeczy albo możemy zobaczyć różne rzeczy, które dzieją się w sali tronowej. Jest to też opisane w Biblii, Biblia też mówi na ten temat, na przykład w Apokalipsie Jana, rozdziale 4 od pierwszego wersetu jest napisane, że doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. Więc mamy takie sytuacje, możemy mieć takie sytuacje, kiedy Bóg nas przenosi do sali tronowej i pokazuje nam pewne rzeczy i to również może odbywać się na przykład w snach, na przykład w wizjach, a może być również w fizycznym wymiarze, może to również w fizycznym wymiarze się dziać. Osobiście dużo takich sytuacji słyszałem i też miałem, kiedy Bóg zabierał na przykład te osoby do sali tronowej i pokazywał coś, co będzie się działo albo coś, co będzie miało miejsce. To są różne rzeczy, nie można tego uogólnić do jednej rzeczy. Bóg może mówić o wielu rzeczach, kiedy jesteśmy przed salą tronową, ale wiem, że to co tam usłyszysz, to co tam będzie powiedziane jest bardzo ważne i Bóg chce, żebyś to zrobił i nie możesz tego lekceważyć. Podam wam jedno świadectwo, które działo się ostatnio, kiedy byliśmy na seminarium, które organizowaliśmy w Domrowiej Kórniczej. Miałem takie doświadczenie, że Bóg zabrał mnie i widziałem pewną osobę z tej społeczności, która widziałem pewien obraz, która była pasowana na osobę proroczą i był miecz przykładany na jej ramiona. Najpierw na pierwszej ramię, później na drugiej ramie i wiedziałem, że On jest powoływany do tego, by być posłany do narodów i by usługiwać gdzieś dalej w swoim darze. Oczywiście byłem bardzo ostrożny co do mówienia o tym, czy wypowiadania się w tym temacie. Tak naprawdę powiem wam, że przemilczałem ten temat na tym spotkaniu, ale coś się wydarzyło fajnego. Bóg to potwierdził i potwierdził to w taki sposób, że ta sama osoba, do której miałem to widzenie, zostałem przeniesiony i mogłem widzieć tę sytuację. Dokładnie tę samą sytuację widziała ta osoba, do której miałem to powiedzieć. Bóg zabrał ją tak samo do sali tronowej i pokazał jej taki moment, w którym Bóg ją pasuje właśnie tym mieczem po jednej i po drugiej stronie, powołuje do zadania. Widział wtedy dalej obraz pewnych krajów, do których Bóg go posyła i Bóg będzie go wyposażał, żeby mógł tam iść. Wiecie co, on się podzielił ze mną tym doświadczeniem i jedyne, co mogłem mu powiedzieć, to że to jest prawdą, ponieważ ja też to miałem odnośnie Niego, tylko po prostu czekałem na potwierdzenie, kiedy Bóg to po prostu potwierdzi, ponieważ chciałem mieć pewność, że rzeczywiście to jest słowo od Boga dla Niego, a było ono niesamowicie mocnym przesłaniem. To już wszystkie z rodzajów objawień, którymi chciałem się z wami podzielić. To nie jest skończona lista, jest ich więcej. Tak jak mówiłem wam na początku, że w pierwszym rozdziale listy do Hebrajczyków pisze, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg do nas przemawia i ta lista nie jest skończona, dlatego że Bóg również nie jest skończony i nie można go zamknąć w pudełku i powiedzieć, że tylko w taki sposób Bóg będzie przemawiał. Bóg przemawia na wiele sposobów i najlepszym i najważniejszym sposobem, którym do nas przemawia jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Jest dalej w tym fragmencie powiedziane, że ostatnio u kresu dni przemówił do nas przez syna swojego Jezusa Chrystusa i tym najlepszym sposobem, w którym przemawia do nas jest właśnie osoba Pana Jezusa, która umarła za nas i oddała swoje życie, a my możemy dzisiaj żyć dla niej i to jest najważniejsze dla nas i dla naszego życia. To, co chciałem wam jeszcze powiedzieć odnośnie tych rodzajów objawień, to, że ważne jest i dobrze jest łączyć jedne rodzaje objawień z innymi. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy spotykacie się w jakiejś grupie i modlicie się o jakąś osobę albo o siebie nawzajem, to możecie łączyć różne rodzaje tych objawień. To znaczy, że kiedy na przykład zamykacie oczy, najpierw możecie odebrać wizję od Boga, czyli Bóg może pokazać wam pewien obraz odnośnie danej sytuacji czy danej osoby. Następnie, mając zamknięte oczy, możecie rozmyślać albo zadawać pytanie Bogu, co ta sytuacja oznacza, co ten obraz oznacza, jakie jest jego znaczenie. Możemy dostać wtedy słowo mądrości do danego życia, możemy dostać słowo wiedzy też i to będzie już wtedy połączone ze sobą. A na końcu, kiedy mamy już cały ten obraz, tą informację, możemy poprosić o słowo prorocze, które będzie się odnosić do przyszłości. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby odebrać coś od Boga, na przykład, że ktoś jest w tym miejscu czy w innym, czy że takie rzeczy się dzieją teraz, ale Bóg, kiedy objawia coś, jakieś rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, bardzo często chce od razu dać nam rozwiązanie i chce dać nam wyjście. I kiedy doświadczacie objawienia, kiedy macie słowo prorocze do kogoś, czy macie właśnie ten pakiet, wizję słowo wiedzy i słowo prorocze, to oprócz tej wiedzy, którą przekażecie, od razu pomódlcie się o kogoś, o jego przyszłość, czy spróbujcie powiedzieć do niego w proroczy sposób na przekór tym rzeczom, które złe, na przykład, diabeł zaplanował dla ich życia. Po to, żeby wprowadzić i rozwiązać dany problem, który jest objawiony nam. Jeżeli to będzie, na przykład, problem związany ze zdrowiem, to Bóg zachęca nas do tego, żeby od razu modlić się o uzdrowienie. Kiedy Bóg coś pokazuje, to nie robi tylko po to, żeby nam to po prostu pokazać, ale chce nam to pokazać po to, żebyśmy modlili się o to i od razu z objawieniem przechodzi rozwiązanie problemu. Kiedy Bóg objawia nam dany problem, daną chorobę, to wierzę, że od razu przychodzi wiara do tego, żeby uzdrowić dany problem, czy uzdrowić daną chorobę. I to jest połączone ze sobą. Powinniśmy nie tylko odbierać od Boga informacje, ale odbierać również rozwiązanie problemu i wprowadzać to w rzeczywistość. Wprowadzać w rzeczywistość to rozwiązanie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej części materiału. W dalszej części zajmiemy się bardziej szczegółowo z nami. A do tego materiału jeszcze raz zachęcam Was, możecie wrócić, kiedy wejdziecie na moją stronę www.snyinvizje.pl. Tam jest do kupienia też taka karta, na której są wymienione wszystkie te rodzaje objawień. Myślę, że to jest dobrą ściągawką, czy taką zachętą dla nas, żeby modlić się o tego typu rzeczy do naszego życia, żebyśmy mogli chodzić w tych rzeczach i żebyśmy mogli w tym funkcjonować każdego dnia. Zachęcam Was do tego.

 Tym razem chciałem podzielić się z Wami tym, jakie mamy rodzaje snów, czyli jakie są źródła pochodzenia snów. Po pierwsze, sny pochodzą od Boga i to źródło musimy umieć rozróżniać i wiedzieć w jaki sposób Bóg przemawia do nas, żeby móc odróżnić ten Boży sen od innego snu. Więc po pierwsze są Boże sny, po drugie są sny z nas, w których możemy mieć sny cielesne, możemy mieć sny, które pochodzą z zażywania jakichś leków, czy też może sny duszewne z naszych wydarzeń, które gdzieś dzieją się w naszym życiu, ale możemy mieć też sny, które pochodzą z trzeciego źródła i to źródło będzie źródłem złym duchowo, czyli będzie jakimiś ciemnymi naleciałościami w naszym życiu. Będą to sny demoniczne. Sny pochodzące od Boga są bardzo pozytywne. Zwykle to są sny, w których jest dużo kolorów, w których Bóg mówi o swojej miłości do nas, które nie są ciemne, które nie są czarne, w których nie ma złych historii tego typu, że na przykład ktoś nam robi coś złego, czy próbuje nas zniszczyć, czy zastraszyć nasze życie, czy terroryzować strachem. Zazwyczaj są to sny pozytywne. Jeżeli już dzieje się coś takiego mrocznego, to jest w tym taka nuta nadziei i nuta wyjścia z tej sytuacji, czy pokazane wyjście, które Bóg ma dla nas z tego miejsca, który jest pokazany. Albo może być to sen też ostrzeżenia, który jest trochę w ciemniejszych barwach. Natomiast przeważnie są to pozytywne barwy, pozytywne kolory, sny są wyraźne i wyraźnie widzimy w nich to, co dzieje się. Pomimo tego jednak trzeba być bardzo uważnym, ponieważ mimo tego, że będzie sen któryś kolorowy, że będą wszystkie te elementy takie boże, sen od Boga powinien również mieć sens. Te wszystkie wydarzenia w śnie powinny być powiązane ze sobą, nie może być rozdzielony, ale są czasami takie sny, które naprawdę musimy uważać i musimy mieć rozróżnienie, ponieważ pomimo, że jest w nich kolor, że jest w nich pewien zachowany sens, to nie pochodzą od Boga. Jeżeli mamy wątpliwości w jakichś snach i jeżeli są pewne elementy, które nie da się łatwo rozróżnić, bardzo dobrze jest skorzystać wtedy z pomocy kogoś, kto tłumaczy takie sny, jeżeli coś jest niejasnego, żeby naprawdę upewnić się, czy to jest boży sen. Niemniej jednak te podstawowe sny, które mamy z prostą symboliką zwykle są kolorowe i zwykle możemy mieć taki pozytywny wydźwięk tych snów, możemy odczuwać pozytywny wydźwięk tych snów i to zwykle są sny boże, którymi Bóg nas zachęca, buduje, przemawia do nas, ostrzega, o czym powiemy w dalszej części odcinków, naszych odcinków. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że nie musimy się bać tego, co dany sen przyniesie. Jeżeli to jest sen kolorowy, pozytywny i ma on dobre przesłanie, to na pewno jest to sen boży. I tak jak jest napisane w Biblii, że nie da nam Bóg czegoś złego, kiedy prosimy Go o coś dobrego, więc kiedy modlimy się o sny i o to, żeby Bóg do nas przemawiał, wtedy On to robi i On daje nam dobre rzeczy, bo dobre rzeczy pochodzą właśnie z Bożego źródła i nie powinniśmy się bać snów, bać, odbierać i interpretować ich, ponieważ to jest niesamowity, boży i fajny sposób komunikacji z nami. Drugim rodzajem snów, które mogą nam się śnić, to są sny z nas samych. To mogą być sny cielesne, to mogą być sny chemiczne albo mogą być to sny duszewne. O co chodzi? Chodzi o to, że możesz źle się czuć w danym momencie, możesz być w złej kondycji fizycznej i wtedy te sny, które będą przychodzić do ciebie, nie będą odzwierciedlać Bożego pragnienia czy Bożego przesłania, ale będą mówić bardziej o twoim stanie np. zdrowia, kiedy przechodzisz różne choroby, czy masz problemy z hormonami, wtedy to będzie wszystko przenosić się na sny. Na przykład, kiedy przechodzisz depresję, wtedy ta depresja może zniekształcać obraz snów, które będą ci się śnić. Więc trzeba zwracać uwagę na tego typu rzeczy, trzeba zwracać uwagę na to, żeby to nie były sny, które będą pod wpływem jakichś środków chemicznych też, tzw. sny chemiczne, kiedy zażywamy jakieś leki, kiedy jesteśmy w procesie leczenia czegoś, cukrzycy np. hipoglikemii, wtedy to wszystko może mieć wpływ tak samo na nasze sny, tak samo na nasze sny może mieć wpływ negatywny nasza dusza, czyli kiedy będziemy myśleć długo na temat jakiejś rzeczy, czy będziemy rozmyślać na temat jakichś wydarzeń, kiedy będziemy napełnieni emocjami różnego rodzaju, wtedy automatycznie sny, które będą nam się śnić mogą pochodzić właśnie z tego stanu, z tego stanu duszy, w której jesteśmy, stanu emocji. I nie powinniśmy brać pod uwagę takich snów, ponieważ nie są one od Boga, nie pochodzą one od Boga. Trzeba uważać na sny, które nie są połączone ze sobą. Wątki w snach muszą łączyć się jakoś logicznie ze sobą, kiedy nie łączą się ze sobą, kiedy są rozbite i nie wiadomo o co chodzi, wtedy zwykle taki sen nie pochodzi również od Bożego źródła. Trzeci rodzaj snów, które odbieramy to mogą być sny pochodzenia demonicznego, czyli ze złego źródła. To są wszystkie sny, które są w mrocznym nastroju, nie posiadają kolorów, są ciemne i mają bardzo zły przekaz. To znaczy taki, który nas zastrasza, w którym źle się czujemy bardzo, w którym czujemy się pod presją, w którym czujemy, że nie dajemy rady coś zrobić. I te sny głównie mają na celu zły posył, a do nas tego rodzaju sny po to, żeby nas zniszczyć, po to, żeby nas zasmucić, po to, żeby nas wprowadzić w zły stan. Sny tego rodzaju mogą wprowadzać pewne błędne nauki do naszego życia, albo wprowadzać nas w błąd, albo mogą być niezgodne ze Słowem Bożym i z Bożym nauczaniem. To wszystko są sny, które nie są Boże. To mogą być wszelkiego rodzaju koszmary, które też śnią się dzieciom. Warto w ogóle zwrócić swoją uwagę na koszmary, dlatego że często, kiedy śnią nam się koszmary, kiedy śnią się naszym dzieciom koszmary, jest to sygnałem do tego, że diabeł próbuje zniechęcić nas do snów i zniechęcić nasze dzieci, żeby przestać zwracać uwagę na sny. I to jest sygnał, że taka osoba może być wręcz przeciwnie, bo jest darowana w snach, a diabeł próbuje zniechęcić nas do tego, żeby w ogóle zwracać uwagę na te sny. I później, kiedy my się zniechęcamy, kiedy odrzucamy sny poprzez te koszmary, rezygnujemy tak naprawdę z bożych przesłań, które Bóg ma dla nas przez sny. Przez to, że odrzucamy tę sferę od naszego życia. Ważne jest pilnować i być uważnym odnośnie snów, żeby pilnować to z jakiegoś źródła jest dany sen. Kiedy nie jesteście w stanie tego określić, najlepiej poradzić się kogoś, kto jest dobry w tym i zasięgnąć dalej opinię. Myślę, że ze snami jest tak jak z każdą inną dziedziną. Im więcej ich zaczynamy tłumaczyć, im więcej zaczynamy rozmyślać nad snami i im bardziej wchodzimy w tę sferę, tym bardziej umiemy i potrafimy rozróżniać, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe w tej sferze. Ważne jest również w takich snach złych, które otrzymujemy, jest to, by nie utożsamiać się z nimi. Jeżeli śni ci się coś związanego z grzechem czy z potępieniem, które przyjdzie do twojego życia, ważne jest to, byś odrzucał te myśli, byś odrzucał te złe rzeczy, że to nie przyjdzie, że to się nie wydarzy, że to nie będzie miało miejsca. Nieraz tłumaczę takie sny, w których zły diabeł próbuje sprowadzić jakieś przekleństwo do życia ludzi. Wtedy ważne jest, żeby nie przyjmować tego przekleństwa, żeby nie przyjmować tych złych rzeczy do naszego życia, ale modlić się przeciwnie o dobre rzeczy, ponieważ Bóg jest dobry, On planuje dla nas dobre rzeczy. W snach demonicznych możecie mieć na przykład jakąś chorobę, która przyjdzie do kogoś, do jakiegoś życia. I wiecie, Bóg nigdy nie daje chorób nam i Bóg nigdy nie chce nas zniszczyć, ani zabić, ani uśmiercić i jeżeli przychodzą do was jakieś negatywne rzeczy tego typu, to módlcie się wręcz przeciwnie i ogłaszajcie Boże zwycięstwo i nie zgadzajcie się ze złymi rzeczami, które diabeł próbuje wam wrzucić poprzez tego rodzaju sny. Dziękuję ci za twój czas poświęcony na obejrzenie tego odcinka. Zapraszam cię do kolejnych.

Cześć, witam was w nowym odcinku. Chciałem wam powiedzieć teraz na temat tego, w jaki sposób możemy rozróżnić poziom trudności w snach, w interpretacji. Są sny proste, w których bez problemu możemy zinterpretować ich znaczenie. Tak naprawdę są to sny, które nie potrzebują interpretacji, bo są dosłowne, są oczywiste. Jest to sen, który na przykład dostał Józef odnośnie Marii w Ewangeliach, jak pisze, że on od razu był w stanie zrozumieć ten sen i od razu w stanie był wiedzieć, co on oznacza dla niego i dla jego rodziny. Także są to sny, które w bardzo prosty sposób możemy zrozumieć i nie potrzeba w nich czegokolwiek interpretować. Sny niekoniecznie wszystkie muszą być zrozumiałe. Większość z nich przychodzi z prostą symboliką, na przykład, w której musimy umieć zinterpretować odpowiednio dane symbole. Może nam się śnić na przykład chleb, który może oznaczać pewne rzeczy, może oznaczać ciało Chrystusa. Może nam się śnić dom, który może oznaczać nasze życie albo życie kogoś innego. Może nam się śnić miecz, który będzie oznaczał słowo Boże. Więc ta symbolika może być dość prosta i kiedy jest ona prosta, wtedy jesteśmy w stanie poradzić sobie jeszcze z tego rodzaju snami. Takim przykładem snu z prostą symboliką jest sen Józefa, który miał i który jest opisany w I Księdze Mojżeszowej, XX rozdziale. Jest tam opisany sen, który Józef miał odnośnie jego braci i odnośnie jego rodziny. Był to sen z bardzo prostą symboliką. Śniły mu się słupy, które kłaniają mu się. Śniły mu się gwiazdy, słońce i księżyc, które również mu się kłaniają. I była to dość stosunkowo prosta symbolika, tak że jego bracia i jego rodzina bardzo łatwo byli w stanie zinterpretować to, a nawet chcieli go za to zabić. Za tą interpretację. Więc sny mogą zawierać taką prostą symbolikę, która również będzie łatwa do zinterpretowania. Może nam się śnić sen, który będzie dla nas, ale może być sen, który będzie również dla kogoś innego. Trzecim rodzajem snów to są sny ze skomplikowaną symboliką. I te sny są trudniejsze do zinterpretowania. Potrzebujemy już objawienia do tego, żeby wiedzieć w jaki sposób zinterpretować dany sen. Nie oznacza to, że koniecznie potrzebujemy osoby, która będzie interpretować za nas ten sen. Bardzo fajnie, kiedy mamy taką możliwość skorzystać z takiej osoby. Ale myślę, że Bóg chce mówić do nas odnośnie tłumaczenia tego snu i w pierwszej kolejności, jeżeli daje nam Bóg jakiś sen, nawet ze skomplikowaną terminologią czy z symboliką, to jest to zaproszenie do tego, żebyśmy zbliżali się do Niego bardziej, żeby bardziej Go szukać, żeby bardziej szukać odpowiedzi w Jego słowie, czy bardziej przebywając z Nim. Poprzez taki sen Bóg nas zaprasza do bliższej relacji z Nim, po to, żebyśmy mogli zrozumieć bardziej, co On miał na myśli, co On chciałby powiedzieć nam. I tego rodzaju sny są również opisane w Biblii. Na przykład w Księdze Daniela 2, 47 jest napisane Potem odezwał się król i rzekł do Daniela, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tą tajemnicę. Więc kiedy Daniel był w stanie wyjaśnić sen skomplikowany, wtedy było to świadectwem dla króla tego, że Bóg jest żywy, że Bóg istnieje, że Bóg ma moc działać. Nieraz jest tak, że Bóg daje sen skomplikowany po to, żeby zakryć pewne rzeczy, żeby one nie były oczywiste dla innych osób, a dopiero dla konkretnych osób były zrozumiałe. Tak jak może nawet w tym przypadku, kiedy Daniel tłumaczył sen króla i tylko on mógł go zrozumieć, ponieważ Bóg go zakrył, zakrył jego znaczenie, zakrył jego tłumaczenie, po to, żeby Daniel mógł go jedynie zinterpretować, żeby Bóg mógł przemówić do Daniela i żeby król dowiedział się, że właśnie przemawiał poprzez Daniela i że Bóg Daniela jest prawdziwym Bogiem. Niezależnie od tego, jaki rodzaj snu macie, czy on będzie snem prostym, bez żadnej symboliki, czy będzie w nim prosta symbolika, czy będzie skomplikowana symbolika, pamiętajcie, że tym, który daje interpretację jest Bóg. I on chce zbliżać nas do siebie i chce, żebyśmy spędzali z nim czas i mogli bardziej poznać go i on wtedy będzie przemawiał do nas i on chce mówić do nas bezpośrednio i bezpośrednio nam tłumaczyć te sny. Jeżeli macie możliwość pomocy innej osoby, fajnie, że macie taką możliwość, ale starajcie się sami odkrywać to znaczenie z Bogiem, ponieważ to jest najcenniejsze, kiedy możemy zbliżać się do Boga i kiedy On do nas mówi, to jest bardzo fantastyczne i ekscytujące. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych.

Witam Was w kolejnym odcinku. W tej części chcielibyśmy się zająć różnymi rodzajami, celami i przeznaczeniem snów. Bóg jest bardzo kreatywny i daje nam wiele różnych rodzajów snów. Jedne są w kierunku proroczym, inne są napominające, inne nauczające. Jest wiele rodzajów snów i kiedy jesteśmy w stanie odróżnić jedną kategorię snów od innej kategorii, wtedy łatwiej jest nam zrozumieć, co Bóg miał na myśli i w jaki sposób odebrać właściwie ten sen do naszego życia. Pierwszą kategorią takich snów są sny o naszym powołaniu i przeznaczeniu. Są to sny, które obrazują to, co będziemy robić w pracy, co będziemy robić w przyszłości, co będziemy robić w służbie. Są to sny, które pokazują nam wcześniej to, co Bóg zamierza dla naszego życia. I tak jak wiecie, Józef miał takie sny, tego rodzaju. Śniło mu się, że w przyszłości będzie na wysokim stanowisku i inni będą mu służyć i będą mu się kłaniać. I to było coś, co było bardzo niewygodne nawet dla jego rodziny, dla jego najbliższych. Ale Bóg wcześniej po prostu mówił mu takie sny, żeby go przygotować na to, co ma się wydarzyć w przyszłości. I dobrze jest rozpoznać tego rodzaju sen i wiedzieć, że Bóg właśnie w ten sposób chce nas prowadzić. Dobrze jest wiedzieć też, że między tym momentem, w którym Bóg mówi nam o takich rzeczach, a wykonaniem tego może upłynąć bardzo dużo czasu. I wtedy taki sen powinniśmy sobie odłożyć na półkę i mieć w pamięci go, że kiedyś Bóg będzie chciał nas doprowadzić do tego miejsca, do tego momentu w naszym życiu. Ja osobiście miałem również tego rodzaju sny. Śniła mi się na przykład moja praca przyszła, w której będę, ponieważ w tym czasie akurat modliłem się o pracę, o dobrą pracę, bym ją dostał. I śnił mi się dokładnie budynek, w którym miałem pracować. I w tym budynku śnił mi się rozkład pomieszczeń, śniła mi się część produkcyjna, część taka nowoczesna, połączone ze sobą. I widziałem w tym śnie dokładnie, że jestem w tym budynku i był też taki moment w tym śnie, w którym wychodziłem z tej pracy, zmierzałem w kierunku wyjścia i wtedy zbierałem dużą ilość pieniędzy, która była na podłodze, zaraz przed drzwiami wyjściowymi z tego budynku. I Bóg chciał mi powiedzieć po pierwsze, że będę w tej pracy, że będę tam pracował. Po drugie pokazał mi też, że kiedy będę już w momencie wychodzenia z tej pracy, czyli kiedy ten okres się zakończy w moim życiu, to jednocześnie zacznę zarabiać duże pieniądze, bo przy wyjściu zbierałem z podłogi duże pieniądze, duże nominały. I wiedziałem, że takim momentem, kiedy będę już wychodził z tej pracy, to będzie ten moment, w którym z innego źródła będzie przychodzić do mnie duża ilość pieniędzy. I dokładnie tak było, dokładnie trafiłem do tego rodzaju budynku w takim rozmieszczeniu, w jakim go widziałem w śnie. Pracowałem w nim z dwa lat, około dwóch lat i kiedy już miałem wychodzić z tego miejsca w inne miejsce, wtedy otworzyły się przede mną drzwi do większych finansów i mogłem zarabiać większe pieniądze i wiedziałem, że to jest ten moment, w którym właśnie jest dobry do tego, by opuścić to miejsce. Następną kategorią snów to są sny napominania, sny zbudowania. To są sny, w których będziemy zachęcani, motywowani do tego, by coś zrobić, by coś poprawić w naszym życiu. To będą sny, które będą nas zachęcać, będą nas podnosić, motywować do pewnych dobrych, pozytywnych zmian. Przykładem takiego snu może być sen Jakuba, w którym miał pokazane, w jaki sposób ma podchodzić do owiec i że powinien kłaść patyki w odpowiedni sposób przed owcami, po to, żeby uzyskać odpowiednie efekty. Był to sen zachęty i zbudowania, ponieważ w tym trudnym problemie, który miał w swoim życiu, Bóg dał mu odpowiedź i zachęcił go do tego, żeby nie załamywał się, żeby się nie zniechęcał, ale żeby w odpowiedni sposób podszedł do tego problemu i kiedy do tego we właściwy sposób podszedł, to problem został rozwiązany. Również tego typu sny możemy dostawać, kiedy np. ktoś z naszych bliskich umiera i Pan Bóg daje nam sen wtedy, kiedy możemy zobaczyć tę osobę w śnie, w dobrej scenerii, w dobrym miejscu i wtedy wiemy, że nic złego nie dzieje się z tą osobą, Bóg nas zachęca, że ona jest teraz w dobrym miejscu i nic złego się nie dzieje. Tego rodzaju sny również są snami zachęcającymi i budującymi nas. Następną kategorią snów to mogą być sny objawiające Boga albo Boże Słowo i one są pomocne na tyle, że kiedy studiujemy np. temat Boga w Biblii i Boże Słowo, Bóg jest w stanie nam dać sen, który będzie objawiał pewne prawdy i pokazywał, jaki Bóg jest naprawdę. Np. że Bóg jest miłością, będziemy w śnie mieli, że Bóg nas kocha, że Bóg troszczy się o nas, że On ma o nas dobre zdanie. Wszelkiego tego rodzaju sny pokazujące, jak naprawdę Bóg nas widzi, objawiające pewne prawdy na temat Biblii i na temat Boga i Bożego Serca dla naszego życia. Inną kategorią snów to są sny kierujące. W snach tego typu będziemy dostawać informacje, w jakim kierunku mamy podążać. Np. w Mateusza 2,13 Bóg daje instrukcję Józefowi, że powinien wrócić inną drogą niż przyszedł. Tak samo apostol Paweł w Dziejach Apostolskich dostaje wyraźne instrukcje od Ducha Świętego, w jakim kierunku ma podążać. Tego rodzaju sny wprowadzają nas we właściwą drogę i we właściwy kierunek w naszym życiu. Kolejną kategorią snów to są sny ostrzegawcze. Bóg w tych snach ostrzega nas przed tym, żeby w coś nie wchodzić, ostrzega nas przed jakimś zagrożeniem. To jest taki sen, jak np. Abimelech miał w I Księdze Mojżeszowej 23. Bóg przemówił przez sen do Abimelecha, że jeżeli poślubi żonę Abrahama, to zginie. Bóg go zabije. I to był wyraźny sen ostrzegawczy dla niego, żeby tego nie robić, bo to będzie wiązać się ze złymi konsekwencjami. Również w naszym życiu możemy dostawać tego typu sny, żeby nie wchodzić w jakiś biznes, żeby uważać na jakieś osoby, żeby uważać na pewne rzeczy w naszym życiu. Tego rodzaju sny możemy nazwać snami ostrzegawczymi. Jeszcze inną kategorią snów, które Bóg nam daje, to są sny oczyszczające. W tego rodzaju snach zwykle spotykamy się z symboliką łazienki, ubikacji, prysznica. To są wszystkie tego typu symbole, które sprawiają, że Bóg chce nam pokazać to, że dzieje się w naszym życiu pewien proces oczyszczenia. Bóg chce nas oczyścić z jakichś rzeczy, chce nas obmyć. To może być prysznic, wtedy całe nasze życie potrzebuje albo odświeżenia, albo oczyszczenia, ale to może być ubikacja i wtedy być może pewna część w naszym życiu potrzebuje oczyszczenia. Tłumaczyłem kiedyś taki sen, w którym pewne małżeństwo znajdowało się w łazience i kanalizacja była zablokowana. Oznaczało to tyle, że proces oczyszczenia w ich życiu jest przyblokowany i ta woda, która jest nieczysta, brudna, skąpieli, nie może zejść, nie może być oczyszczona, ponieważ ta kanalizacja jest zablokowana korkiem. Oni potrzebowali akurat odblokować ten korek, odblokować pewne rzeczy w swoim życiu po to, żeby ten proces oczyszczenia mógł przyjść i być skuteczny. Następną kategorią snów to są sny ze słowem wiedzy. To są sny, w których Bóg objawia nam prawdę. Jest wiele takich sytuacji w naszym życiu, kiedy np. spieramy się z kimś i ktoś mówi, że ma rację i my mówimy, że mamy rację i tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, kto mówi prawdę. W tym momencie Bóg może przyjść do nas i dać nam sen, w którym pokaże nam, co jest właściwe, co jest prawdą. Podam wam przykład z mojego życia. Śniłem się kiedyś, że pewne osoby próbowały wejść do mojego domu, dostać się i okraść mnie z pewnych rzeczy. Z pieniędzy. Ostatecznie okradły mnie z perfum, które znajdowały się w mojej łazience, ale szukały również pieniędzy i chciały mnie okraść również z pieniędzy. Miałem taką sytuację w życiu, w której rzeczywiście ktoś próbował mnie okraść, ale on twierdził, że to jest nieprawdą, że on nie ma takich zamiarów. Natomiast Bóg przez ten sen pokazał, że rzeczywiście te zamiary były i że ktoś usiłował to zrobić. W tym śnie te osoby skradły perfumy z mojej łazienki, co oznaczało, że okradłem je z dobrego imienia. Perfumy to jest coś, co roznosi się, to jest ta miła woń, która z nas wychodzi, więc oznaczało to, że one skradły dobre imię. Źle mówiły na mój temat i próbowały zaciemnić to, co chciały zrobić tak naprawdę, czyli okraść mnie z moich finansów. W tej części to już wszystko, w następnym odcinku pokażę Wam resztę kategorii snów, które mogą nam się przyśnić od Boga.

 Witam Was w kolejnym odcinku. Będziemy kontynuować dalej temat różnych kategorii snów. Powiem sobie teraz na temat kategorii snów, które można skategoryzować jako sny na temat walki duchowej. I tego typu sny to są sny, w których atmosfera może być trochę ciemniejsza, w których może występować dużo szarości. To są sny, w których będzie dużo militariów. To mogą być czołgi, to mogą być różnego rodzaju bronie, w którym ludzie będą strzelać, strzelać do nas, atakować nas. Tam mogą być helikoptery. Wiecie, taki klimat trochę wojenny w tych snach będzie przeważał. I wszelkiego rodzaju sny, które zawierają te elementy będą mówić o tym, że dzieje się jakaś walka duchowa, że siły zbrojne próbują nas atakować, że to królestwo diabelskie próbuje nas atakować i coś zburzyć. Dzieje się jakaś walka. Ważne jest w tego rodzaju snach, by wiedzieć, że w tego rodzaju czasie, który przychodzi do naszego życia, powinniśmy się właściwie nastawić. Nastawić na walkę, nastawić na to, by więcej czasu poświęcać Bogu, by bardziej modlić się, by ogłaszać Jego zwycięstwo, by bardziej zbliżać się do Niego, by pokonać te wszystkie złe rzeczy, które przychodzą do naszego życia, by odeprzeć ten atak, który jest wystawiony na nasze życie. Następną kategorią jest kategoria snów odkrywczych. W tego rodzaju snach Bóg będzie nam pokazywał rzeczy, które normalnie są zakryte przed nami i przed światem. To mogą być różne wzory, które Bóg nam pokazuje, dzięki którym możemy coś zbudować, jakąś substancję na przykład, z której możemy mieć dalej zrobić jakiś biznes i zarobić dużo pieniędzy. Może to być na przykład maszyna do szycia, tak jak miał Elias Hoff, który stworzył ją i wcześniej przed stworzeniem dokładny schemat tej maszyny przyśnił mu się w śnie. W historii wiele osób mogło doświadczyć tego rodzaju snów, tak jak Elias Hoff, czy Albert Einstein, czy też Rembrandt odnośnie swoich obrazów, czy też osoby związane z muzyką, które dostawały całe partie muzyczne w snach i wiedziały, jak je skonstruować. Tego typu sny mogą również przychodzić do naszego życia i Bóg może pokazywać nam, co zrobić, co skonstruować, w jaki sposób wejść w biznes nowy, w jaki sposób otworzyć się na nową dziedzinę, w której będziemy mogli być bardziej skuteczni, efektywni albo zrobić coś, co będzie przełomowe dla świata, dla nauki. To są bardzo pożyteczne rzeczy. Kolejną kategorią snów to są sny wstawiennicze. Bóg w tego rodzaju snach pokazuje nam pewne osoby, o które powinniśmy się modlić albo pewne sytuacje czy rzeczy, za którymi powinniśmy się wstawiać i modlić. Możemy być budzeni w nocy i z takim przekonaniem, żeby modlić się również o kogoś. To wszystko są sygnały od Boga po to, by pomagać innym ludziom, by wspierać ich w modlitwie, by wstawiać się za nimi. Ja miałem kiedyś tego rodzaju sen, w którym widziałem mojego znajomego, który znajdował się w takiej sytuacji niebezpiecznej i mógł spaść z okna i zrobić sobie krzywdę. Byłem bardzo poruszony po tym śnie i kiedy się obudziłem, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, to zadzwoniłem do niego, zapytałem się, czy wszystko w porządku, czy coś złego się przypadkiem u niego nie dzieje. I rzeczywiście działo się, rzeczywiście potrzebował mojej pomocy i ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, ale cieszę się, że mogłem mu pomóc i że mogłem się modlić za niego. To było bardzo fajne, że Bóg pokazał mi ten problem i że mogłem, byłem w stanie mu pomóc po to, by wyszedł ze swojego problemu. Jeszcze innym rodzajem snów mogą być sny uzdrawiające, w których Bóg będzie pokazywał nam swoje serce, będzie pokazywał nam właściwe rzeczy, za którymi powinniśmy iść, będzie przychodzić do naszego życia uzdrowienie w jakichś tematach. To mogą być sny, w których Bóg pokazuje nam właściwe relacje, w których pokazuje nam swoje serce jako kochającego ojca, w którym objawia nam miłość i uzdrawia, leczy nasze serce, w którym zabiera pewne złe rzeczy z naszego życia. Te rzeczy później są usuwane w rzeczywistości i możemy chodzić w większej wolności na co dzień. Kolejnym rodzajem snów to są sny uzdrawiające, w których Bóg może nas uzdrawiać, uzdrawiać nasze serce, uzdrawiać naszą duszę, w których może nam pokazać właściwy obraz ojca, właściwy obraz relacji, w których może nam pokazać potrzebę przebaczenia i odpuszczenia jakichś grzechów w życiu innych osób. Bóg będzie starał się uwolnić nas z pewnych ciężarów, w których będzie starał się pokazać nam z dobrej strony życie innych ludzi po to, by ich bardziej kochać. Wszystkie tego typu sny będą próbować zbliżyć nas do Boga, zbliżyć nas do ludzi i uzdrowić pewne relacje, uzdrowić nasze życie i napełnić je bardziej miłością, radością i przynieść większą wolność do naszego życia i do naszego sposobu myślenia również. Inną kategorią snów są sny o odwadze, w których Bóg napełnia nas wiarą, zachęca, przynosi taką większą siłę i motywację do naszego życia. To są sny, w których Bóg chce nas wzmocnić i sprawić, że będziemy mocniejsi i silni. Jeżeli boisz się czegoś w swoim życiu, jeżeli diabeł próbuje cię zastraszyć i atakować strachem, czy wstydem, czy zniechęceniem, tego rodzaju sny, które Bóg może tobie pokazać będą dokładnie przeciwne tym emocjom. Będą zachęcać cię, motywować, mobilizować i wzmacniać po to, byś się nie bał i byś przeszedł przez te rzeczy, których się boisz bardziej zwycięsko w twoim życiu. Sny prorocze to kolejna kategoria, w której Bóg pokazuje nam przyszłość i mówi do nas, co będziemy robić w niej, jakie rzeczy się wydarzą, jakie sytuacje nas spotkają. To mogą być sny objawiające bardzo bliską przyszłość, a mogą to być sny, które będą objawiać daleką przyszłość, która się wydarzy za jakiś czas. Bardzo często nam się śnią tego typu rzeczy. Ostatnio tłumaczyłem sen pewnej dziewczynie, w którym to widziała toronado, które było fioletowe, które zmierzało w jej kierunku i to było coś negatywnego. Ten sen miała dwa dni wcześniej przed moją możliwością tłumaczenia i ja starałem się jej powiedzieć, że fioletowy kolor w połączeniu z takim toronado prawdopodobnie będzie oznaczał atak jakiegoś autorytetu, być może i jej rodziców, a być może nauczycieli, albo kogoś wyżej postawionego, który będzie próbował dotknąć negatywnie jej życia. I tak naprawdę miało to miejsce i potwierdzało to te wydarzenia, które działy się w jej życiu. Więc to był przykład snu proroczego, który spełnił się bardzo szybko. Wystarczyło dwa dni i widać było jego wykonanie. Natomiast możemy mieć tego rodzaju sny, które będą mówić o dalszej przyszłości, o tym co wydarzy się dalej w naszym życiu. Niektóre sny mogą objawiać nawet pewnego rodzaju etapy w naszym życiu. Czasami w śnie dostajemy wiele takich scen, wiele takich obrazów. I czasem oznacza to, że Bóg pokazuje nam kolejne etapy, po których będziemy przechodzić w przeszłości. Że jeden początkowy etap będzie mówił o czymś innym, który będzie ukazywać ten drugi obraz, który będziemy mieć w śnie i tak dalej będziemy podążać przez cały ten sen. Więc to mogą być sny, które szybko się wypełniają, a mogą być to sny, które będzie trzeba odłożyć na półkę i w których wypełnienie będziemy widzieć w dalszym etapie naszego życia. Innymi snami, które możemy mieć są sny z kategorii snów uwalniających, w których Bóg będzie nas próbował uwalniać z jakichś rzeczy. Możemy dosłownie doświadczać uwolnienia z mocy demonicznej. Bóg jest w stanie zrobić to, dokonać tego również w nocy. Zupełnie suwerennie i zupełnie niezależnie od nas będzie przychodził ze swoją wolnością i uwolni nas z jakichś rzeczy, które trafią w nasze życie albo z mocy demonicznej. Musimy pamiętać również, że możemy dostawać sny z kategorii snów, które nie będą odnosić się do naszego życia i do nas. To mogą być sny, które będą się odnosić do jakiejś firmy, do jakichś innych osób, sny, które będą odnosić się do całego Kościoła, sny, które będą odnosić się nawet do prezydenta, czy do kraju, czy nawet ogólne dla wszystkich wierzących. Musimy odróżnić tego rodzaju sny, bo kiedy śni nam się coś, co nie jest do nas, gdzie adresatem tych snów jest jakaś inna osoba, wtedy powinniśmy przekazać to tej innej osobie i przekazać to danej instytucji, czy w danym miejscu, pod dany adres, pod którym ten sen się tyczy. Ważne jest by wiedzieć, że jeżeli nie jesteśmy w stanie przekazać tego snu innym, być może to jest zachęta do tego, by modlić się o innych, by modlić się o kraj, by modlić się o Kościół. Tego typu sny są bardzo pomocne, ponieważ objawiają pewnego rodzaju na przykład problemy i my jesteśmy w stanie modlić się i wstawiać za danym miejscem, za daną sytuacją. Nie możemy zapominać też o tym, że poza tymi wszystkimi kategoriami, które wymieniliśmy, możemy dostawać również sny duszewne, demoniczne, cielesne. I tego rodzaju sny omawialiśmy wcześniej, więc teraz tylko wspominam o tym, że nie są one od Boga, nie pochodzą one od Boga i powinniśmy nie zwracać na nie uwagi i oddzielać je od naszego życia. W tym odcinku to już wszystko. Przeszliśmy przez większość kategorii. Myślę, że liczba tych kategorii nie jest zamknięta. Bóg jest kreatywny i przemawia do nas na wiele sposobów i wiele więcej jest rodzajów snów, które może nam dawać, ale to była tylko taka wskazówka dla nas, w jaki sposób Bóg przemawia dzisiaj i w jaki sposób możemy rozróżnić między jednym snem a między drugim snem. Zapraszam Was do następnych moich odcinków, w których będę mówił więcej na temat snów, w których poruszę m.in. kwestie snów świadomych.

Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem chciałem powiedzieć trochę więcej na temat snów klarownych, snów świadomych. Jest to taka kategoria snów, które są bardzo, bardzo wyraziste. Bardzo podobne są i zbliżone do wizji, ponieważ wyraźnie widzimy wszystkie rzeczy, które się w nich dzieją. Podobnie jak wizje. Wizje też są bardzo wyraźne. Jesteśmy w stanie również zapamiętać je na bardzo długi okres czasu. Są bardzo wyraziste. I te z tego rodzaju sny charakteryzują się tym, że mamy w nich świadomość. To znaczy, kiedy śnisz i śni tobie się pewien obraz, pewna sytuacja, ty odkrywasz, że nagle wiesz, kim jesteś. Wiesz, że różną możesz mieć świadomość, różny poziom swojej świadomości. Możesz wiedzieć na przykład, że w poprzedniej nocy śnił ci się na przykład ten sam sam. Możesz mieć świadomość samego siebie, że kim jesteś, wiedzieć kim jesteś, wiedzieć kim jest Bóg, wiedzieć, że właśnie śnisz i dzieje się ta sytuacja, mieć też taką świadomość tego, co możesz zrobić, jakie masz możliwości. Więc to wszystko mówi o śnie świadomym. W tego rodzaju snach jesteśmy w stanie dokończyć nasze poprzednie sny, które mieliśmy wcześniej. Jesteśmy świadomi w śnie tego, że na przykład dzień wcześniej śnił nam się jakiś sen i w tym momencie jesteśmy w stanie go dokończyć. Możemy w tych snach wchodzić w interakcję też. Mamy taką możliwość. Kiedy czegoś nie wiemy, w tych snach jesteśmy w stanie zapytać się, co to oznacza dla nas. Czy kim jest dana osoba, jakie ona ma znaczenie dla nas. Więc możemy wchodzić w interakcję i prowadzić taki dialog w tych snach. Również ze sobą samym, z nami samymi. Opowiem wam jeden taki sen, który mnie się przytrafił, który był również takim snem świadomym. Śniło mi się, że ścigało mnie kilka osób z hipermarketu. I oznaczało to pewne zagrożenie. Więc ja próbowałem uciec i już w połowie tego snu miałem świadomość cały czas, kto to jest, kim są te osoby, które mnie gonią. Miałem świadomość, kim jest ten hipermarket. I miałem świadomość też, że nie zdołam uciec przed tym zagrożeniem. Oczywiście ukryłem się w jakimś miejscu, ale wiedziałem, że to nie jest na tyle doskonałe miejsce, żebym nie był znaleziony. I rzeczywiście zostałem wykryty w tym śnie. I słuchajcie, obudziłem się w nocy i pomyślałem sobie, że chciałbym widzieć siebie w innej sytuacji. Chciałbym widzieć siebie w sytuacji, która jest zwycięską sytuacją. I poprosiłem Boga, bym mógł ten sen skończyć zwycięsko. Żebym mógł przejść zwycięsko przez ten sen. I normalnie zasnąłem dalej. I śniło mi się, słuchajcie, jeszcze raz to wszystko. I wtedy również miałem świadomość tego poprzedniego snu, że jak on się zakończył. I wiedziałem, że nie mogę iść w tym samym kierunku, w którym szedłem w poprzednim śnie. Więc poszedłem w zupełnie innym kierunku. Miałem taką mądrość już, co powinienem robić. I słuchajcie, znalazłem się na końcu tego snu w takim miejscu, które było takim miejscem zwycięstwa. To była taka… takie party, coś jak impreza urodzinowa. W takim miejscu się znalazłem. I wiedziałem, że to, cokolwiek to było, jakiekolwiek to zagrożenie przynosiło do mojego życia, wiedziałem, że koniec będzie na pewno dobry. I słuchajcie, niedaleko później zaczęły się te rzeczy wszystkie wydarzać. Pewne osoby zaczęły atakować mnie w życiu. Ale ku mojemu zdziwieniu wszystko skończyło się dobrze i wszystko skończyło się niesamowicie. I tak naprawdę wszelki konflikt został zażegnany też na tego typu imprezie, która była pokazana na końcu, jak impreza urodzinowa. Wtedy jakby wszystkie problemy uciekły i odeszły. I to był świetny obraz snu, który jest snem świadomym, w którym mogłem po pomodleniu się do Boga, w którym mogłem jeszcze raz jakby doświadczyć tego snu, ale wyjść z tego snu zwycięsko w moim życiu. Pamiętajcie również, aby być ostrożny w tego rodzaju snach, ponieważ nie chodzi o to, że my mamy kontrolować to, co dzieje się w rzeczywistości duchowej, że mamy wpływać na to sami od siebie. Ale chodzi o to, żeby modlić się w tych snach do Boga, żeby przyszło Boże zwycięstwo. Kiedy macie możliwość przerwania takiego snu, kiedy wybudzacie się z takiego snu, starajcie się modlić się do Boga i prosić, żebyście byli w stanie i mogli ten sen jeszcze raz przejść i po prostu wyjść z danych sytuacji zwycięsko. Pamiętajcie o tym, że tego typu sny nie są po to, żeby kontrolować rzeczywistość czy innych ludzi, ale są po to nam dane, żebyśmy mieli większą świadomość tego, co się dzieje w rzeczywistości duchowej i po to, by Bóg nas mógł przeprowadzić przez te rzeczy, które są w śnie, bardziej zwycięsko, żebyśmy mieli większą świadomość tego, co powinniśmy robić właściwego i co robiliśmy wcześniej niewłaściwego, żeby wyjść zwycięsko z takiego snu. Jak rozpoznać tego rodzaju sny? Jest to bardzo proste. Kiedy zauważysz, że w śnie masz swoją świadomość, jesteś świadomy tego, że to ty śnisz, masz świadomość tego, co śniłeś w dniu poprzednim, kiedy masz możliwość rozmawiania z ludźmi i wchodzenia z nimi w interakcję w śnie, kiedy możesz myśleć w snach, wtedy oznacza to, że ten sen jest najprawdopodobniej świadomy, a my możemy w jakiś sposób, w jakimś ograniczonym wymiarze mieć wpływ na ten sen, dlatego że Bóg dał nam taką możliwość w jakimś stopniu małem wpływać na ten sen i wychodzić z niego zwycięsko. To już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnej części.

Muzyka Witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku chcielibyśmy się zająć tematem snów z wewnętrznych i snów z zewnętrznych. Najpierw opowiem Wam na temat snów wewnętrznych. Są to sny, w których zwykle Ty jesteś w centrum tego snu. To są tego rodzaju sny, w których osobą w centrum jesteśmy my sami i sen toczy się wokół nas, wokół naszego życia, wokół naszej osoby, wokół naszych bliskich nam osób. To są sny głównie, w których Bóg chce mówić do nas. Chce zmieniać jakieś rzeczy w naszym życiu. One nie dotykają rzeczy na zewnątrz, rzeczy u innych osób, ale skoncentrują się na nas, na naszych problemach, na tym, co zmienić w naszym życiu, w jaki sposób i w jakie miejsce nas poprowadzić. To są bardziej sny skierowane do wewnątrz. Większość snów, które będziemy mieli w życiu będzie się odnosić do nas samych, do wewnątrz nas. I bardzo ważne jest umieć rozróżnić, kto w śnie znajduje się w centrum. Czy Ty jesteś w centrum, czy być może ktoś inny, inna osoba jest w centrum. Gdzie jest umieszczona kamera w tym śnie? Czy my widzimy ten sen z góry? Jeżeli widzimy sen z góry, to może oznaczać, że dana sytuacja jest pod naszą kontrolą. Że my widzimy jakąś sytuację, że my jesteśmy tylko obserwatorami danej sytuacji. Kiedy jesteś obserwatorem danej sytuacji, może to nie być sen o Tobie. To może być sen, który obrazuje kogoś innego, kogo Ty widzisz. A Ty jesteś tylko biernym obserwatorem. Natomiast kiedy w śnie jesteś osobą, która jest głównie zaangażowana, która robi różne rzeczy w śnie, może oznaczać, że ten sen jest właśnie do Ciebie i o Tobie. Ważne jest, by odróżnić to, kto jest w centrum tego snu i do kogo jest sen. I kiedy odróżnimy to, wtedy będziemy wiedzieli, komu ten sen przekazać. Czy ten sen tyczy się nas samych, czy tyczy się kogoś innego. Bardzo częstym błędem w tłumaczeniu snów jest niezwracanie na to uwagi. I wtedy śni nam się jakiś sen i my odbieramy go do naszego życia, a tak naprawdę może mówić on o życiu zupełnie innych osób. Kiedy jesteś obserwatorem, kiedy widzisz coś z góry, kiedy widzisz coś z daleka i obserwujesz tylko daną sytuację, kiedy jest ktoś inny, kto jest głównym bohaterem w danym śnie, wtedy to nie jest sen do Ciebie, wtedy jest to sen, w którym Bóg pokazuje jakąś sytuację i w którym Bóg mówi do innych osób i pokazuje sytuację, która ma miejsce w innych miejscach albo w życiu innych osób. Drugą kategorią snów to są sny zewnętrzne. W tych snach będziemy śnili na temat osób niezwiązanych z nami. To mogą być inne osoby, to mogą być inne instytucje, to może być nasza praca, to może być nasz kraj, to może być wszystko inne, co dzieje się na zewnątrz nas. Nie związane z naszym osobistym życiem. Jest bardzo ważne odróżnić tego rodzaju sny, ponieważ Bóg najczęściej daje nam sny do nas samych, ale kiedy otrzymujemy sny na zewnątrz, oznacza to pewną dojrzałość, którą mamy w życiu, ponieważ im więcej mamy snów zewnętrznych, które są na temat innych osób, tym bardziej Bóg stara się nam pokazać też przez to, że nasz autorytet wzrasta i nie musimy się koncentrować tylko, czy Bóg nie musi się koncentrować tylko na nas samych i na naszych problemach, na naszych rzeczach, które mamy w życiu, ale może nam pokazywać już rzeczy na zewnątrz i może zacząć komunikować do nas o innych rzeczach, innych osobach, które są na zewnątrz nas, po to byśmy mogli pomagać. Kiedy mamy rozwiązane już sytuacje i problemy w naszym życiu, wtedy Bóg może więcej, o wiele więcej mówić na zewnątrz nas i po to, by dotykać poprzez nas inne osoby i byśmy mogli mieć wpływ jeszcze większy na zewnątrz naszego życia. To już wszystko w tym temacie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka.

Witam Was w kolejnym odcinku. W tej części chciałbym się zająć pewnymi wskazówkami dotyczącymi interpretacji snów. Pierwszą taką ważną wskazówką dotyczącą interpretacji snów jest to, że interpretacja snów należy do Pana, należy do Boga. Ponieważ Bóg tworzy sny i daje nam je, również chce, by ten sen był interpretowany w sposób duchowy, ponieważ to jest duchowe dzieło zrobione przez Boga, który jest istotą duchową. Również my jesteśmy w stanie to zinterpretować, ale kiedy współdziałamy z Duchem Świętym. Więc ważną informacją dla nas jest to, że musimy to zrobić z Bogiem. Musimy modlić się o tę interpretację, żeby ta interpretacja była właściwa. I Bóg chce nam dawać odpowiedź do danego snu. Jeżeli Bóg daje nam sen, to również chce dać nam wyjaśnienie tego snu i interpretację. I to jest ważne, żebyśmy chcieli i starali się współpracować z Bogiem w tym celu, by odebrać jakie są na przykład symbole, co one oznaczają dla nas w danym śnie. To wszystko jest ważne i Bóg chce nas informować o tym. Pamiętaj o tym przy interpretacji snów, by zredukować swój sen do najprostszej formy. Kiedy masz sen, który składa się z wielu elementów, z wielu scen, z wielu wydarzeń, najlepiej jest go sobie rozrysować i najlepiej jest go sobie podzielić na pewne sceny, na pewne etapy, po to, żeby łatwiej ogarnąć całość. I kiedy podzielimy ten sen na poszczególne elementy, wtedy łatwiej nam jest zinterpretować poszczególne etapy w tym śnie. Dopiero na końcu możemy zabrać się za całość danego snu. Sny można różnie interpretować. Możemy je czytać w całości, jeżeli są krótkie i nie ma w nich dużo scen, ale możemy też dzielić je na pewne etapy. Bardzo dobrą praktyką jest zapisywanie snów od razu, kiedy nam się przyśnią. I bardzo fajną praktyką jest też rysowanie snów, czyli dokładnie to, co działo się w snach, my staramy się narysować czy też namalować i wtedy sen zaczyna wyglądać zupełnie inaczej i znaczenie tego snu łatwiej przychodzi do naszego życia. I łatwiej jest nam zrozumieć ten sen. Zaczynamy więcej szczegółów dostrzegać w nim. Kolejną wskazówką dotyczącą tłumaczenia snów jest to, że nie tłumaczymy ich po symbolach, ale tak naprawdę po kontekście. Ponieważ jeżeli weźmiemy te same symbole ze snów, trzy symbole z jednego snu i wstawimy go do innego snu, to możemy mówić o zupełnie innych rzeczach. Kiedy ktoś mówi do Was, że śniło mi się taki symbol, śnił mi się taki symbol i śnił mi się taki symbol, nie jesteśmy tak naprawdę w stanie określić tłumaczenia tego snu. Ponieważ te trzy symbole włożone w różny kontekst, w różne historie, w różne sytuacje mogą dać zupełnie inny odbiór, zupełnie inny efekt. Bardzo ważne jest to, by mówić cały sen, tak jak nam się śnił i tłumaczyć cały sen. Nie tylko symbole, ale również kontekst i sytuacje, które się w nim dzieją. Wtedy te symbole dane będą miały konkretne znaczenie dla tego danego snu. Musimy również pamiętać o tym, że dany symbol w śnie może mieć różne znaczenie. Na przykład pies. Dla mnie może oznaczać pewnego rodzaju zagrożenie i źle się kojarzyć w snach. Natomiast dla kogoś, kto lubi psy może mieć zupełnie pozytywne znaczenie. Więc nie każdy symbol jesteśmy w stanie też zinterpretować tak samo. Dlatego ważne jest to, by kierować się tym, co dla danej osoby znaczy dany symbol. Jeżeli dla ciebie oznacza to coś dobrego, to wtedy musimy wybrać to pozytywne znaczenie tego symbolu. Jeżeli coś negatywnego, to bierzemy negatywną część danego symbolu. Ponieważ każdy symbol może nieść ze sobą pewien wskaźnik taki pozytywny i pewien bagaż negatywnych rzeczy. Więc może nam się kojarzyć i pozytywnie, i negatywnie w śnie. Więc ważne jest odróżnić to, czy w tym konkretnym momencie ma on pozytywne znaczenie dla naszego życia, czy negatywne. Kiedy śnią nam się rzeczy, które często się powtarzają, dla nas od Boga, że np. pewne problemy w naszym życiu nie zostały zakończone albo wciąż trwają i musimy postawić większą uwagę naszą w tym kierunku. Najczęściej takimi snami, które się powtarzają to są sny o lataniu, sny o uciekaniu przed pewnymi rzeczami, sny, które będą mówić o pewnych atakach na nas, wypadających z zębach czy też może sny z łazienką. I Bóg komunikuje do nas wyraźnie, że potrzebę zakończenia danego tematu, zakończenia pewnego etapu w naszym życiu. Sny powtarzające się mówią też o tym, że dany problem jest naprawdę ważny dla Boga i że on wypukla go w naszym życiu, że musimy go przejść, musimy go rozwiązać i że to coś, co śni nam się w życiu jest bardzo ważne dla nas, dla naszego życia. To są sny powtarzające się. Natomiast są sny również takie, które będą śnić nam się w różnych wersjach. Możemy w jednego dnia mieć sny różne, które mówią o tych samych rzeczach i warto jest zwrócić też na to uwagę, bo Bóg może przemawiać do nas w różny sposób, odnosi tego samego problemu. W jednym śnie dany problem będzie przedstawiony na podstawie jednej historii, ale w innym śnie Bóg może mówić do nas o tym samym problemie z zupełnie innej strony. I warto jest być wyczulonym na to, żeby wiedzieć, że ten drugi sen może mówić o tym samym, tylko z zupełnie innej strony, żebyśmy mogli bardziej zrozumieć problem czy bardziej zrozumieć to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Zwróć również uwagę na to, co tak naprawdę dzieje się w rzeczywistości realnej, otaczającej Ciebie po danym śnie. Warto jest porównać treść snu z tym, co dzieje się w rzeczywistości. Porównywać rzeczywistość w snach z rzeczywistością, która dzieje się w Twoim życiu albo działa się wcześniej, albo zapowiada się, że będzie się dziać. I dobrze jest odnosić to do naszej rzeczywistości, bo wtedy więcej jesteśmy w stanie zobaczyć i dopowiedzieć sobie też do danego snu, porównując naszą rzeczywistość do snu, który odbieramy w życiu. Drugą ważną wskazówką jest to, by zwracać uwagę na nasze myśli, na nasze odczucia i na nasze emocje. To jest bardzo ważne, bo tak jak już mówiłem wcześniej, wiele z nas symboli niesie różne emocje z sobą. I w zależności od tego, jakie my mamy emocje w śnie, to też dany sen możemy właściwie odnieść, właściwie przetłumaczyć. Kiedy będziemy mieli takie negatywne odczucia w naszym śnie, być może będzie on mówił o zagrożeniu. Kiedy mamy, jesteśmy, kiedy są w śnie negatywne rzeczy, ale ogólnie odczuwamy pokój i ogólnie odczuwamy takie Boże zwycięstwo, być może Bóg chce nam powiedzieć, że pomimo problemów, które dzieją się w danym śnie, my będziemy mieli zwycięstwo nad tym. Więc odczucia są bardzo ważnym elementem w naszych snach. Następną wskazówką potrzebną przy tłumaczeniu snów jest główny temat snu, główny cel snu. Bardzo ważne jest i dobre, by nadać całemu snu jakiś główny jeden temat. Kiedy nadamy główny temat, główną nazwę dla danego snu, zazwyczaj po tym już jesteśmy w stanie zrozumieć sen i jesteśmy w stanie zrozumieć jego znaczenie, ponieważ w pigułce nazwaliśmy cały problem, o którym sen opowiada. Więc kiedy jesteśmy w stanie nazwać dany sen, wtedy najczęściej zaczynamy widzieć tłumaczenie, rozumieć tłumaczenie danego snu i to, o czym tak naprawdę ten sen mówi. Więc ważne jest skupić się na głównym temacie w danym śnie. Ważne jest też to, by móc właściwie scharakteryzować osoby, które występują w danym śnie, by umieć je odróżnić, kto jest kim. Być może starszy mężczyzna może być typem Boga, który jest w śnie i próbuje nam pomóc albo jest kimś, kto prowadzi nas w dobrym kierunku. Natomiast inna osoba od złych cech charakteru może być kimś, kto będzie wrogo nastawiony i kto będzie próbował zrobić coś złego w naszym życiu. Więc właściwe zrozumienie charakterów w naszych snach jest bardzo ważne, żeby umieć odróżnić co jest dobre, jaki charakter, czy jakie osoby są pozytywne i pomagają nam, a jakie osoby są negatywne i wprowadzają złe rzeczy do naszego życia. Zwróć uwagę również w snach na kolory, które występują i na liczby, które pojawiają się w śnie. To bardzo ważne wskazówki. Każdy kolor ma odpowiednie znaczenie w naszych snach i umiejętne odróżnienie, zapamiętanie jest bardzo ważne do właściwego zinterpretowania snu. Na przykład kolor fioletowy może oznaczać autorytet nad naszym życiem. Kiedy jest to pozytywny sen i pozytywny obraz, wtedy może to być właściwy, dobry autorytet. Kiedy jest to coś negatywnego może to oznaczać negatywny autorytet. Kiedy śnią nam się liczby, również jest ważne, żebyśmy je zapamiętywali. Kiedy śnią nam się liczby, Bóg chce przez nie również do nas wiele rzeczy powiedzieć. Na przykład liczba 7 oznacza błogosławieństwo, taką pełnię. Liczba 5 oznacza łaskę Bożą. Generalnie liczby nieparzyste oznaczają liczby związane z Bożym działaniem, a liczby parzyste będą oznaczać liczby z działaniem ludzkim. Liczba 2 może oznaczać podział, może oznaczać też jedność, ale w negatywnym znaczeniu może oznaczać podział. Liczba 6 jest liczbą człowieka, jest to liczba ludzka, może oznaczać ludzkie myślenie. Więc wszystko to ma znaczenie i w zależności od tego, jak to interpretujemy, taki będzie całkowity obraz na końcu tej interpretacji. Pamiętaj, że zaraz po przebudzeniu się Bóg może do ciebie mówić najważniejsze rzeczy i zwykle pierwsze wrażenia, które odbieramy po obudzeniu się mogą być bardzo istotne dla tłumaczenia snu, ponieważ to pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Jesteśmy świeżo po śnie i Bóg od razu do nas mówi. Bóg od razu chce mówić znaczenie tego snu i do czego on się odnosi. Więc zaraz, kiedy się przebudzisz i będziesz miał wrażenie, że sen tyczy się danej sytuacji czy innej, to odbierz to również jako objawienie od Boga i jako wskazówkę do interpretacji snu. Bardzo ważne jest, żeby zapamiętać od razu to, jakie wrażenia od razu po obudzeniu się odebrałeś od Boga. Inną wskazówką ważną jest to, by zadawać pytania. Jeżeli mamy już jakiś sen, zadawajmy więcej pytań, coraz więcej pytań. Dlaczego to? Dlaczego tamto? Dlaczego w tym śnie rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej? Dlaczego taka osoba, a nie inna? Jakie powiązania masz z tą osobą? Czy to są powiązania dobre czy negatywne? Zadawaj pytanie, czy dana osoba na przykład z czymś ci się kojarzy? Teraz z czym? Czy z czymś pozytywnym, czy z czymś negatywnym? Zadawaj pytanie, jakie ty masz powiązanie z tą osobą? Czy to jest ktoś z twojej rodziny? Czy to jest ktoś, kogo nie znasz? Więc przez szereg pytań jesteśmy w stanie dojść do rezultatu właściwego i stawiajmy te pytania również Bogu, oczywiście, by On nas prowadził w tym i prowadził we właściwym zrozumieniu danego snu. Ważną wskazówką jest to, by tak jak mówiłem już wcześniej, rysować sobie dany sen, umieć go rozrysować. To nam pomaga bardziej zrozumieć dany sen, inaczej spojrzeć na jego problemy, które wydarzają się w śnie. Dobrą metodą jest też rozrysowanie sobie snu na zasadzie grafów, że jest jakiś element bardzo ważny w danego snu, taki główny tytuł, tytuł główny danej sceny w śnie i wtedy zaznaczamy go sobie wyraźnie, na przykład na kartce i od tego głównego tytułu w tej scenie zakreślamy kreską linię, które będą prowadzić do innych problemów w danej scenie. I wtedy taki graf, kiedy rozrysujemy, sen staje się bardziej przejrzysty im więcej jesteśmy w stanie wyciągnąć z danego snu. Dobrą praktyką jest również zapisywanie naszych snów. Kiedy zapisujemy sny od razu po przebudzeniu, po pierwsze zapamiętujemy je, ponieważ sny są bardzo ulotne i kiedy nie zrobimy tego od razu, to nawet po krótkim okresie czasu możemy je zapomnieć i zapomnieć istotne szczegóły. Więc bardzo ważną praktyką jest zapisywanie od razu po to też, żeby móc wracać do nich później. Niektóre sny są nie na teraz. One są przeznaczone do tego, by móc je zrozumieć w innym okresie czasu. I kiedy my zapisujemy je, wtedy jesteśmy w stanie po jakimś czasie wrócić do niego, przypomnieć sobie pewne rzeczy i zapamiętać, przypomnieć sobie to, co Bóg mówił wcześniej odnośnie danej sytuacji. Zapisywanie snów oznacza również to, że tobie naprawdę zależy na tym, że Bóg do ciebie mówi i jest dla ciebie ważne, kiedy On do ciebie mówi. Nie lekceważysz Boga, nie lekceważysz tego, że On przygotowuje dla ciebie przesłanie. To jest podobne przesłanie do przesłania proryczego, że nie lekceważysz tego, co Bóg nam daje do naszego życia, ponieważ jest to ważną wskazówką i powinniśmy poważnie do tego podchodzić. Bóg przygotowuje to specjalnie dla nas, dlatego powinniśmy również zapisać to i przeanalizować i podchodzić do tego poważnie. Jeżeli nie masz zbyt wielu snów w swoim życiu, być może bagatelizujesz ten temat i dlatego Bóg więcej do ciebie nie mówi. Jeżeli poważnie podchodzimy do tematu snów, wtedy Bóg daje nam więcej snów i bardziej jest w stanie do nas przemawiać. Pamiętam sen, który miałem kiedyś i on tyczył się mojego znajomego, który zaprosił mnie na konferencję, która była w zupełnie innej części Polski. Ja wiedziałem, że nie mam możliwości w najbliższym czasie być w tym danym miejscu, tym bardziej z tą osobą, ale wiedziałem, że to może, jeżeli już, tyczyć się w przyszłości, w dalekiej przyszłości. Zapisałem ten sen, odłożyłem go na półkę i wiedziałem, że przyjdzie taki czas, gdzie Bóg spełni ten sen. Po jakimś czasie, to było po kilku miesiącach, ta osoba zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie na tę konferencję. Wtedy mogłem się spotkać z tą osobą i mogłem wiedzieć, że nie jest to przypadkiem, że zostałem zaproszony na tę konferencję. To było o tyle trudne, że gdybym nie dostał tego snu wcześniej i nie zapisał go, to prawdopodobnie nie wybrałbym się na tę konferencję, bo temat tej konferencji był zupełnie nieinteresujący mnie. Gdybym nie miał tego snu i potwierdzenia, że coś takiego będzie i że Bóg chce, żebym się tam znalazł, prawdopodobnie bym z tego zrezygnował. Ale w ten sposób Bóg mógł poprowadzić mnie we właściwym kierunku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne odcinki.

Witam Was w kolejnym odcinku. W tej części chciałem się zająć różnymi obliczami Boga w snach. Jak wiecie, Bóg również chce być w naszym życiu i On chce objawiać się w naszych snach. On chce być też odnaleziony w tych snach, które nam się śnią. Jako osoba, która nam pomaga, jako osoba, która jest z nami w tych snach, On chce być zawsze blisko nas. I dlatego w snach On pokazuje się w różnych postaciach. W zasadzie historie uczniów, którzy podążali w stronę E-Mouse, oni mieli oczy zamknięte na tą osobę, która dołączyła się do nich w czasie tej podróży. A okazało się na końcu tej podróży, że tą osobą, która się do nich dołączyła i która im tłumaczyła pisma, to był właśnie Pan Jezus. I podobnie dzieje się w snach. W różnych postaciach różnego rodzaju sny, w których również Bóg występuje. W różnych postaciach. Może to być Bóg Ojciec, może to być Pan Jezus, a może być to Duch Święty, który przychodzi do nas. Bóg Ojciec na przykład w naszym życiu może się objawiać jako bogaty człowiek. Pamiętacie historię bogatego ojca, który dał majątek swojemu synowi i ten roztrwonił go po całym świecie. I jest tam obraz właśnie ojca ukazanej. Taki obraz bogatego ojca możemy mieć również w naszych snach. Bóg może występować w różnych postaciach. Może to być tak samo policjant, duchowy człowiek, jakiś lider, dowódca armii. Tego typu osoby mogą być kojarzone z Bogiem Ojcem. Z kolei obraz Pana Jezusa w śnie może też wyglądać w podobny sposób. To może być na przykład zbawiciel, ktoś kto nas ratuje, ktoś kto nas wyrywa z danej sytuacji. To może być obraz lwa, to może być obraz pasterza, to może być obraz mistrza jakiegoś, który nas uczy czegoś albo prowadzi w danym kierunku. To może być obraz jakiegoś polityka, bardzo ważnego prezydenta, który coś nam pokazuje. Tego rodzaju symbole w snach mogą oznaczać obecność Pana Jezusa i to, że On nas prowadzi i że On nam pokazuje różne rzeczy w śnie pozytywnie. Tak samo jak obraz Boga Ojca, obraz Pana Jezusa możemy również doświadczać tego, że Duch Święty jest w danych snach. Duch Święty najczęściej będzie występował w postaci ognia, w postaci pozytywnego ognia oczywiście, w postaci wody. Mogą śnić nam się na przykład jakieś zbiorniki wodne z dobrą wodą, taką czystą. Może to być obraz basenu, w którym pływamy i poruszamy się. Wtedy to wszystko symbolizuje Ducha Świętego, w którym poruszamy się, tak jak już powiedziałem wcześniej. Mój znajomy kiedyś miał sen, że widział obraz grupy domowej, grupy ludzi, konkretnie to była grupa domowa. Wszystkie osoby były przebrane w stroje kąpielowe, a na środku tej grupy był basen. Cała ta grupa polegała na tym, że te osoby bardzo dobrze poruszały się w tym basenie, miały taki czas związany z tym basenem. Więc to jest bardzo dobrym obrazem tego, w jaki sposób my również poruszamy się w Duchu Świętym na takich spotkaniach jak grupy domowe. Możemy się bardzo swobodnie poruszać w Duchu Świętym. Tak samo powietrze jest symbolem Ducha Świętego, kiedy widzisz w swoich snach, że na przykład najpierw uciekasz, a później wznosisz się, wznosisz się coraz wyżej, zaczynasz latać. Albo wyskakujesz z jakiegoś piętra, wyskakujesz przez okno, przez balkon i zaczynasz latać. Oznacza to, że nagle wzbijasz się w tej rzeczywistości duchowej ponad to co ludzkie, co ziemskie. Odbijasz się od tej rzeczywistości ludzkiej na skrzydłach Ducha Świętego i Duch Święty unosi cię wyżej. A ty bardzo dobrze poruszasz się w powietrzu, czyli w Duchu Świętym. Zaczynasz polegać więcej na Bogu. Więc to są bardzo ważne wskazówki, by umieć odróżnić te wszystkie elementy i odróżnić, właściwie zinterpretować osoby występujące, czy zjawiska występujące w danym śnie. Pamiętaj o tym, że Bóg zawsze jest z tobą, nawet w twoich snach. Czy to objawia się poprzez ojca kochającego, czy to się objawia przez Pana Jezusa, który ratuje cię z wielu sytuacji, czy to objawia się przez wodę, czy przez powietrze, w którym unosisz się, czy to objawia się przez to, że jest doradcą twoim, czy doradza ci właściwie. Pamiętaj, że Bóg jest cały czas z tobą i On jest z tobą w tych snach i pomaga tobie i sprawia, że twoje życie zaczyna iść w dobrym kierunku. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię do kolejnych.Restart‍Use as input‍

Witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku chcielibyśmy więcej powiedzieć na temat wskazówek potrzebnych do lepszego zapamiętywania snów w naszym życiu. Jak wiecie, nie zawsze śnią nam się sny często. Nieraz może być to spowodowane tym, że lekceważymy je. Po prostu odrzucamy od swojego życia i automatycznie, kiedy Bóg widzi, że my przykładamy słabą wagę do tego, co On mówi do nas, automatycznie Duch Święty jest zasmucony i wtedy otrzymujemy mniejszą ilość tych snów w naszym życiu. W takiej sytuacji powinniśmy przeprosić Boga za to, że nie odbieraliśmy tych snów Jego poważnie, że nie zwracaliśmy uwagi na to, co On mówi do nas poprzez sny i poprosić, by na nowo zaczął dawać nam więcej snów i byśmy mogli więcej ich odbierać w naszym życiu. Innym takim problemem w naszym życiu może być głośny budzik. Słuchajcie, unikajmy bardzo głośnych budzików. Kiedy coś budzi nas bardzo natężonym dźwiękiem z rana, wtedy jesteśmy w stanie automatycznie od razu zapomnieć o całym śnie i ucieka nam treść tego, co Bóg do nas mówił, więc to nie jest właściwe. Ustawcie sobie budzik na słabszy poziom głośności, a najlepiej proście Ducha Świętego, by Was obudził z rana przed budzikiem i to będzie taki najlepszy sposób, by zapamiętać całą treść snu, który Bóg Wam daje. Pamiętajcie, że większość snów, które nam się przyśnią, przyśnią nam się między czwartą a piątą godziną i to jest dobry czas, w którym Bóg do nas może mówić i ważne jest, że kiedy się przybudzimy, kiedy otworzymy oczy, żeby od razu taki sen zapisać. Więc dobrą praktyką jest, kiedy przy łóżku będziesz miał zawsze telefon albo tablet albo jakiś notatnik, w którym od razu będziesz mógł zapisać cały sen. Nie zwlekaj z tym, ponieważ wystarczy, że pójdziesz do ubikacji czy zaczniesz robić inne rzeczy i ten sen w międzyczasie może od razu uciec. Ponieważ jest bardzo ulotny, możesz go nie zapamiętać. Ważne jest, żeby od razu zapamiętywać takie sny, bo te informacje są bardzo ulotne. Dobrą praktyką przed pójściem spać jest to, byśmy napełniali się Słowem Bożym, byśmy słuchali uwielbienia, byśmy zasypiali w takiej obecności Bożej. To pomoże nam wtedy mieć dobre sny i pomoże nam w tym, by Bóg do nas mógł bardziej przemawiać. Pamiętajcie, by nie oglądać zbyt wiele telewizji przed zaśnięciem. Kiedy oglądamy, spędzamy dużo czasu na oglądaniu telewizji, wtedy nasze sny również są odzwierciedleniem tego, co działo się w telewizji, zamiast tego, co dzieje się w naszym życiu. Więc ważne jest, żeby przed zaśnięciem skupiać się na Bogu, na Jego obecności i modlić się o to, by On dawał nam dobre sny i dawał nam dobre obrazy. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do kolejnych moich odcinków.

Witam Was w kolejnym odcinku, w którym chcielibyśmy się zająć 20 najczęściej śniącymi nam się snami i symbolami i przeprowadzić Was poprzez nie i pokazać, co one mogą znaczyć dla naszego życia i w jaki sposób możemy zinterpretować tego rodzaju sny. Zapraszam Was. Pierwszym rodzajem snów, który zwykle nam się śni, to są sny związane z naszymi zębami. To są sny, w których widzimy wypadające zęby, albo rosnące zęby, albo zęby w złej kondycji. Wszystko to, co jest związane z zębami, mówi o tym, że kiedy one wypadają, tracimy zdolność do rozumienia czegoś. Tracimy zdolność do przyjmowania jakiejś rzeczy i jest to problem. Po pierwsze, zęby są obrazem takich niezmiennych, bożych prawd, które są w naszym życiu. I bardzo dobrze, kiedy one są w dobrej kondycji. Kiedy są białe, kiedy to nie są te pierwsze zęby mleczne, które muszą wypaść, ale kiedy to są nasze prawdziwe zęby, które na co dzień mamy. I kiedy zęby wypadają, oznacza to, że Bóg stara się coś zmienić w naszym rozumowaniu, w naszym pojmowaniu. Stara się pokazać nam rzeczy w prawdziwy sposób, jak wyglądają. Stara nam się zamienić pewne prawdy w naszym życiu, by były one właściwe. Kiedy widzisz czarne zęby, zepsute zęby, to może oznaczać, że potrzebujesz zmienić swój sposób myślenia w danej dziedzinie. Kiedy śnią Ci się zęby zepsute po lewej stronie, być może problem tyczy się rzeczy duchowych. Kiedy śnią Ci się zęby zepsute po prawej stronie, być może masz błędne zrozumienie pewnych rzeczy, które wydarzają się w Twoim naturalnym życiu. Kiedy wypada Tobie ząb główny, główny kieł, być może chodzi o to, że jakaś główna myśl, główna część Twojego rozumowania jest niewłaściwa i musi być wymieniona, zastąpiona. Jakieś główne nauczanie, jest problem z nim w Twoim życiu. Natomiast kiedy śnisz, że wypada Tobie ząb mądrości, być może jest problem z mądrością w Twoim życiu. Być może tracisz mądrość w jakichś sytuacjach czy w jakiejś dziedzinie Twojego życia. Brakuje Tobie po prostu mądrości. Bardzo częstym snem jest również sen ze spadaniem. To są wszystkie rodzaje snów, w których spadamy, wypadamy z jakiegoś okna czy w ogóle lecimy z jakiejś wysokości i wydaje nam się, że nigdy nie dosiągniemy na przykład końca, dna tego spadania. Cały czas lecimy i czujemy rosnący w nas niepokój. Zwykle Bóg chce nam przez taki sen pokazać, że jakaś nasza część życia albo całe życie traci kontrolę. My tracimy kontrolę nad naszym życiem i spadamy w przepaść z rosnącym w nas niepokojem i strachem, który może być powiązany w tym. Bóg chce nam pokazać, powiedzieć, żeby na nowo zwrócić się do Boga i zaufać Jemu i zmienić sposób naszego życia też. By nie żyć tak jak ten świat żyje, ale by zacząć żyć razem z Bogiem, ufając Jemu we wszystkim. Kiedyś miałem taki sen, w którym śniło mi się, że dana osoba, którą znałem, skoczyła z okna i leciała w dół. Leciała w dół, aż w końcu, no niestety, znalazła się na samym dole. Więc ja po tym śnie zadzwoniłem do tej osoby i próbowałem rozeznać, co się dzieje teraz w jej życiu i okazało się, że naprawdę w pewnych dziedzinach straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie wie co robić, w jakim kierunku iść, ale po jakimś czasie tam spędzonym razem mogliśmy dojść do dobrych wniosków i wszystko skończyło się dobrze. Natomiast sen obrazował to takie niebezpieczeństwo, to był sen ostrzegawczy i pokazywał, że właśnie ona straciła tę kontrolę nad swoim życiem. Zaczął spadać w swoim życiu, obniżał się bardzo szybko, ale Bóg miał oczywiście wyjście z tej sytuacji i wszystko dobrze się skończyło. Nieraz może nam się śnić, że jesteśmy nago w miejscach publicznych albo widzimy kogoś, kto jest nago w publicznym miejscu. Są to sny, które pokazują, że dana osoba może być bardzo otwarta dla nas i nie ma nic ukrytego w jej życiu między nią a nami, czyli że będzie ona chciała na przykład współpracować z nami. Kiedyś tłumaczyłem taki sen, w którym pewna osoba weszła do kościoła i pastor z zakazownicą stał nago. Oznaczało to tyle, że będzie on otwarty dla tej osoby i że będzie mogła rozpocząć współpracę z nim. Ta współpraca będzie się dobrze układała. Więc tego typu sny mogą właśnie to oznaczać. Może to oznaczać też inne rzeczy. W zależności od kontekstu snu może to oznaczać również to, że dana osoba jest za bardzo otwarta. Może to oznaczać to, że dana osoba jest podatna na zranienia. Więc tych sposobów interpretacji tego może być więcej w zależności od tego, jaki jest kontekst i jakie są nasze odczucia w danym śnie. Dany sn może również oznaczać, że potrzebujemy ochrony przeciwko atakowi np. ze strony pornografii. Więc może to się też również z tym kojarzyć. Może również być tak, jak miałem też w jednym ze snów, który tłumaczyłem, że pewne osoby były na plakacie nago. I oznaczało to tyle, że próbowały coś niewłaściwego przenieść i zareklamować do życia społeczności. Sprzedać niewłaściwe rzeczy. Więc musimy być uważni w tym, co to dokładnie jest i rozważać to z Duchem Świętym, żeby właściwe zinterpretować taką symbolikę. W sny, w których śni nam się toaleta np. w miejscu publicznym mogą mówić o tym, że nasz proces oczyszczenia będzie odbywał się publicznie. To znaczy, że wszyscy, czy też dużo osób będzie mogło widzieć czy obserwować proces oczyszczenia, który odbywa się w naszym życiu. Tak samo inne symbole, takie jak łazienka czy prysznic mówią właśnie o oczyszczeniu. I kiedy w naszych snach mamy np. prysznic, wtedy oznacza on, że całe nasze ciało, całe nasze życie potrzebuje albo oczyszczenia z pewnych rzeczy, albo potrzebuje odświeżenia. Kiedy śnią nam się sny z ubikacją, może to również oznaczać, że być może nie całe nasze życie potrzebuje oczyszczenia, ale pewne części naszego życia potrzebują być oczyszczone przez Boga. Tak jak mówiłem w kilku odcinkach wcześniej, teraz powtórzę, że może nam się śnić również, że korek czy ta zatyczka od łazienki, od prysznica może być zatkana, korek spustowy, więc może to oznaczać również to, że ten proces oczyszczenia jest w jakiś sposób zablokowany. I potrzebujemy odblokować ten proces oczyszczenia w nas, żeby dopiero te złe rzeczy, złe emocje mogły naturalnie spłynąć do kanalizacji, czyli być oczyszczone. Innym elementem naszych snów mogą być testy. Wszystkiego rodzaju testy w naszych snach oznaczają, że jest coś, co Bóg chce, by było zakończone w naszym życiu. Jakiś proces toczy się i potrzebne jest jego zakończenie. Więc dopóki nie zakończymy danego procesu, to wtedy cały czas będzie nam się śniło, że jesteśmy w trakcie, w procesie, jesteśmy w trakcie szkolenia, w trakcie testu, mogą nam się śnić obrazy związane ze szkołą, gdzie mamy egzamin, gdzie jesteśmy na lekcjach i nauczyciel czegoś nas uczy, więc Bóg chce nam pokazać, że jesteśmy w procesie, w jakimś procesie, który On chce dokończyć i doprowadzić do końca. Często tego typu sny są snami często powtarzającymi się również, ponieważ ten proces jest niezakończony, więc Bóg cały czas wraca do tego i pokazuje nam, że ten etap musi się zakończyć w naszym życiu. Więc pamiętajcie o tym, że kiedy śni Wam się coś związanego z testem, z egzaminem, ze szkołą, starajcie się zapamiętać pewne elementy związane z danym miejscem, z czasem. Możecie dobrze zapamiętać, co to jest za szkoła, czego się uczyliście, jaki nauczyciel prowadził Was, czy na jakiej lekcji byliście, czego dotyczył egzamin. Te wszystkie rzeczy mogą powiedzieć Wam o tym, co to jest za egzamin, który przechodzicie i dadzą Wam wiedzę odnośnie tego, jak szybko go przejść. Będziecie mieć świadomość tego, jaki to jest problem, wtedy łatwiej przejdziecie ten egzamin, tę część szkolenia, którą Bóg ma dla Was i łatwiej i szybciej będziecie mogli pójść do następnego poziomu. Kolejnym takim snem, który zwykle często nam się powtarza, to jest sen, w którym ktoś nas ściga, w którym jest jakiś pościg, uciekamy przed czymś. To są sny, w których diabeł próbuje nas zastraszyć i w których próbuje wybierać na nas presję pewnego rodzaju. Ponieważ mamy jakiś problem w naszym życiu, on próbuje wybierać presję na nas, próbuje nas naciskać i próbuje zastraszyć nasze życie. Więc ważne jest w tym okresie, by nie poddawać się, by nie rezygnować, by nie ulegać strachowi, ale by przeciwstawić się temu, co przychodzi do naszego życia. By nie uciekać cały czas, ale by stawić czoło problemom i przeciwstawić się tym złym rzeczom, okolicznościom, w których się znajdujesz. A Bóg na pewno przeprowadzi nas przez ten element. Te sny dlatego często się powtarzają, ponieważ my często w nich uciekamy. My często w życiu uciekamy od pewnych rzeczy, nie rozwiązujemy pewnych rzeczy, dlatego Bóg przypomina nam o tym, że powinniśmy stawić czoło i odeprzeć atak wroga. Następnym symbolem często występujących w naszych snach jest wąż. Wąż często symbolizuje kłamstwa, często symbolizuje przeinaczenia, oskarżenia i musimy uważać na to, kiedy dostajemy taki sen. Ponieważ jest to sen ostrzegawczy i mówi o tym, że ktoś próbuje nas okłamać, ktoś próbuje nas atakować, na pewno też zastraszyć i ważne jest, żeby przyjąć właściwą postawę w takiej sytuacji. Żeby nie dać się tym rzeczom zastraszyć, żeby nie dać się okłamywać. Wąż często używa swojej paszczy. Otwiera ją, ma ostre zęby, które mogą nas ugryźć i w dodatku ma jad w swoim języku, który może wstrzyknąć nas i zainfekować. Więc jest to wszystko to, co jest związane z mówieniem, z mową i kiedy taki wąż nas ugryzie, możemy być zainfekowani i możemy potrzebować interwencji osób z zewnątrz, do tego byśmy mogli znowu wrócić do dobrej kondycji duchowej. Może się tak zdarzyć, że przesinam się pyton, czyli wąż, który oplata się wokół nas i próbuje nas zadusić. Więc jest to też obrazem ataku, który próbuje wydusić z nas życie i ścisnąć nas tak, że mamy mało swobody w naszym życiu. Na przykład może to mieć znaczenie dla naszych finansów, gdy on nas ściska i zadusza, może oznaczać, że nasze finanse są uszczuplone, że nasze życie jest uszczuplone, w sensie doświadczamy chorób w naszym życiu. Więc tego typu ataki po prostu mają za zadanie nas stłamsić, sprawić, że nie będziemy czuli tej wolności, swobody, ale że będziemy zaduszani coraz bardziej przez tego węża. Wąż jest niebezpieczny i trzeba na niego uważać i modlić się o to, by Bóg przyniósł wolność nam od tego rodzaju ataków. Kolejnym elementem w naszych snach, często występujących, są pająki. Pająki również symbolizują pewnego rodzaju zagrożenie, ponieważ najczęściej one poruszają się w nocy i tworzą sieci, które mają za zadanie zwabić ofiary i zatrzymać ofiary. Więc obrazuje to wszelkiego rodzaju ataki, które diabeł próbuje na nas zastawić, pułapki, więc są one niebezpieczne. Powinniśmy ich unikać. Kiedy nam się śni coś takiego związane z pająkami, kiedy mamy takie sny, bardzo ważne jest, by zapamiętać na przykład kolory, w jakich ten pająk występował, co powie nam więcej na temat tego, jakiego typu jest to zagrożenie. Kiedy pająk jest biały, być może to oznacza ducha religijnego, albo atak związany z duchem kontroli, jakąś kontrolą nad naszą życią, którą ktoś próbuje wywierać. Jeżeli przeważa w tym dużo, w śnie dużo sieci, być może znajdujemy się w miejscu, w którym diabeł próbuje nas uwikłać, który próbuje nas zaplątać w różne rzeczy. W każdym razie wszelki rodzaj snów związanych z pająkami są to ataki na nasze życie, których musimy unikać. Kiedyś jechałem w pociągu i naprzeciwko mnie siedziały dwie panie i one opowiadały sobie nawzajem sen, sny. Jedna z nich mniej więcej opowiadała o tym, że śnił jej się pająk, który chodził po nodze jej męża. Po pewnym czasie dodała, że już kiedyś miewała tego rodzaju sny i zazwyczaj było ono ostrzeżeniem, w którym jakieś złe rzeczy działy się z częściami ciała u osoby, u której występowały. My czasem sami jesteśmy w stanie dobrze zinterpretować nasze sny po tym, jakie rezultaty widzimy, że one przynoszą w naszym życiu. Następnym symbolem, którym chciałem się z wami podzielić, to jest symbol związany z krokodylem. Aligatorem, krokodylem. Jest to taki symbol, który mówi nam o tym, że na nasze życie przychodzi również pewnego rodzaju zagrożenie, które jest ukryte. Krokodyl zazwyczaj ukrywa się w wodach i czeka na swoją ofiarę po to, żeby wynurzyć się i zaatakować. Ten atak wtedy jest bardzo szybki, bardzo gwałtowny i bardzo konkretny. Często w naszych snach występuje motyw krokodyla. Musimy uważać na wszelkiego rodzaju ataki ukryte, którymi diabeł próbuje uderzyć w nas. Więc módlcie się przeciwko tego typu rzeczom i ogłaszajcie Boże zwycięstwo, by nie doszło do tego typu ataków. Pamiętajcie, że te ataki następują bardzo szybko i powinniśmy wcześniej modlić się, żeby przeciwstawić się tego typu rzeczom. Krokodyl ma bardzo duże szczęki i bardzo silne i mocne, więc również mogą być to ataki związane ze słowami. Może być to również bardzo silny, bardzo konkretny atak słowny na nasze życie. Pamiętajcie to. Zapraszam Was do następnego odcinka, w którym poznacie dalszą część symboli, które często powtarzają się w naszych snach.

Witam Was w kolejnym odcinku, w którym podzielę się z Wami resztą symboli, które najczęściej występują w naszych snach. Zaczniemy najpierw od symbolu śmierci. To, kiedy ktoś umiera w śnie, może mieć również bardzo symboliczne znaczenie. Bardzo często ono występuje w naszych snach. Po pierwsze, może ono symbolizować to, że ktoś rodzi się na nowo. Kiedy widzisz śmierć Twojego bliskiego, być może oznacza to, że jego życie naturalne, ludzkie, cielesne dobiega końca, a jest możliwość tego, by on narodził się na nowo, do życia z Bogiem. To jest pierwsza taka możliwość tłumaczenia tego rodzaju snów. Po drugie, może ono oznaczać, że pewne rzeczy dobiegają końca w Twoim życiu, albo w życiu innych osób. Może coś umiera i wtedy naturalnie coś nowego zacznie się rodzić. Może to być symbolem również zakończenia pewnego etapu, pewnej części, pewnych rzeczy w naszym życiu. Trzeba zwrócić uwagę na to, co dokładnie mówi kontekst danego snu. Natomiast, kiedy śnią Wam się sny, w których umierają Wasi krewni, często są to dziadkowie, wtedy może to oznaczać pewne problemy, które ciągną się od Waszych pokoleń. Czyli może w Waszym życiu są pewne problemy związane już z wcześniejszym pokoleniem, o których Bóg chce Wam zaznaczyć i zasygnalizować. Być może w Waszym życiu jest tak, że musicie coś rozwiązać, jakieś rzeczy z przeszłości, wrócić do nich i zająć się nimi. Być może potrzebujecie pojednać się z Waszymi rodzicami, albo z dziadkami, po to, by pewne rzeczy w Waszym życiu nie miały miejsca i nie funkcjonowały. Często jest tak, że to, co dzieje się w naszym życiu teraz, jest efektem działania tego, co robili nasi przodkowie kiedyś. I kiedy nie są pozamykane pewne rzeczy, kiedy my nie modlimy się i nie związujemy pewnych rzeczy, które działy się w przeszłości w naszym życiu czy w naszej rodzinie, mogą one dalej mieć skutek i wpływ na nasze życie. Więc ważne jest, żeby pozbyć się tych rzeczy, które kiedyś w przeszłości miały miejsce w naszych rodzinach. Może nam się śnić też tak, że wracamy do naszych starych relacji, do osób, z którymi wcześniej byliśmy w związku. Może to wtedy oznaczać, że powracamy naszym myśleniem do starych rzeczy, że wracamy do starych sposobów myślenia i cofamy się do tyłu, zamiast iść do przodu, że bardziej polegamy na przeszłości i rozpamiętujemy o naszej przeszłości niż to, by poruszać się do przodu. Bóg może nas ostrzegać w tego typu snach, żeby nie cofać się w naszych myśleniach, w naszym myśleniu do tyłu, do przeszłych rzeczy, które się wydarzyły, ale zacząć myśleć o przyszłości i o tym, co On ma dla nas w przyszłości. Może również oznaczać to pewne rzeczy związane ze starym związkiem, które mieliśmy, ale musimy być bardzo uważni, bo nie zawsze takie rzeczy się dzieją. Częściej występuje w nich motyw tego, że próbujemy wracać do starych rzeczy i nie potrafimy zapomnieć o tym, co było kiedyś. Kolejnym elementem, który może się pojawić w naszych snach, to są częste koszmary. Śnią się one najczęściej dzieciom i kiedy one występują, musimy pamiętać o tym, że wróg próbuje zastraszyć nasze dzieci, próbuje wywierać pewnego rodzaju presję i próbuje zniechęcić nas do tego, by zwracać uwagę na sny. Kiedy nas zniechęci, kiedy zniechęci dzieci do tego, by zwracały uwagę na sny, wtedy osiągnie swój cel i sprawi, że nie będziemy zwracać na nie uwagę i zajmiemy się czymś innym i ominiemy wiele fajnych snów, wiele bożych przypowieści, które Bóg chce do nas powiedzieć przez te sny. Więc uważajcie, kiedy macie tego typu sny, by modlić się do Boga, by one odeszły, by odrzucać je od swojego życia, by nie utożsamiać się z nimi, ale jednocześnie by nie rezygnować z tego, by odbierać sny i by zwracać na nie uwagę, ponieważ one mają bardzo duże znaczenie. Częste koszmary w snach też mogą świadczyć o dużym ataku duchowym, który jest nad naszym życiem albo nad życiem naszych dzieci, więc kiedy je doświadczamy, musimy się zastanowić nad tym, co dzieje się w naszym życiu i zacząć modlić się przeciwko tym atakom duchowym na nasze życie. Często śni nam się w naszym życiu, że gubimy portfel albo torebkę. Kiedy to się dzieje, Bóg próbuje komunikować nam, że tracimy z oczu naszą tożsamość, że pewna przychylność, pewne rzeczy osobiste zaczynamy tracić w naszym życiu i oznacza to, że czujemy się bardziej zagubieni. Kiedy gubimy naszą torebkę, portfel, przestajemy czuć grunt pod nogami, zaczynamy czuć strach, nie wiemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Nie mamy portfela, nie mamy pieniędzy, nie mamy środków do życia, nie mamy też dowodu naszego osobistego, więc to wszystko mówi o tym, że tracimy poczucie tożsamości naszej, że zaczynamy czuć się bardziej zagubieni gdzieś w tym świecie i potrzebujemy na nowo zbudować naszą tożsamość. Naszą tożsamość powinniśmy budować w Bogu i w Nim odnaleźć to, kim naprawdę jesteśmy, po to, żeby ta właściwa tożsamość mogła do nas wrócić, żebyśmy mieli tożsamość wziętą od Boga, prawdziwą. Często w naszych snach możemy zauważyć domy albo mieszkania, które właśnie symbolizują w naszych snach nasze życie, w którym jesteśmy, w którym się znajdujemy i wszelkiego rodzaju problemy, które w nim się dzieją. Więc zwróć uwagę na to, w jakich pomieszczeniach dzieje się akcja i co dokładnie dzieje się w tym domu, bo to da Ci zrozumienie tego, co dzieje się w Twoim życiu tak naprawdę. Jeżeli znajdujesz się w korytarzu, może to oznaczać, że są jakieś przejściowe problemy w Twoim życiu, które Cię trapią, bo korytarz jest miejscem przejściowym i my nie zostajemy w nim na długo, ale jest takim miejscem, w którym przechodzimy do innych pomieszczeń, do innych rzeczy. Może się zdarzyć, że znajdziesz się w kuchni i wszystkie rzeczy, które będą się działy, będą się działy w kuchni. Kuchnia jest bardzo charakterystycznym miejscem, ponieważ w niej się przygotowuje pokarm duchowy. Pokarm jest bardzo ważny, więc kiedy jest motyw w śnie, w którym jedzenie jest wydawane jakimś ludziom, być może śni Ci się to, że karmisz duchowo ludzi albo będziesz karmić duchowo ludzi w swoim życiu. Jeżeli pokarm jest niewłaściwy, to może oznaczać niewłaściwy pokarm duchowy. Tego rodzaju rzeczy. Jeżeli śni Wam się salon, to może to jest oznaką czasu relaksu, czasu odpoczynku w Waszym życiu. Więc dom charakteryzuje Wasze życie, mówi o Waszym życiu. Może również czasem oznaczać coś większego, na przykład mały kościół, którego też symbolem może być dom. Kolejnym elementem, który często nam się śni, to są pojazdy. Pojazdy również określają nasze życie i to w jaki sposób my w nim się poruszamy, gdzie się poruszamy, w jakim kierunku. Wiecie, że pojazdy mają koła, a w tych kołach jest powietrze i ono symbolizuje, że w naszym życiu jest działanie Ducha Świętego i na nim bazujemy, na nim polegamy i jedziemy w naszym życiu. Więc kiedy śni Wam się na przykład dziura w oponie, czy że zmieniacie koło, czy że macie flaka w oponach, może to oznaczać, że polegacie na sobie, na własnych wysiłkach, a nie polegacie na mocy Bożej w Waszym życiu. Samochód często może obrazować też Waszą służbę. Jeżeli będzie to duży samochód, będzie oznaczał to dużą służbę, jeżeli to będzie autobus, będzie oznaczał również większą służbę, może to oznaczać również kościół mały. Kiedy Wam się śni rower, może to oznaczać mniejszą służbę, zwykle rowery są jednoosobowe, czasami występują dwuosobowe rowery. W każdym bądź razie oznacza to, że Wasza służba będzie mała, ale będzie mobilna, będzie również poruszała się na powietrzu Ducha Świętego, bo jest w oponach. Tylko, że Wasz wysiłek będzie wtedy musiał być większy, włożony w tą służbę, ponieważ rower napędza się ludzkimi mięśniami, więc będziecie wkładać większy wysiłek w tą służbę, ale będzie to służba. Samochód jest napędzany silnikiem, więc ta służba będzie bardziej swobodna i będziecie dalej mogli też dojechać w tej służbie w dalsze miejsca, w dalsze zakątki, będzie miała większy zasięg ta służba. Może, tak jak już mówiłem, oznaczać to również Wasze życie i to, gdzie zmierzacie, z kim zmierzacie, kto jest za kierownicą również Waszego życia. Może oznaczać to, że kiedy ktoś inny jest za kierownicą samochodu, a Wy siedzicie z boku, być może to oznacza, że nie prowadzicie Waszego życia, że ktoś inny za Was przejmuje autorytet w Waszym życiu i być może Bóg Was ostrzega przed tym, żeby wziąć kierownicę w swoje ręce i prowadzić swoje życie we właściwym kierunku. Latanie. Często w snach występuje motyw latania. Kiedy wzbijamy się do góry, kiedy zaczynamy latać, mówiliśmy o tym już wcześniej, oznacza on tyle, że zaczynamy wznosić się w duchu i zaczynamy bardziej polegać na Bogu niż na ziemskich rzeczach. Kiedy poruszamy się po ziemi, kiedy chodzimy po ziemi, wtedy chodzimy w takiej ludzkiej rzeczywistości, natomiast kiedy zaczynamy wzrastać, kiedy zaczynamy latać, wznosić się w powietrze, wtedy oznacza to, że lepiej poruszamy się w duchu świętym i możemy się wznosić. To jak wysoko latasz będzie zależeć od tego jak dobrze poruszasz się w duchu świętym, jak wysoko wznosisz się w Bogu i jak bardzo dobrze idzie Ci poruszanie się w darach duchowych. Więc kiedy latacie, oznacza to, że dobrze poruszacie się w duchowej rzeczywistości, w duchu świętym. Może również to być symbolem tego, że macie obdarowanie prorocze. Ludzie z obdarowaniem proroczym bardzo często latają i właśnie są w takich sytuacjach. Pamiętajcie, że kiedy latacie, również oznacza to, że wznosicie się ponad problemami, które są w waszym życiu. Niekoniecznie musi to oznaczać duchowe rzeczy, które się dzieją w waszym życiu, ale może oznaczać, że wznosicie się ponad wszelkimi kłopotami, problemami w waszym życiu. Albo może być oznaką tego, że powinniście się wznieść ponad tę ziemską rzeczywistość. Kolejnym elementem występującym w snach są konie. Konie reprezentują władzę, autorytet, moc, siłę, która gdzieś jest np. w naszym życiu. Możesz mieć sen, w którym będziesz widział właśnie postać konia i Bóg może do ciebie mówić to, że masz siłę, masz moc, masz władzę, masz autorytet i możesz przejść pewne rzeczy, pewne problemy. Może być to też symbol negatywny. Kiedy koń będzie próbował np. sprowadzić się blisko barierki, tak jak kiedyś również tłumaczyłem jednej osobie w śnie, może to oznaczać, że pewnego rodzaju autorytet będzie próbował ciebie zastraszyć i zaprowadzić pod płot, że tak powiem. Będzie próbował ciebie kontrolować w jakiś sposób. Więc musimy uważać też, kiedy otrzymujemy tego typu sny, ale głównie one oznaczają siłę, moc i autorytet, który Bóg nam dał. Warto zapamiętać kolory, w jakich ten koń występuje, bo one też powiedzą nam więcej na temat tego, jakiego rodzaju to jest siła i w jakiej dziedzinie w naszym życiu. Czasem mogą śnić nam się sny z psami i wtedy w zależności od tego, w jaki sposób kojarzą nam się psy, w taki sposób będziemy mogli to odbierać. Kiedy pies dla nas jest kimś przyjaznym, kiedy lubimy psy i przebywanie z nimi, to może oznaczać wiernego przyjaciela, może to być symbol jakiejś pomocy, wsparcia, zachęty, podniesienia. Natomiast kiedy pies kojarzy nam się źle albo kiedy występuje w złej roli w śnie, wtedy będzie oznaczać atak. Trzeba zauważyć, że pies dużo szczeka, dużo używa swojej paszczy, więc mogą to być ataki słowne na nasze życie i próby też zastraszenia, ponieważ pies głośno szczeka i może to być tego rodzaju tłumaczenie i znaczenie w naszym śnie. Następnym elementem występującym w snach są burze. Kiedy spotykamy burzę w naszych snach, może oznaczać to pewnego rodzaju problemy, które przychodzą do naszego życia. Teraz w zależności od tego, czy ta burza jest jasna, czy ona jest pozytywnie, kojarzy nam się, czy jest ciemna i odczuwacie zagrożenie w tym śnie, wtedy będziecie wiedzieć, czy to jest coś pozytywnego, czy negatywnego, co przychodzi do waszego życia. Jeżeli to jest ciemna burza, jeżeli to jest fioletowa burza, która przychodzi, jeżeli to jest ciemne tornado, to próbuje nas atakować coś złego i powinniśmy się bronić, powinniśmy się przygotować na odpór tego rodzaju ataku. Kiedy natomiast jest to pozytywna burza, być może pozytywne tornado, białe, takie z pozytywnym znaczeniem, to może symbolizować to, że Bóg wiele rzeczy pozmienia w naszym życiu, że przyjdą duże zmiany, które jednak będą miały pozytywne znaczenie w naszym życiu. To już wszystko w tym rozdziale. Chciałbym was zachęcić do tego, byście śledzili dalej kolejne moje odcinki.

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link