Sąd ostateczny – wedle Bibli

Objawienie Jana 20:11 I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

2 Piotra 3:10-12 A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną…to wszystko ma ulec zagładzie…niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się…

Objawienie św. Jana 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

II List św. Piotra 3:13 Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

12.I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Efezjan 2:8-9 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Galacjan 2:16 Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu [10 przykazań], a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

Objawienie Jana 20:10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
Objawienie Jana 21:8 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Jana 5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.

Mat 18:8-9 Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.

2 Tes.1:7-10 A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich…

Obj. 14:9-11 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

Objawienie św. Jana 20:10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
Mateusza 25:41 Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

Rzymian 11:22 Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą

Jakuba 5:16b Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Dzieje Apostolskie 12:5 Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga.

Dzieje Apostolskie 12:16-17 Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia, i rzekł: Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce.

I List do Tymoteusza 2:3-4 Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Nauczanie udostępnione przez:
3 Zbór Chrześcijan Baptystów w Krakowie, Os. Wysokie 22, 31-820 Kraków, Biuro: e-mail: biuro.3kr@gmail.com, Pastor: tel. +48 501 25 35 16
www: http://www.3kr.baptysci.pl/

00:00:08
Dzisiaj będziemy ostatni ten temat z tej serii 7 podstaw wiary chrześcijańskiej rozważać i ten ostatni temat. No to były tam właśnie sąd.
00:00:22
Od i podzieliłem to na kilka części, dlatego, że za dużo było tego materiału. Tam jest właśnie w tej w tych sądach. Umieściłem 10 różnych sądów, które Bóg zaplanował. Prawdopodobnie jest ich jeszcze więcej, ale te są takie najbardziej wyraźne i najbardziej widoczne w słowie Bożym i dzisiaj ostatni z tych 10 sądów mianowicie sąd białego tronu zwany również sądem ostatecznym. Myślę, że obydwa w ten termin sąd białego tronu.
00:00:54
Bardziej biblijny, ponieważ występuje w słowie Bożym. Sąd ostateczny jest bardziej takim terminem popularnym.
00:01:03
W religii naczy religijnym takim terminem w chrześcijaństwie, ale również jest.
00:01:10
Adekwatny dlatego, że ten sąd białego tronu jest ostatnim sądów, jakie w ogóle Bóg.
00:01:20
Przygotował i i wykona.
00:01:28
Gdzie o tym sądzie jest napisane w słowie Bożym, a więc czytamy o nim w Ewangelii w wiezieniu Jana 20 werset 11 jest powiedziane. Taki widziałem wielki biały tron. Od tego właśnie jest nazwa tego sądu ostatecznego sąd przed wielkim białym Tronem i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem piekła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było.
00:01:57
Tutaj już mamy pierwszy sygnał, kiedy ten sąd się dokona, czyli ten sąd białego tronu, a więc będzie on miał miejsce w okresie pomiędzy likwida.
00:02:08
Pasją obecnego świata w sensie fizycznym czy też kosmologicznym, a stworzeniem nowego świata, który będzie istniał już na zawsze, więc będzie taki moment, kiedy.
00:02:22
Nie będzie niczego w sensie właśnie świata, który obecnie oglądamy. Jeszcze nie będzie stworzony ten nowy świat. Nowa ziemia, nowe niebo, którzy dopiero przyjdzie i w tym czasie pomiędzy tymi 2 światami obecnym i wiecznym odbędzie się właśnie ten sąd w 2 Piotra 3 10 do 12 czytamy, że a dzień pański nadejdzie jak złodziej.
00:02:53
Wtedy, kiedy czytamy o dniu pańskim w Biblii, to zawsze możemy jakoś to skojarzyć z jakimś sądem, że Bóg coś przygotował. Jakiś konkretny sąd, gdzie będzie na dużą skalę sądzić ludzi, więc dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem Przeminą.
00:03:13
A żywioły rozpalone stopnieją ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.
00:03:18
I to Wszystko ma ulec zagładzie niebiosa w ogniu stopnieją, a rozpalone żywioły rozpłyną się i więc tutaj jest mowa nie tylko o tym, że będzie, że że właściwie można powiedzieć tak, to jest interpretowane w różnych komentarzach biblijnych, że po prostu zostanie zlikwidowany całkowicie kosmos, tak zwany w tym pojęciu takim współczesnym, że to łącznie z przestrzenią, że to Wszystko zostanie zlikwidowane. I i właśnie w tym po tym czasie, kiedy to ulegnie takiej całkowitej zagładzie, wtedy będzie miał miejsce.
00:03:53
Ten sąd i zaraz po tym 20 rozdziale co czytaliśmy tutaj chwilę wcześniej 20 werset 11 do końca 20 rozdziału jest opis tego sądu i za chwilę się przyjrzymy bliżej temu fragmentowi.
00:04:11
Ale jeszcze.
00:04:14
A i zaraz potem jak się zaczyna 21 rozdział to czytamy tam tak.
00:04:20
Że i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, a więc pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły w tym 2 liście Piotra 3 10, który przed chwilą czytaliśmy, ale ja już po tym sądzie ostatecznym widzi nowy wszechświat. Nowe niebo nie tylko nową ziemię, ale w ogóle nowe niebo i też Piotr pisał o tym w 2 liście Piotra 3 13 mówi.
00:04:51
Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Ten nowy wszechświat, który Bóg stworzy już po sądzie ostatecznym będzie niesamowity. Będzie o wiele doskonalszy. Myślę, że dużo większy niż ten, który jest obecnie, chociaż i ten, który obecnie jest współcześnie tam obserwujemy, jest po prostu nieprawdopodobnie olbrzymi, niewyobrażalnie olbrzymi, ale w tym nowym świecie ta nowa ziemia. Myślę, że będzie dużo większa, bo gdy.
00:05:22
Na tą nową ziemię, którą Bóg stworzy będzie wstępować ta nowa Jerozolima to miasto opisane właśnie też w objawieniu Jana 21 Rozdziale. To jak tam ona jest zwymiarowane? Tak mniej więcej jakoś takimi łokciami, gdy to przeliczysz, to samo to jedno miasto, które wstępuje na ziemię jako ten przybytek Boga między ludźmi to jest wielkości obecnie Europy, jedno miasto. Prawda? Więc ta nowa ziemia będzie prawdopodobnie dużo, dużo większa od tej, na której obecnie żyjemy.
00:05:56
Jest pomiędzy tymi 2 światami. Odbędzie się ten sąd ostateczny i co tam się będzie działo w 12. Objawienie Jana 20 werset 12 czytamy Tak to jest kontynuacja tego, że przed tym białym sądem białego tronu, gdzie zniknęła, nie zniknęło, niebo zniknęła przestrzeń materia i widziałem umarłych wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte.
00:06:26
Również inna księga księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane.
00:06:39
W księgach i 13 werset i wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni. Każdy według uczynków swoich, a więc na tym sądzie znajdzie się każda ludzka istota, kiedy która kiedykolwiek żyła, będzie też nie od tego, czy żyła bardzo krótko, może kilka dni, może kilka miesięcy. Może nie wiem kilka lat czy kilkaset lat.
00:07:11
Bo jeszcze przed w tym okresie przed potopem ludzie żyli dużo dłużej, więc wszyscy oni znajdą się na tym sądzie. Na tym sądzie nie znajdą się wierzący ludzie, którzy uwierzyli w Chrystusa, bo to ten sąd nad wierzącymi. To był ten sąd, o którym mówiłem sąd chrystusowy albo sąd bema to jest inny sąd, więc Biblii czytamy, że życie wieczne w niebie otrzymują jako Dar ci ludzie, którzy uwierzyli w Chrystusa.
00:07:42
Jezusa jako swojego pana i Zbawiciela. Na przykład w liście do Efezjan Paweł pisze, że 2 8 9 że łas od bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was boży to dar nie z uczynków aby się ktoś nie chlubił. A więc tak wygląda droga zbawienia w obecnym czasie w którym żyjemy znaczy w każdym czasie, ale tutaj jest wprost i wyraźnie napisane, że nie jest to z uczynków, tylko jest to darem łaski Bożej.
00:08:14
Więc jeżeli uwierzyłeś w przyst USA jako jako tego, który jako baranka Bożego, który wziął na siebie karę za twoje grzechy, to masz życie wieczne, możesz być pewny, że nie, że nie staniesz na tym końcowym sądzie i teraz poczcie czytaliśmy przed chwilą, że że ci podsądni na sądzie białego tronu będą osądzeni na podstawie niewiary, ale czego swoich uczynków, prawda?
00:08:45
Więc, co się stanie, steamy ludźmi, którzy będą sądzeni na sądzie białego tronu czy na tym sądzie ostatecznym, co się z nimi stanie, skoro będą sądzeni według swoich uczynków? Jaki będzie wynik tego sądu i żeby?
00:09:01
Mamy szacunek do tego, co Bóg napisał do słowa Bożego. Jeżeli Bóg jest na tyle łaskawy, że nam coś objawia i mówi wprost, no to nie mamy wtedy wątpliwości, że tak to jest, więc co Bóg odpowiedział, co powiedział na ten temat właśnie tej sądu, czy też drogi przez uczynki w galacjan 2 16 jest napisane tak wiedząc wszakże, że człowiek.
00:09:28
Teraz, słuchajcie, uważnie zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu zakonu, czyli prawo mojżeszowego albo 10 przykazań moglibyśmy tak ogólnie powiedzieć, prawo mojżeszowe czy Zakon, jakby streszcza się tam w tych 10 przykazaniach, a Jezus to jeszcze bardziej streścił do 2 przykazań do miłości Boga i miłości bliźniego, więc człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków.
00:09:59
Zakonu a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony.
00:10:16
Żaden człowiek, a więc pytanie, ilu ludzi zostanie zbawionych?
00:10:23
Na tym sądzie ostatecznym albo sądzie białego tronu. Ilu ich będzie procentowo.
00:10:32
Szero.
00:10:34
To jest przykra wiadomość dla nich, że chociaż będą wszyscy, chociaż wszyscy staną przed Bożym Sądem. Jednak każdy, kto będzie pod sądnym na sądzie białego tronu, będzie ostatecznie potępiony przez Boga, dlatego, że będzie oceniony na podstawie uczynków swoich, a z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A dlaczego będzie sądzony na podstawie uczynków, ponieważ nie uwierzył w Chrystusa Jezusa, który ten sąd za grzechy przyjął na siebie, więc on nie ma Zbawiciela.
00:11:07
Bo nie uwierzył w chrystusie, więc nie ma tam ani jednego uniewinniono ego człowieka na tym sądzie.
00:11:17
Więc więc czytamy tutaj tak, że a Diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, o których mówiliśmy ostatnio i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków i w Objawienia 21 8 że udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalany i zabójców i w rzeczników, i czarowników, i Bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie będzie.
00:11:48
Jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć 2, więc popatrzcie, że karą na tym sądzie w wyniku osądzenia z uczynków będzie we.
00:12:01
Nie to jezioro ogniste i i to co Biblia mówi. Gdybyśmy chcieli zagłębić się w ten temat jeziora ognistego, co to jest, co to za miejsce? No to tutaj mamy odpowiedź, prawda, że w tym jeziorze ognistym nie będą tylko ci ludzie, którzy nie uwierzyli w Chrystusa Jezusa, ale będzie również 3, 3 inne osoby osobowości. Będzie to Szatan, będzie to zwierzę i fałszywy prorok, czyli Antychryst i ten ktoś, kto mu pomagał w zwiedzeniu.
00:12:33
W czasie wielkiego ucisku i że oni tam będą dręczeni na wieki wieków, więc jak długo się to będzie działo? Ta kara? Jak długo się będzie odbywać? No tak jak tutaj jest Napisane na wieki wieków i w przypadku ludzi tak jak tutaj jest napisane, że to jest ta śmierć 2 w przypadku ludzi śmierć oznacza oddzielenie tak jak śmierć fizyczna jest czym oddzieleniem ciała od duszy, chociaż człowiek w chwili śmierci nie traci świadomości.
00:13:04
Ale traci kontakt z fizycznym ciałem, ponieważ dużo zostaje oddzielona od od jego fizycznego ciała. To tak samo śmierć duchowa, czyli ta 2 śmierć. No śmierć fizyczna jest pierwsza śmierć duchowa jest 2 ta 2 śmierć to będzie oddzieleniem od źródła życia, którym jest Bóg.
00:13:22
I jest tutaj napisane w Jana 5 26 jest powiedziałem także, jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, a więc jest źródłem tego życia tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie, a więc życie nie jest jedynie jakimś zjawiskiem biologicznym jakimś przepływem energii pomiędzy komórkami. Życie jest cechą Boga i Bóg ma tą cechę sam w sobie tego życia udziela, kiedy my mówimy o tym, że na wróciliśmy się i że mamy życie wieczne.
00:13:56
To znaczy, że Bóg dał do naszych wnętrz coś, co posiada on sam, czyli nieskończone wieczne życie, więc nie jedna osoba. Czytając te wersety, o których tutaj przed chwilą, które przed chwilą tu widzieliśmy, nie jedna osoba zadaje sobie pytanie.
00:14:14
Jak Bóg, który jest odwieczną miłością, może skazywać ludzi na niekończące się potępienie. To jest, myślę, zasadne pytanie. Ja odpowiedzi na ten temat.
00:14:29
Nie znam, nie wiem. Wiemy dnie, że są to, że są pewne fragmenty, które stanowią takie solenne ostrzeżenie dla ludzi, którzy czytają, którzy są żywi i i myślę, że Bóg daje takie ostrzeżenia, aby nikt nie był zaskoczony, aby nikt nie był zdziwiony, że jest inaczej, bo było to jasno napisane. Oczywiście te fragmenty, które tutaj czytaliśmy, można by było próbować wyjaśnić w jakiś inny sposób, tak, aby mieściły się w naszych kategoriach rozumienia.
00:14:59
W naszej jakiejś ludzkiej mentalności w naszej poczuciu tej miłości, zrozumieniu tej miłości, można byłoby coś takiego robić, ale pytanie, czy warto to robić?
00:15:12
Czy w ten sposób rozwiąże jakikolwiek problem, który dlatego że, że wprowadzę tam jakieś swoje ludzkie zrozumienie na ten temat, prawda? Więc więc jest to ekstremalnie poważny problem. Skazanie na wieczne potępienie czy jest czysty, czy skazanie na wieczne potępienie jest skazaniem na pewien okres czasu, czyli ta wieczność nie jest wieczna, ale jakaś taka krótsza i i i myślę, że z tego powodu, że właśnie dla wielu, wielu z nas.
00:15:45
To brzmi bardzo radykalnie. Kwestia tego wiecznego potępienia. No to powstały owszem różnego rodzaju próby rozwiązania tego problemu, jakby zminimalizowania wagi wiecznego potępienia i tego sądu ostatecznego są przynajmniej 2 takie takie próby jakby obniżenia zna.
00:16:08
Liczenia tego tego sądu. Jedna próba to jest to tak zwana to tak zwana teoria uniwersalizmu. Ona mówi o tym, że kiedy minie odpowiednio długi okres czasu dla tych właśnie potępionych, tam nie wiem jakikolwiek okres tam miliony N jadę jakkolwiek, prawda, to w końcu oni wszyscy ci potępieni zostaną wypuszczeni, łącznie z diabłem. No i zostaną przyjęci z powrotem do nieba czy nie z powrotem zostaną przyjęci do nieba.
00:16:40
A więc tak naprawdę uniwersalizm mówi o zbawieniu z uczynków, no bo po prostu była jakaś były złe uczynki. Grzeszne uczynki, była tam wymierzona jakaś kara, no i tą karę został tak jak tam skazaniec jakiś prawda, który dokona jakiegoś przestępstwa zostanie umieszczony w więzieniu? Nie wiem tam 15 20 lat więzienia odbył karę, wychodzi z tego więzienia, jest w porządku, prawda? No bo, no więc uniwersalizm nie głosi zbawienia z wiary, ale zbawienia zbawienia z uczynków.
00:17:10
I tak naprawdę czyni śmierć Chrystusa na krzyżu czymś bezcelowym i pozbawionym znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźmy sobie, że mamy jakąś trasę do pokonania i jedzie tam 2 rowerzystów, prawda? No i jadą równo przez całe tam tygodnie miesiące może lata cały czas równo koło w koło przemierzają ten okres, ale w pewnym momencie i to jest rozważmy kara dla nich tak i w pewnym momencie je.
00:17:43
Jeden się zatrzymuje, a 2 jedzie dalej i tą trasę, którą przejechał ten, który się zatrzymał w kontekście czasu. Ona, ponieważ tamten jedzie dalej. No to ta trasa, którą przejechał ten, który się zatrzymał, ona jakby staje się coraz krótsza i krótsza i krótsza, bo tamto nie idzie dalej, prawda? Więc po iluś tam iluś latach, gdyby w sumie tak można było wyobrazić to tą trasę, którą przejechał ten, który się zatrzymał, to jest w zasadzie punkt.
00:18:14
Rozumiecie, prawda?
00:18:16
Że to jest tak, jakby on w ogóle nie wyruszył nigdzie, ponieważ tamten jedzie i jedzie i jedzie więc proporcjonalnie ta trasa, którą przyjechał ten, który się zatrzymał, ona się coraz bardziej skraca i skraca, i skraca, i traci swoje znaczenie. I to jest właśnie uniwersalizm, który dlaczego mówię, że uniwersalia uniwersalizm, jak jakby zaprzecza wartości znaczeniu ofiary Chrystusa, bo niezależnie od tego, jak długa byłaby ta kara wiecznego potępienia. Jeżeli ona ma koniec, no to a wieczność biegnie dalej.
00:18:48
No to tak naprawdę tej kary nie ma, prawda? Bo kiedyś ona się skończyła innym sposobem na zmniejszenie tego ciężaru tego problemu wiecznego potępienia jest teoria o takim anihilacji, czyli takim natychmiastowym i całkowitym unicestwieniu człowieka odebraniu mu.
00:19:10
Świadomości, że w ogóle kiedykolwiek istniał w ogóle tak jakby wprowadzenie go do do stanu, w którym tak jakby nigdy w ogóle tego człowieka nie było. Korzyści, jakie odnosi właśnie taki potępiony w wyniku unicestwienia jest są. Jest kilka takich korzyści. Po pierwsze, w ten sposób zrzucasz z siebie poczucie winy po 2 wymazuje pamięć popełnionych grzechów.
00:19:38
I wszystkich przestępstw, których dokonał.
00:19:41
A po 3.
00:19:43
W wyniku unicestwienia ten człowiek zrealizuje swój ateistyczny scenariusz, czyli że po śmierci fizycznej nie ma niczego, no bo został unicestwiony. On zawsze w to wierzył. Zawsze to twierdził, że po śmierci nie ma niczego. Jeżeli anihilacja, czyli unicestwienie, wprowadzenie do stanu niebytu byłaby prawdą. No to on mówi nie, no super, fajnie dokładnie o to mi chodziło i i kiedy on by usłyszał od Boga ten wyrok właśnie takiego zgładzenia sprowadzenia go do stanu tego niebytu nieistnienia.
00:20:17
No to po pierwsze on powie, tak chwała Bogu, jeśli w ogóle coś takiego z ust jego wyjdzie, ale chwała Bogu dokładnie w to wierzyłem całe życie po śmierci nie ma niczego po 2.
00:20:32
Nawet Boga tak naprawdę nie ma dla mnie w moim przypadku prawda takiego ateistycznego poglądu, no bo Bóg mnie sprowadził do stanu niebytu, a więc dla mnie Bóg nie istnieje. Czyli miałem rację po śmierci nie ma niczego i nie ma Boga i.
00:20:47
I w ten sposób obydwa filary jego ateistycznej wiary zostały spełnione.
00:20:53
Więc nie będzie odczuwać żadnego cierpienia, żadnego potępienia żadnej świadomości, że został osądzony, że w ogóle kiedykolwiek istniał, będzie uwolniony od tych wszystkich wyrzutów sumienia krzywd, jakie jakie wyrządził.
00:21:07
I ten grzesznik, który usłyszy, który ma tego typu pogląd i przekonania, gdy usłyszy Ewangelię powie, ale mnie w ogóle tam w żadne życie wieczne. Nie interesuje mnie mnie, zajmuje tylko i wyłącznie życie, które jest tutaj na Ziemi. Spotkaliście kiedyś takie osoby, które w którym próbowaliście powiedzieć o przebaczeniu, o pojednaniu, z Bogiem, a on powiedział mnie tam Bóg to niczego nie jest potrzebny. W ogóle dla mnie życie wieczne, to jest jakaś totalna abstrakcja.
00:21:38
I nawet nie chce się w to zagłębiać. Ja chcę przeżyć najlepiej to życie ziemskie i tyle mnie obchodzi. Nic więcej mnie nie interesuje i tym możesz mu tłumaczyć. Ale Słuchaj, bo Bóg ciebie kocha, bo będziesz z Bogiem, bo będziesz w niebie, a on mówi konsekwentnie i mówi nie to w ogóle nie dla mnie mnie wystarczy, tylko to co co tutaj mam i tak naprawdę nie masz mu nic do zaoferowania.
00:22:06
Bo jak powiesz mu, że po śmierci on zostanie.
00:22:11
Unicestwiony przez Boga tak jakby nigdy nie nie istniał. No to on w porządku.
00:22:18
W niczym mi to nie przeszkadza. Dokładnie właśnie w to wierzę, że po śmierci nie ma niczego. Jeżeli nie będę istnieć po śmierci i trudno powiedzieć mu wtedy po ewangelie i potrzebę przebaczenia, ale był kiedyś taki indyk.
00:22:35
Polski ewangelista i powiedział coś takiego, że jeśli ludzie nie nie chcą przyjmować poselstwa łaski zbawienia, to należy ich ostrzegać, zapoznając ich z poselstwem piekła.
00:22:48
Mocne, ale jeżeli skuteczne, dlaczego tego nie zastosować? Jeżeli nie dociera do niego to, że jest Bóg, który chce mu dać coś niesamowitego, niezwykłego, z tego pojednać, zmienić jego życie i on mówi, że jemu tylko to życie tutaj odpowiada i nic więcej. To może warto mu powiedzieć o objawieniu 20 rozdziale i powiedzieć, Słuchaj, to nie jest tylko to co ty myślisz. Jest to znacznie, znacznie więcej w Mateusza.
00:23:17
A 18 8 do 9 Jezus powiedział coś takiego, że jeśli więc ręka twoja albo noga Twoja cię gorszy utnij ją i odrzuć od siebie, lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim i chromem niż mając obydwie ręce.
00:23:35
Lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego, a jeśli cię oko twoje gorszy wyłup je i odrzuć od siebie, lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota niż z dwojgiem oczu, być wrzuconym do piekła ognistego i więc jeżeli jeżeli w wieczne potępienie polegałoby na unicestwieniu i nicości i zakończeniu jakiejkolwiek formy istnienia jakiejkolwiek formy egzystencji, no to tak naprawdę nie mamy żadnego logicznego wytłumaczenia na to, co jest już tutaj powiedział.
00:24:11
Bo to jest sprzeczne wewnętrznie, bo jeżeli po śmierci faktycznie to nie ma wiecznego potępienia, tylko jest wieczne unicestwienie. No to chyba należy dołożyć wszelkich starań, żeby do końca życia mieć dwoje oczu i dwoje rąk i dwoje nóg.
00:24:28
No bo to chyba lepiej?
00:24:30
Prawda, niż pozbawić się tego i po prostu i być kaleką, a potem i tak zostać unicestwiony. To nie ma logicznie się to jakoś nie składa.
00:24:41
W 2 dotyczą Polonii czan 1 7 do 10 czytamy. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami gdy się objawi pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu promienisty m wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii pana naszego Jezusa poniosą oni.
00:25:04
Zatracenie wieczne oddalenie od oblicza pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbianym wśród świętych swoich z tego fragmentu możemy wyciągnąć wniosek, że głównym takim cierpieniem, jakie będą doznawać ludzie potępieni.
00:25:24
Będzie.
00:25:26
Świadomość odrzucenia przez źródło życia przez dawcę życia przez Stwórcę i że nigdy nie będą oglądać jego chwały, że nigdy nie zobaczą już jego oblicza i zostali odrzuceni przez tego, który jest ich Stwórcą. To będziemy myśleli. Największe najgorsze przeżycie, którego które z którym będą musieli się.
00:25:49
Zmagać.
00:25:51
Też jest w innym fragmencie Objawienia w objawieniu Jana 14 9 do 11 czytamy tam takie słowa, że a 3 Anioł to jest fragment opisujący wydarzenia z wielkiego ucisku a 3. Anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę i mówiliśmy o tym tydzień temu, że autorem tego systemu tego znamienia na prawej ręce.
00:26:24
Bądź na czole, będzie fałszywy prorok, to on to Wszystko zorganizuje. To 3 osoba w tej tak zwanej TRÓJCY Szatańskiej.
00:26:33
To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha, jego gniewu i będzie męczony ten, który przyjął, to to znamie i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi ani nikt, kto przyjmuje z znamionową jego imienia.
00:27:05
To jest to wydarzenie ten sąd białego tronu czy też sąd ostateczny. To jest najgroźniejsze wydarzenie w całej historii ludzkości. Najgroźniejszy z tego powodu, że konsekwencje tego.
00:27:20
Dla tych, którzy staną na tym sądzie, są mają wymiar wieczny, że będą dręczeni na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, więc tutaj widać wyraźnie, że wieczne potępienie nie jest czasowe. Nie jest jakiś, nie jest okresowe i że, że każdy, kto nie wytrwa wierze, którzy nie stanie po stronie Boga, ale opowie się po stronie antychrysta, że przyjmie ten ten jakiś tam znak, coś który ś.
00:27:51
Od zamierza tutaj wprowadzić naczy fałszywy prorok konto zorganizują to zrobi, ale że będzie to system, który.
00:27:58
Ostatecznie przypieczętowuje swoją ten człowiek, który kto przyjmie, to on ostatecznie przypieczętowuje swoją zgubę i nie będzie za bardzo możliwości.
00:28:12
Jakby wymigać się od decyzji, czy przyjmuje znamię czy nie dlatego, że ten system będzie tak szczelny i tak dopracowany, że ludzie, którzy nie wejdą w ten system, nie będą mieli możliwości życia w tym świecie, bo nie będą mogli niczego kupić za nic zapłacić nie wejdą do sklepu, ale nie będą mieli możliwości zapłacenia za towary czy czy nabycia jakiś nie wiem tam benzyny czy czy jakiegoś kupienia biletu czy czegokolwiek będzie to nieprawdopodobnie silna presja.
00:28:44
Namiastkę tego systemu mieliśmy dosłownie tam 2 3 lata temu, kiedy właśnie wybuchła ta pandemia i i trzeba było tam nosić te maseczki, prawda? Czy tam pewnym momencie te szczepionki nie ma szczepionki? Nie masz paszportu covidowego? No to Nie możesz kupić biletu lotniczego, Nie możesz tam polecieć. To Wszystko już jest. Dzięki Bogu już poszło w zapomnienie bez maseczki nie mogłeś wejść do sklepu, nie mogłeś tam kupić jakiś rzeczy, bo po prostu zaraz się tam pokrzyczeli albo wyprosili.
00:29:15
Jakaś tam? Ochrona się pojawiała, prawda? Więc wszyscy odczuwaliśmy, jakby grozę i ciężar tego tego systemu, ale to będzie nic w porównaniu do tego, co jeszcze się tutaj wydarzy na tej ziemi.
00:29:30
I będzie bardzo, bardzo trudno nie wyjść w ten system, dlatego, że próba uniknięcia tego będzie zwykle kończyła się ze śmiercią tej osoby i.
00:29:42
Tak niestety będzie fobie Gdynia. Dalej czytamy z tego Sądu opisu tego sądu ostatecznego wdrożenia 20 werset 10 a Diabeł, który ich zwodził, został ww.
00:29:56
Cony do jeziora czytałem ten werset, prawda ognia i siarki? Znajduje się tam zwierzę fałszywy prorok i będą dręczeni.
00:30:04
Na wieki wieków, więc to?
00:30:07
To miejsce znajdzie, to będzie ich miejsce już od wiecznego, nieskończonego mieszkania. I tam również właśnie tak, jak tutaj Jezus powiedział w Mateusza 25, 41, że wtedy powie i tym po lewicy idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom i ten ogień wieczny to jest to samo miejsce z Objawienia 20, 10 gdzie będą dręczeni na wieki wieków?
00:30:38
W Internecie, jakbyście poszukali jakiś przesłań jakiś rozważań, jakiś Kazań na temat właśnie sądów Boga czy sądu ostatecznego jest tam ogólnie tego niewiele. Jeżeli chodzi o świat protestancki, to jest tego naprawdę mało.
00:30:55
Zaskakująco mało biorąc pod uwagę wagę tego przesłania.
00:31:00
I o wiele więcej na ten temat mówią katolicy.
00:31:04
Dużo takich Kazań właśnie w wykonaniu jakiś księży można znaleźć, a jednak uważam, że pomijanie tematu sądu wiecznego jest taką.
00:31:16
Jakby próbą uniknięcia.
00:31:21
Tak trochę jest jak jest taka zasada o strusiu? Pamiętacie, że jak struś czegoś się boi? No to chowa głowę w piasek, prawda? Żeby tego nie widzieć jak dziecko czegoś nie chce widzieć to nagrywa a chce się schować. Ten nagrywa swoją głowę i ponieważ ono nie widzi to wydaje mu się że nikt go nie widzi. No bo ono też nie widzi, więc myślę że że nie ma sensu jakby ignorować tych ostrzeżeń.
00:31:48
No bo co to da? Jeżeli naprawdę kocham człowieka.
00:31:55
Jeżeli naprawdę go kocham i widzę, że coś mu grozi, nawet jeżeli nie Jestem pewien do końca. Na czym to ma polegać? Ale jeżeli widzę, że take niebezpieczeństwo nad nim wisi. No to jaki jest sens? Nie mówić mu o tym dlatego, że dla mnie jest to zbyt trudne, aby to zaakceptować. Czy to jest rozwiązanie, prawda i?
00:32:18
I czy czy w ogóle warto mówić, poruszać taki temat w naszych rodzinach sądu ostatecznego sądu, który kończy się wiecznym potępieniem. Czy to nie jest jakieś straszenie ludzi? Może to jest jakby psucie atmosfery zaburzania ich wewnętrznego spokoju, który sobie wypracowali w wyniku jakichś tam procesów myślowych, odpierania czy wypierania pewnych rzeczy, ale odpowiadając na to pytanie, Przypomnijmy sobie moment, kiedy, kiedy Bóg zapowiedział potop.
00:32:48
Na ziemi, myślę, że wszyscy tutaj obecni na tej sali wierzymy w coś takiego jak po. To prawda, że że był on na mnie, że miał on miejsce, są dowody archeologiczne na ten temat.
00:32:59
I można byłoby postawić tutaj pytanie, czy Noe ostrzegając ludzi przed zbliżającym się niebezpieczeństwem potopu, postępował nieetycznie?
00:33:13
Czy straszył ludzi?
00:33:16
Zaburzał ich rytm życia, chociaż mieli swoje plany.
00:33:22
Jezus mówi, że do końca kupowali.
00:33:25
Sprzedawali wstępowali w związki małżeńskie, a tutaj przychodzi. No i mówi, słuchajcie, ludzie, opamiętajcie się, bo będzie po to Pis zniszczy całą ziemię.
00:33:35
No też tak gość. Jesteś w ogóle?
00:33:40
Skąd się tu wziąłeś z takim przesłaniem? Nie chcemy ciebie słuchać. W ogóle spadaj, zajmuj się tamtą swoją arką i w ogóle nie przychodź tutaj do naszego miasta i może nawet powiedziałbym, faktycznie, kurczę, no taką fajną imprezę mieli, a im przyrodą mi powiedziałem o tym, że będzie po to, że Bóg zaleje całą ziemię, że zginął.
00:34:01
Jeżeli nie będzie dla nich ratunku, jeżeli się nie nawrócą, jeżeli się nie opamiętają, może no, ale tak powinien po prostu ukryć to przesłanie o potopie, żeby im zostawić w dobrym jakimś takim poczuciu, zachować swój dobry obraz.
00:34:19
Może tak powinien zrobić?
00:34:22
Ale milczenie w tej kwestii niczego by nie rozwiązało i moim zdaniem nie byłoby etycznym postępowaniem.
00:34:31
Więc więc sądy Boże i i wieczne potępienie. Piekło mają ścisły związek z Bożą sprawiedliwością.
00:34:40
I świętością.
00:34:42
I myślę, że jedna rzecz, której sobie nie zdajemy sprawy i zupełnie tego nie czujemy.
00:34:47
To jest co to znaczy obrazić wiecznego świętego, sprawiedliwego Stwórcę? Co to jest wzgardzić, nim odrzucić ofiarę jego syna, którą.
00:35:00
Odtrącić jego miłość, nawet dla nas być wzgardzony i odrzuconym jest ciężkim przeżyciem.
00:35:06
I my nie chcemy tego doświadczać, prawda? Żeby ktoś po prostu pogardliwie prychał na nasz widok.
00:35:13
I po prostu lekceważył nas tak totalnie.
00:35:17
Ale to co my przeżywamy, gdybyście mogli pomnożyć razy, nie wiem milion czy ileś prawda? Gdy jeżeli Bóg sam tego doświadcza w stosunku do ludzi, którym dał życie, którym okazał miłość, w którym ofiarował swojego syna, więc nigdy nie byliśmy i nie będziemy świętym i sprawiedliwym odwiecznym Stwórcą wszystkich ludzi i całego kosmosu, nigdy nie zrozumiemy tego, co to znaczy dla niego. Co on odczuwa, będąc od przetrąconym i wzgardzony MI wyśmianym?
00:35:49
Więc więc Bóg też ma uczucia i jego poświęcenie jest o wiele, wiele większe niż nasze poświęcenie dla niego i jego miłość. Dla nas jest o wiele większe niż nasza wzajemna miłość i tydzień temu w kawiarni rozmawialiśmy w kilku braci na temat odmiennych poglądów na Chrystusa poglądów odmiennych w ewangeliach i w objawieniu Jana.
00:36:17
Jezus stwierdziliśmy, że ten Jezus ewangeliczny to taki pokorny sługa, taki baranek boży, kochający współczujący celnikom i grzesznikom na stawiający swój 2 policzek nie broniący samego siebie. Natomiast Jezus apokaliptyczny, czyli Jezus Objawienia Świętego Jana.
00:36:37
To jest potężny. Władca to jest wielki król. To jest ofensywny przywódca, to jest który to jest król, który żąda posłuszeństwa, który egzekwuje sprawiedliwość i karze grzeszników. Taki jest Jezus fang elijach i i wtedy też taka w czasie tej rozmowy przyszła mi taka myśl, którą się podzieliłem, że jest bardzo ciekawe to, że że kiedy Żydzi oczekiwali Mesjasza przed jego pierwszym przyjściem do Betlejem, to oni mieli właśnie.
00:37:07
Dokładnie obraz takiego Boga karzącego surowego oczywiście stojącego po ich stronie, ale jednocześnie walczącego z tymi, którzy są przeciwko niemu i który oni w ogóle nie mieli problemu z Bogiem z obrazem Boga, który jest pogromcą ich wrogów takiego generała, który na proch zetrze wszystkich przeciwników dla Żydów, to super nie, no takiego właśnie Boga potrzebujemy takiego boga oczekujemy i kiedy Jezus przyszedł.
00:37:39
Przy swoim pierwszym przyjściu i nie spełnił ich oczekiwań, bo nie obalił, nie obalił Heroda, nie ustanowił własnego rządu.
00:37:48
Nie zajął stanowiskami tam pierwszych ministrów przez swoich uczniów. To taki Jezus został zrobiony. Co co z nim zrobili? Odrzucili go, nie akceptujemy takiego. W ogóle nam się taki Bóg, taki właśnie baranek Boży, taki sługa wzgardzony, odrzucony, w ogóle nam się nie podoba. Obecnie w kościele współczesnym kościele sytuacja jest dokładnie odwrotna, bardzo mocno umysłach chrześcijan w ich sercach jest utwierdzony obraz właśnie takiego Boga.
00:38:19
Łagodnego pokornego Zbawiciela, likwidującego się i przytłaczającego cierpliwie znoszącego obelgi przeciwników i i z takim Bogiem w ogóle nie mamy problemu, prawda? I kiedy Kościołowi współczesnemu dzisiaj byłby zwiastowania Jezusa? Apokaliptyczny król w szacie z Bryzga wanej krwią swoich przeciwników, każący osadzający to to wywołuje sprzeciw i zdumienie.
00:38:48
I co się dzieje z takim jezusem? To samo co zrobił Izrael. Taki Jezus zostaje odrzucony.
00:38:55
Prawda, taka symetrycznie odwrotnie symetryczna sytuacja, więc tak jak Żydom nie mieściło się w głowach, aby aby ich od wieków oczekiwany mesjasz przegrał w sądzie został ukrzyżowany, przelał swoją krew tak samo dzisiejszemu Kościołowi nie mieści się w głowie, aby Jezus surowo karał grzeszników, osądzał i wskazywał na potępienie. Ale jeden werset na zakończenie.
00:39:22
Rzymian 11 22 Zważ wtedy na dobro tkliwość i surowość Boga.
00:39:34
Dobrotliwy gość i surowość Boga jedna i 2, więc niech te fragmenty słowa Bożego, które dzisiaj czytaliśmy.
00:39:43
Niech zmotywują nas nie do uciszenia kwestii wiecznego potępienia przez uniwersalizm czy tam unicestwienie, lecz do gorliwej modlitwy o naszych bliskich.
00:39:57
No to jest jakby główny cel. Po co to Wszystko mówię, że żebyśmy wołali do Boga i prosili o tych, którzy opierają się ewangelik, którzy mówią, a mnie to tam to życie wystarczy. Ja tam chcę przeżyć. Spokojnie, nie będę się zapisywać do żadnego tam proces francuskiego Kościoła, bo to to jest niewygodne. To w ogóle mi nie jest potrzebne. Módlmy się, aby Bóg dał nam okazję do szczerej rozmowy z nimi do wyrażenia naszego serca.
00:40:28
I troski, ponieważ są pewne fragmenty w słowie Bożym, których nie da się uniknąć.
00:40:35
A jeżeli okażą się prawdą, że faktycznie tak jest, że wieczne potępienie jest wieczne.
00:40:42
To może lepiej zachować się nieetycznie i ostrzec ich przed grożącym niebezpieczeństwem. Może pokazać im, że naprawdę martwimy się o nich.
00:40:53
Iż zależy nam na tym, aby zostali.
00:40:57
Aby zostali przez Boga uniewinnieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, więc wiedząc o tym, nie próbujmy tego tematu odsuwać, ale użyjmy go jako taką dźwignię, jaką taką jako taką sprężynę do tego, by naprawdę pomyśleć o naszych bliskich i może wpisać sobie do komórki przypomnienie.
00:41:21
Wieczorem móc się o swoją ciocie, swoją siostrę brata, matkę, ojca, dziecko.
00:41:28
Bo kiedyś będą musieli stanąć przed Bogiem?
00:41:31
I nie będzie żartów.
00:41:34
Co Jakuba 5 16 jest napisane, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
00:41:41
Więc twoja modlitwa jako sprawiedliwej osoby ma dla Boga wielkie znaczenie i wielki wpływ możesz wywrzeć na życie swoich bliskich i naprawdę jak novę może tam mówić jak do tych głuchych ludzi, którzy tam idą swoim własnym życiem i co im tam będziesz? Zakłócał spokój.
00:41:58
Ale może im jednak Bóg może wysłuchać twoją modlitwę i może sprawić, że oni się zatrzymają i że się obudzą.
00:42:06
Kiedy w dziejach apostolskich 12 rozdziale już zaczęły się prześladowania pierwszego kościoła, jest zapisane, że Apostoł Piotr został umieszczony w więzieniu. Jest gdzie jak 12 5 czytamy, że zastrzeżono tedy Piotra w więzieniu cały zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga.
00:42:28
Moglibyśmy powiedzieć, ale po co się w ogóle modlił? Przecież to była poseł Paweł.
00:42:34
Czy zbór nie mógł zaufać Bogu i powierzyć losów Piotra w suwerenne ręce Boże, suwerennej woli Boga? Czy nie mógł tego zrobić? I ale jednak gorliwie się modlił o niego, chociaż wiedział, że Bóg może Wszystko, że Bóg może pokierować życiem tego człowieka, jakkolwiek chce, może go może sprawić, że Piotr zostanie ścięty stracony, a może go wyzwolić, ale jednak zbór się modlił.
00:43:02
Mają zachętą dla nas dzisiaj, kiedy słuchamy tego przesłania o Sądzie ostatecznym, niech niech będzie motywacja do tego, by gorliwie się modlić.
00:43:14
I i kiedy Piotr został w cudowny sposób uwolniony?
00:43:21
Kiedy został wyprowadzony przez Anioła z tego więzienia, to czytamy tam, że przyszedł do swoich do swoich bliskich. Wierzę, no i tam próbował wejść do domu, gdzie się zgromadzili wierzących, gdzie się modlili. I czytamy, że Piotr zaś koła tał nadal, a gdy otworzyli ujrzeli gość, zdumieli się dawcy im znak ręką, aby milczeli, odpowiedział im, jak go pan wyprowadził z więzienia i rzekł, Powiadomcie o tym Jakuba i braci.
00:43:52
Potem wyszedł i udał się na inne miejsce.
00:43:56
I.
00:43:58
Nie wiem, w jakim więzieniu Diabeł zamknął Twoich twoich bliskich.
00:44:03
W więzieniu jakiejś twierdzy religijnej przekonaniu o tym, że jeżeli będą spełniać obrzędy, to będzie w porządku. Czy zamknął ich w twierdzy dobrych uczynków, że przecież oni są ogólnie rzecz biorąc moralnie, no nie ma im za bardzo co zarzucić jakieś drobnostki, które popełnili w życiu to przecież nic takiego strasznego. Może to jest taka twierdza, w którym siedzą? A może to jest poważna twierdza jakiegoś alkoholizmu, narkotyków, jakaś.
00:44:31
Twierdza zgorzknienia.
00:44:34
Nie wiem w jakiej Twierdzy Bóg, z jakiej, w jakiej twierdzy Szatan umieścił ich, ale Bóg może odpowiedzieć na twoją modlitwę.
00:44:44
I i to więzienie, w którym siedział Piotr, nie było pikietą owane tam nie były wysyłane jakieś tam wyzwania do Heroda uwolni naszego Apostoła, bo to jest lider przywódca Kościoła, ale kościół się modlił i Bóg odpowiedział na tę modlitwę Posłał Anioła istego więzienia w tej twierdzy pilnie strzeżonej wyprowadził tego człowieka i wierzę, że Bóg może naszych bliskich, choć dzisiaj może ich serca są zamknięte na ewangelie.
00:45:15
Ich może wyprowadzić z tego miejsca i mogą zostać uratowane.
00:45:20
Czy jest to bożą wolą? Tak, dlaczego? Dlatego że.
00:45:27
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do Poznania prawdy.
00:45:39
Wszyscy panie dzisiaj przychodzimy do ciebie i modlimy się o tych naszych ukochanych.
00:45:47
Którzy ciebie nie znają i którzy słyszeli nieraz ewangelie i i którzy jednak nie otworzyli swojego serca i być może nas oceniają jako jakiś nawiedzonych fanatyków, którzy coś tam przeczytali w jakiejś starej księdze. No ale przecież to się w głowie nie mieści, żeby tak mogło to wyglądać. Jak oni mówią, może od potrącili to i być może dla nas jest to również bardzo trudne, szczególnie wtedy, gdy gdy.
00:46:18
Wyobrazimy sobie rzecz nie do wyobrażenia, że ktoś z naszych bliskich mógłby zostać potępiony na wieki. To to przerasta nasze emocjonalne zdolności zaakceptowania tego, ale teraz jeszcze jest czas i jeszcze są możliwości, aby to zmienić. Więc nasz kochany królu Dodaj nam gorliwości i Dodaj nam.
00:46:44
Wytrwałości, aby wstawiać się, aby modlić się za tymi, którzy siedzą, pozamykani w tych więzieniach.
00:46:51
Abyś ty otworzył posłał anioła, abyś otworzył ich oczy.
00:46:57
Wy zobaczyli, że są w więzieniu i by zapragnęli z niego wyjść dzięki Twojej łasce.
00:47:03
Bo ty łaskawie posyłasz posłałeś swojego syna?
00:47:08
Aby zapłacił za nasze grzechy i nasze przewinienia i dzisiaj.
00:47:13
Dzisiaj chcemy modlić się nasz drogi zbawicielu, wołać do ciebie i prosić. Uwolnij nasze rodziny.
00:47:22
Z tego zwiedzenia z oszustwa, w którym którym tkwią obuć ich serca. Przebacz im da im w sercu głód i pragnienie wyszukać ciebie, by pojednać się z tobą. Ty możesz tego dokonać, bo ty posłałeś swojego Ducha Świętego.
00:47:42
Aby on nauczył nas o.
00:47:45
O grzechu o sprawiedliwości i o Sądzie, który nadchodzi.
00:47:50
Więc panie zamiast chować?
00:47:52
Głowę w piasek i odwracać naszą uwagę od tego, bo jest to dla nas być może zbyt trudne. To jednak podejmujemy inną decyzję, by przyjść do ciebie, klęknąć u twoich stóp i powiedzieć uratuj naszych bliskich.
00:48:09
Otwórz ich serca?
00:48:14
I daje im zrozumienie tego, co Diabeł zabrał sprzed ich oczu, że on oślepił, zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciło im światło Ewangelii.
00:48:26
Bo nie chcemy stanąć przed twoim tronem kiedyś jako ci, którzy zamknęli swoje usta i zakryli swoje oczy, dlatego, żeby było im zbyt trudno powiedzieć o tym, co ty napisałeś w swoim słowie.
00:48:42
Też rozumiemy twoją miłość?
00:48:45
Która jest naprawdę bezgraniczna i nieskończona, bo dałeś swojego jednorodzonego syna, swoje ukochane dziecko.
00:48:56
I poruszałeś się na Krzyż?
00:48:59
Jezu, dziękujemy ci za to, że ty tego dokonałeś.
00:49:02
Niech twoja ofiara.
00:49:05
Zbierze jak największe żniwo właśnie szczególnie modlimy się o nasze rodziny.
00:49:15
I prosimy ciebie o łaskę dla nich?
00:49:19
Dziękujemy ci.
00:49:32
Jeszcze raz prosimy ciebie nasz drogi, ojcze, abyś.
00:49:36
Dał nam siłę i gotowość do tego, by modlić się wywołać za naszymi bliskimi naszymi przyjaciółmi, członkami rodzin. Dopóki starczy tchu w naszych piersiach, bo wiemy twoje słowo również mówi to, że kiedy kościół zostanie zabrany i przyjdzie wielki ucisk, to jeszcze nawet wtedy, kiedy już nas nie będzie tutaj, na Ziemi, nawet jeszcze wtedy ty zbierzesz obfite żniwo.
00:50:07
Tych, którzy zaufają tobie i staną po Twojej stronie.
00:50:12
Więc również i za tą łaskę ci dziękujemy.
00:50:15
A my chcemy wykonać.
00:50:17
To co danie, które na nas ciąży, który, które na nas złożyłeś, aby wywołać, aby modlić się, aby dzielić się z tymi, którzy.
00:50:30
Nie chcą słuchać, dzielić się z nimi w umiejętny sposób.
00:50:34
Wrażliwy, łagodny, ale jednak przesiąknięty twoją mądrością. Uzdolnienie nas do tego dziękujemy ci jeszcze.
00:50:47
Amen.

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link