Śmierć Jezusa na krzyżu – znaczenie dla Ciebie

Utożsamienie

(20): Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ga 2

(4): Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. (5): I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, (gdyż łaską zbawieni jesteście) (6): I pospołu z nim wzbudził, i pospołu z nim posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie, [Biblia Gdańska, Ef 2]

[Przekład Dosłowny, Ef 2]

Ukrzyżowanie

(20): Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus; a to że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mię umiłował i wydał samego siebie za mię.

[Biblia Gdańska, Ga 2]

(14): Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu.

[Biblia Gdańska, Ga 6]

(6): wiedząc to, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało pozbawione władzy [nad nami], byśmy już dłużej nie byli niewolnikami grzechu;

[Przekład Dosłowny, Rz 6]

Jezus stał się grzechem

(21): On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2Kor 5]

(5): Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. (6): Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 53]

(13): Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ga 3]

(10): żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz udział w Jego cierpieniach, doznając upodobnienia w Jego śmierci,

[Przekład Dosłowny, Flp 3]

Jezus stał się chory

(3): Najwzgardzeńszy był, i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, i jako zakrywający twarz swoję; najwzgardzeńszy mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. (4): Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił; a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony.

[Biblia Gdańska, Iz 53]

(10): Ale to PAN zechciał Go tak zgnieść i dotknąć słabością. Gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki Niemu spełni się pragnienie PANA.

[Przekład Literacki, Iz 53]

(14): Tak jak wielu przeraził Jego wygląd przez swoje nieludzkie zniekształcenie, przez postać tak odległą od człowieczej,

[Przekład Literacki, Iz 52]

(4): Przecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba — aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.

[Przekład Literacki, 2Kor 5]

(14): Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod Prawem, lecz pod łaską.

[Przekład Literacki, Rz 6]

(3): Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba.

[Przekład Literacki, Ef 1]

Umarliśmy na krzyżu

(18): Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 10]

(8): Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim będziemy żyć; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 6]

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 6]

(10): Lecz wolą Jahwe było zetrzeć go w cierpieniu, skoro oddał się na ofiarę przebłagalną. Będzie oglądał potomstwo i dni swe przedłuży, a sprawa Jahwe dzięki niemu zwycięży. (11): Za udręczenie swej duszy oglądać będzie światłość i poznaniem Jahwe będzie nasycony. (Sprawiedliwy) mój Sługa usprawiedliwi wielu, wziąwszy na siebie ciężar ich win. (12): Dlatego mu wielu przydzielę w dziedzictwie i odziedziczy wielkie rzesze jako zdobycz za to, że sam na śmierć wydał swe życie i między złoczyńców został policzony, że dźwigał sam nieprawości wielu i wstawiał się za grzesznikami.

[Biblia Poznańska, Iz 53]

(24): On nasze grzechy sam w swoim ciele zaniósł na drzewo, abyśmy jako umarli dla grzechom, żyli dla sprawiedliwości; Jego sińcami zostaliście uleczeni.

[Przekład Dosłowny, 1P 2]

(10): Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, w których [co] z góry przygotował Bóg abyśmy w nich chodzili.

[Przekład Dosłowny, Ef 2]

Pogrzebani z Chrystusem

(24): Bóg jednak wzbudził Go. Zerwał więzy śmierci! Było niemożliwe, aby był On przez nią trzymany. (25): Dawid bowiem tak mówi o Nim: Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z Nim u mojej prawicy nie zachwieję się! (26): Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej! Ciało również odpocznie w nadziei, (27): gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój Święty został dotknięty skażeniem.

[Przekład Literacki, Dz 2]

(31): Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych ani Jego ciało nie dozna rozkładu. (32): I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.

[Przekład Literacki, Dz 2]

(7): Twój gniew ciąży na mnie i przytłoczyłeś mnie wszystkimi twymi falami. Sela. (8): Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydą; jestem uwięziony i nie mam wyjścia.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 88]

(2): Niech przyjdzie przed oblicze twoje modlitwa moja; nakłoń ucha twego do wołania mego. 88:3 : Bo nasycona jest utrapieniem dusza moja, a żywot mój przybliżył się aż do grobu. 88:4 : Poczytano mię między tych, którzy zstępują do dołu; byłem jako człowiek bez wszelakiej mocy. 88:5: Policzony jestem między umarłymi; jestem jako pobici,leżący w grobie, na których więcej nie pamiętasz, którzy są od ręki twojej wytraceni. 88:6 : Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca. [88:7] [

[Biblia Gdańska, Ps 88]

(11): Czy dla umarłych dokonujesz cudów? Czy cienie powstaną, aby Ciebie wielbić? Sela. (12): Czy w grobie opowiada się o Twojej łasce? I czy Twoją wierność głosi podziemny świat? (13): Czy w mrokach można dostrzec Twój cud, I Twoją sprawiedliwość — w kraju zapomnienia?

[Przekład Literacki, Ps 88]

(16): Twój srogi gniew spadł na mnie i wyniszczyła mnie twoja groza. (17): Ogarniają mnie co dzień jak woda, wszystkie mnie otaczają. (18): Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, a moich znajomych – w ciemności.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 88]

(5): Do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem ? Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synem ? (6): A gdy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.

[Przekład Literacki, Hbr 1]

(17): Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; (18): I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 1]

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link