Nakładanie rąk na ludzi, a biblia?

W jakim celu w Biblii nakładano ręce?

  1. Udzielenie błogosławieństwa
  2. Powołanie do służby
  3. Uzdrowienie
  4. Napełnienie Duchem Świętym

Hebrajczyków 6:1-2

Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga,

Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.

Gen. 48:13-15 Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego [Jakuba]: Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny. I błogosławił Józefowi.

Ewangelia św. Marka 10:16 I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce

4 Mojżeszowa 6:22-27 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich:
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.

Objawienie św. Jana 1:6 I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Objawienie św. Jana 5:10 I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.
I List św. Piotra 2:9 Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym…

Łuk. 4:40 A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzili ich do niego [Jezusa]. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich.
Marka 6:5 I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce.

Marka 8:25 Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony; i widział wszystko wyraźnie.
Dzieje Apostolskie 28:8 I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę; Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go.

Marka 7:32-35 I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka, i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy: Otwórz się!
I otworzyły się uszy jego. i zaraz rozwiązały się więzy języka jego, i mówił poprawnie.

Marka 1:30-31 30 A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją; i opuściła ją gorączka, i usługiwała im.

Marka 16:15-18 I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą. nowymi językami mówić będą, …na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

2 Kor.12:7-9 …wbity został cierń w ciało moje… w tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości.

Galacjan 4:13 Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem ewangelię.

I List do Tymoteusza 5:23 Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania.

II List do Tymoteusza 4:20 Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie.

Dzieje Ap. 9:17-18 I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony.

Marka 1:8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.

Dzieje Ap. 19:2-6 Rzekł [Paweł] do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

1 Kor 12:4-7 4 sposoby działania Ducha w zborze

A różne są dary łaski [chrismata], lecz Duch ten sam.

I różne są posługi [diakonia], lecz Pan ten sam.

I różne są sposoby działania [energemata], lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

A w każdym różnie przejawia się [fanerosis] Duch ku wspólnemu pożytkowi.

Jak stać się kapłanem Chrystusa?

  1. należy przyjąć Jego ofiarę jako zapłatę za własne grzechy,
  2. zanurzyć swe stare życie w wodach chrztu,
  3. ubrać szatę sprawiedliwości Chrystusa czyli zrozumieć, że jestem nowym człowiekiem,
  4. przyjąć namaszczenie Ducha Świętego wraz z Jego darami
  5. wykorzystywać je w codziennej służbie dla Boga i bliźnich.

I List do Tymoteusza 4:14 Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych.
II List do Tymoteusza 1:6 Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.

Dzieje 13:1-3 W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich.

I List do Koryntian 12:11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

00:00:12
Będę dzisiaj kochani kontynuować ten temat fundamentów i podstaw wiary chrześcijańskiej i dzisiaj o nakładaniu rąk. Ktoś może się tak zastanawiać, ale tak ogólnie to jest trochę taki temat.
00:00:32
Mało popularny albo może nie jakoś tak bardzo rozpowszechniony? No i tak zgadzam się, prawda? Jeżeli masz takie wrażenie, to gdybyś, gdyby ktoś no zadał ci pytanie dobrze, to powiedz albo Napisz, wybierz 7 rzeczy, które są stanowią jakby fundament wiary chrześcijańskiej. No to tak, jeżeli chodzi o naukę o chrystusie, to na pewno byśmy tam umieścili tą rzecz, prawda? Zgadzamy się, że to to jest bardzo istotne, ważne następ.
00:01:03
Pewnie.
00:01:05
Następnie mamy tutaj o odwróceniu się od martwych uczynków. No to jak najbardziej, że to chrześcijaństwo nie jest religią, jest relacją, jest społecznością z Bogiem, więc tutaj też na pewno byśmy powiedzieli tak i amen to jest istotne. To jest ważne również o wierze w Boga no to to też byśmy umieścili na naszej liście fundamentów wiary chrześcijańskiej, bo przecież bez wiary nie można się podobać Bogu nauka obmywania, czyli o chrzcie. No to też byśmy powiedzieli, no, to jest faktycznie istotna kwestia, to jest ważna rzecz.
00:01:40
Żeby, żeby chrześcijanin został ochrzczony o zmartwychwstaniu. No to byśmy powiedzieli, że no tak, to jest przecież coś, do czego dążymy, o czym myślimy, na czym nam zależy, na co liczymy, no i o Sądzie, że trzeba się rozliczyć z Bogiem. No to jak najbardziej też prawda, to jest bardzo istotna kwestia, ale jakim sposobem znalazło się tutaj wkładanie rąk, żebyśmy nie, no nie tak jakoś nie do końca rozumiem, byśmy powiedzieli, że raczej ja bym tutaj umieścił, może coś o ojcostwie.
00:02:13
Boga, albo nie wiem o darach Ducha Świętego, bo na przykład czym jest kościół, to by tak pasowało mniej więcej prawda? A tutaj nagle się znajduje, to wkładanie rąk. No i tak się zastanawiamy o co? Dlaczego tutaj jest? To dlaczego ta nauka o nakładaniu rąk chociaż tak nieadekwatnie pasująca wstawiona tutaj do pozostałych tych 6. Dlaczego ona jednak się tutaj znalazła? No ale jeżeli się znalazła, no to może faktycznie powinniśmy jakoś ten temat trochę pogłębić i zobaczyć czy coś w tym wszyst.
00:02:48
Kim jest? No, bo w kościele Apostolskim pierwszym kościele było to była ta praktyka wkładania rąk i i teraz i teraz być może, że brak z kolei tej praktyki jako takiej powszechnej, codziennej, normalnej może on powoduje jakiś negatywny efekt, z którego sobie nie zdajemy sprawę. No więc w jakim celu w Biblii Nakładano ręce i są tak 4 główne tematy?
00:03:21
Jakby obszary, w których to nakładanie rąk się pojawiało. Po pierwsze, było to udzielanie błogosławieństwa po 2 było to w trakcie powołania do służby. Kiedy ktoś był wyznaczany do tego, żeby jakoś w jakiejś dziedzinie służyć. No to rozpoczynała się jego służba od modlitwy złożeniem rąk również w trakcie uzdrawiania mamy do czynienia z wkładaniem rąk i również w napełnieniu duchem Świętym, więc te 4 obszary.
00:03:51
Tam w Biblii widać wyraźnie, że ten temat się pojawia i dzisiaj powiem o temacie jeden i 2, czyli o udzielaniu błogosławieństwa i powołaniu do służby. A za tydzień powiem o.
00:04:05
Wieniu w trakcie włożenia nałożenia rąk i o napełnieniu duchem Świętym.
00:04:12
Więc temat pierwszy udzielanie błogosławieństwa. Jakub błogosławił swoich synów. Mamy tam taki fragment. To już w pierwszej księdze mojżeszowej pojawia się ten to to zjawisko, ta rzecz, błogosławienie przez włożenie, nałożenie rąk i w pierwszej mojżeszowej 48, 13, 15 czytamy, że potem wziął Józef obydwu swoich synów i przyprowadził ich do niego do Jakuba, czyli.
00:04:42
No dziadka tych chłopaków i efraima prawą prawą ręką po lewej stronie Izraela. Tam ich postawił, a manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela, czyli tego Jakuba. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i nałożył. Położył ją na głowie efraima, chociaż on był młodszy, a lewą rękę położył na głowie. Manassesa skrzyżował swoje ręce.
00:05:12
Bo ma nasz też był pierworodny i błogosławił Józefowi. No i tam jest cała taka taka trochę taki lekki dysonans, bo Józef mówi o pato pomyliło ci się chyba już taki nie kojarzysz do końca, ale to jest pierworodny syn, prawą rękę połóż na pierworodnym ma na sesie, ale on na efra imię, ale jak?
00:05:35
Czyli Izrael tam zaoponował i powiedział, nie ja wiem o co tutaj chodzi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg ma tutaj niesamowite plany dla dla efraima, więc moich rąk PRZEKŁADAĆ nie będę, więc tak się to. No i tak właśnie zaczyna się tam modlić, wypowiadać słowa błogosławieństwa nad tymi chłopakami 2 też czytamy o tym, że Jezus nakładał ręce, brał dzieci w ramiona i nakładał na nie ręce.
00:06:07
Czytamy, że w ewangelia Marka 10 16 brał je w ramiona, błogosławił kładąc na nie ręce wiem.
00:06:16
Jest zarówno.
00:06:18
Już w pierwszej księdze Mojżeszowej pojawia się kwestia właśnie wkładania rąk i modlitwy o błogosławieństwo. Jezus to praktykował i za też pokażę wam różne inne wersety, o których w które widzimy w nowym testamencie, że ta rzecz była.
00:06:34
O ta rzecz była robiona, no i teraz moglibyśmy powiedzieć, dobra, no to, ale tak ogólnie co to jest to błogosławieństwo. Na czym to ma polegać? Więc moglibyśmy powiedzieć, że że błogosławieństwo to jest modlitwa o to, żeby Bóg okazywał łaskę w różnych dziedzinach życia. To jest życzenie takiej przychylności Bożej na każdym etapie rozwoju. To jest jakby powierzenie Bożej opiece i zaopatrzeniu danego danego człowieka daną osobę.
00:07:06
I jest przykład takiego niesamowitego błogosławieństwa, którego czasami się tekstu tego używa się w różnych takich uroczystych okolicznościach. To jest pewnie wam to jest znane. 4 księga mojżeszowa 6 22 27 przemówił pan do Mojżesza tymi słowy, powiedz aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich, no i teraz na czym ten, jakby istota tego błogosławieństwa tutaj bardzo fajnie.
00:07:36
Na przykład właśnie tego, co Bóg zamierza.
00:07:40
Przekazać, kiedy błogosławi, więc jest napisane tak niech ci błogosławi pan i niechaj cię strzeże niech rozjaśni pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie niech obróci pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławić, więc kiedy chcemy właśnie dokonać takiego szczególnego.
00:08:10
Bożego błogosławieństwa datki Mś to wtedy modlimy się z nałożeniem rąk i powierzamy tą osobę Bożej opiece Bożej łasce. Gdybym ja był z jakiś powodów obiektem takiej modlitwy o moje zdrowie, załóżmy, że tam choruję i tam no i tam i coś się od dłuższego czasu i że coś mi tam dolega. No i no i tam kilka osób poprosiłem, żeby się modlili o mnie.
00:08:40
Z nałożeniem Ronka bym Wyzdrowiał. No i teraz gdybym miał wybierać pomiędzy cudem uzdrowienia a błogosławieństwem. No to jak myślicie, co bym wybrał cud czy błogosławieństwo?
00:08:53
Bolesławiec oczywiście, że błogosławieństwo, prawda? Zdecydowanie to rozumiem. To tak, że jeżeli dostaje ojcowskie Boże ojcowskie błogosławieństwo, to to błogosławieństwo okrywa całe moje życie jakieś takie większe obszary, różne dziedziny, różne aspekty. Natomiast cud będzie dotyczyć jedynie jakiejś konkretnej rzeczy i myślę, że z tego powodu.
00:09:17
Zamiast biegać od cudu do cudu i się tam ekscytować i nakręcać tym to wolę Boże błogosławieństwo, bo to jest po prostu jak taki kombajn łaski Bożej, który przejedzie przez moje życie i tam na wiele, wiele lat będę miał właśnie tą bożą opiekę Bożą przychylność i zaopatrzenie w przeróżnych dziedzinach.
00:09:37
Myślę, że warto jest to warto jest przypomnieć o tym, aby abyśmy my jako jako rodzice modlili się o Boże błogosławieństwo dla swoich dzieci z włożeniem rąk. Jeżeli tego nigdy nie robiłeś, a twoje dzieci są dorosłe, no to tak pewnie nie będzie ci to łatwo zrobić, ale tak czy inaczej myślę, że przyniesie to wiele korzyści, bo kiedy one dorosną, to i będą miały swoje dzieci, to one będą modliły się o swoje dzieci z założeniem bronki o Boże.
00:10:07
Błogosławieństwo i warto to robić, uczyć ich o Bogu, uczyć ich bożych zasad. Najprostszą metodą przekazywania dzieciom naszej wiary to jest modlitwa przed posiłkiem, abyśmy nie modlili się, jak abyśmy nie nie jedli jak poganie od razu, jak tylko się pojawi na stole, to od razu zaczynamy wkładać pokarm do ust, ale poświęcamy chwilę, zatrzymujemy się i mówimy, pomódlmy się, podziękujmy Bogu za jego zaopatrzenie wychowujemy w ten sposób nasze dzieci.
00:10:38
Dlaczego? Dlatego, że szkółka niedzielna, którą tutaj mamy. No to to jest tylko jedna godzina czy półtorej godziny z ponad 160 godzin tygodniowo, więc wiadomo, że no nie mamy szans wykonać całej pracy nauki o Bogu tylko na zajęciach szkółki niedzielnej, a pominąć cały tam 167 godzin pozostałych tygodniowo liczyć na to, że nie było w domu w domu, to w ogóle niż tam przyjdziesz do Kościoła to się nauczył. Nie, to jest pomyłka i efekt tego będzie taki, że nasze dzieci dorosną i będą.
00:11:09
Nie nawrócone, jeżeli my nie będziemy wykonywać tej pracy.
00:11:14
W domach błogosławić ich, modlić się o nich, pokazywać, ich angażować do do modlitwy. To co dzisiaj jak żeśmy, zanim dzieci wyszły i tam Łukasz się pomodlił. No to była modlitwa. O Boże błogosławieństwo na te zajęcia, żeby właśnie Duch Święty otwierał ich serca, aby przygotowywał ich na ten ważny, bardzo istotny moment przyjęcia Chrystusa jako swojego zbawiciela, by to stało się jak najszybciej, żeby to było świadome i efektywne.
00:11:44
A nie jedynie jakimś tam protestanckim, kościelnym obrzędem modlitwa o przyjęcie Jezusa, która w sumie niczego kompletnie nie zmienia i nie daje nowego życia takiemu dziecku. Więc więc kiedy chcemy właśnie tak szczególnie powierzyć Bogu czy jej życie? No to wtedy możemy praktykować to wkładanie, nakładanie rąk i modlitwa. O Boże błogosławieństwo w różnych aspektach, w różnych dziedzinach, czy to w zdrowiu, czy w pracy, czy w małżeństwie, czy czy w służbie zbiorowej.
00:12:16
2 momentem, kiedy widać, że Biblii było nakładanie rąk, to było właśnie powołanie do służby, upoważnienie do służby, czy też wysłanie na misję. I wtedy nakładamy ręce w modlitwie, ale nie nie dlatego, że powołujemy kogoś do do takiej służby, tylko nakładamy ręce i modlimy się, ponieważ rozpoznaliśmy nad kimś powołanie do służby, które Bóg mu dał.
00:12:46
I teraz wyrażamy te nasze rozpoznanie, wyrażamy tą naszą świadomość, że Bóg powołuje tą osobę do pewnego zadania poprzez właśnie nałożenie rąk. I tak myślę, że nauka nakłada się ręce w imieniu Boga powinni kapłani Chrystusa. No i teraz pytanie, w jaki sposób wierzący staje się kapłanem Chrystusa? Myślę, że jest to istotne pytanie i zrozumienie odpowiedzi jest tutaj bardzo ważne. Zaczniemy od tego.
00:13:16
Że przyjrzymy się takiej starotestamentowej ceremonii wyświęcania mężczyzn na kapłanów dla do służby dla Boga i w księdze wyjścia. Nie będę tego fragmentu, bo to jest taki dłuższy, kilkunastu werset owy fragment. Nie będę go tutaj wyświetlać, ale co sobie możecie przeczytać? To jest księga wyjścia 29 tam od pierwszego wersetu tam dalej, ale można z tego całego, jakby procesu wyświęcania na kapłana możemy wyłuskać stamtąd 5 kroków.
00:13:48
I pierwszy krok polegał na tym, że trzeba było złożyć ofiarę. Ten mężczyzna, który miał zostać kapłanem, on musiał złożyć ofiarę za swoje grzechy, a więc musiał.
00:14:02
Nazywał to, że zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje oczy.
00:14:08
Widzenia zwin przebaczenia grzechów. No i ta ofiara była składana, kiedy już ofiara była złożona, ten tego człowieka obmywam ono w wodzie było to swojego rodzaju takie oczyszczenie. Ten kapłan był odbywany w wodą, później wielokrotnie w czasie swojej służby Bogu to obmywanie było powtarzane. Czy to, czy to szaty miał, musiał tam prać czy stopy myć, czy ręce i i wielokrotnie był właśnie, ale takim głównym takim jakby.
00:14:42
Procesem o mycia. No to było na początku właśnie na inaugurację jego służbę. Czyli mamy tak ofiarę za jego grzechy w celu przebłagania. Następnie mamy obmycie go w wodzie. Co symbolizowało to, że jest czystym człowiekiem 3 rzecz, która się wydarza bała po złożeniu ofiary i po myciu to było, że musiał założyć nową szatę taką arcykapłan był ubierany w takie specjalne szaty z taką z taką tabliczką, tak zwanym tam napierśnik.
00:15:15
Ale tam były kamienie 12 kamieni symbolizujących 12 izraelskich. Był też miał taki taki zawój, na którym było napisane poświęcony panu. Natomiast zwykli kapłani na to mieli takie tuniki, w których tam chodzili, więc mieli tą nową szatę, prawda, która już pokazywała, że jest już przeznacz.
00:15:38
Do służby Bogu.
00:15:40
4 krokiem było to, że głowa kapłana była namaszczona olejkiem. Brano jakieś tam przygotowany specjalny olej. Do tego namaszcza ono jego głowę olejem i myślę, że tutaj każdy od razu skojarzy, że chodziło o o symbol namaszczenia duchem Świętym, że ten człowiek nie służył Bogu tylko i wyłącznie w swoich własnych ludzkich umiejętnościach, ale był uzdolniony przez Ducha Świętego do służby. No i to namaszczenie Ducha Świętego było w symbolizował ten olej, który był nakładany. No i.
00:16:15
5 rzecz No to po prostu ono rozpoczynał służbę Bogu, kiedy była złożona ofiara, kiedy był obyty, kiedy miał nowe szaty, kiedy był namaszczony, rozpoczynał służbę.
00:16:30
W nowym testamencie. Nie wiem, czy może ktoś z was w trakcie tego opisu coś mu przyszło do głowy, że jest pewnego rodzaju odpowiednik tego procesu powołania na kapłana, bo pytanie, które na które teraz odpowiadamy, no to w jaki sposób wierzący nowego testamentu staje się kapłanem Chrystusa, czy aby mu aby mu służyć, prawda wszedł do bardzo dobrze i teraz popatrzcie.
00:16:55
Że nikt nie może zostać?
00:16:58
Nikt nie może zostać wyznawcą Chrystusa, dopóki nie uzna Chrystusa za baranka Bożego, który gładzi jego grzechy. Prawda? Więc popatrzcie wyznanie swoich grzechów i przyjęcie Jezusa jako baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. To jest odpowiednik tej ofiary, którą ten kapłan w starym testamencie składał, aby w ogóle zacząć prawda? Następnie człowiek, który nawrócił się, czyli przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela, powinien przyjąć.
00:17:29
Przez zanurzyć się w wodzie i zakończyć ten symbolicznie ten etap starego życia, a pokazać, że teraz już żyje, jest poświęcony chrystusowi i i ta osoba, która pogrzebała tego starego siebie, w tym akcie chrztu. Ona teraz uświadamia sobie zakłada tą nową szatę, czyli uświadamia sobie co, że jest nowym człowiekiem, że ma przypisaną bożą sprawiedliwość i w oczach Boga jest niewinna.
00:18:00
I gdyby kiedykolwiek.
00:18:03
Bóg ją powołuje, do do, do do modlitwy, do usługi. Ona jest godna tego dlatego, że ustawa oczyszczona przez matą właśnie przypisaną sprawiedliwość, sprawiedliwość samego Chrystusa Jezusa po chrzcie to, co robimy, kiedy, kiedy chrzcimy ludzi? No to zaraz po chrzcie kilka osób podchodzi kładzie ręce na tą osobę i modli się o co się modli. O namaszczenie duchem Świętym o to, żeby żeby.
00:18:35
W tym, żeby jakby w tym przez ten Chrzest i przez modlitwę z nałożeniem rąk, żeby jakby przypieczętować, że Duch Święty zstępuje, udziela dary tej osobie. No i ten krok 5, że ten człowiek właśnie już który, który uwierzył w Chrystusa, który się ochrzcił, który zrozumiał, że ma przypisaną sprawiedliwość, który przyjął Ducha Świętego, namaszczenie Ducha Świętego i dary Ducha Świętego. Wtedy on już zaczyna służyć.
00:19:04
Bogu w swoich w zgodnie z otrzymanymi darami, więc w przypadku Chrystusa nie było inaczej, bo Jezus najpierw został ochrzczony tym Chrztem Jonowym, który był chrztem w jego przypadku symbolicznym. No bo Chrzest janowy polegał na tym, że człowiek uznawał siebie za grzesznika i jakby, że musi się ułożyć przed Bogiem. Jezus, tak.
00:19:30
No z racji tego, że żeby żeby dać przykład, że on utożsamia się z rodzajem ludzkim, który jest grzeszny, on ten przez przyjął, ale nie dlatego, że sam miał jakiekolwiek grzechy na sobie, no bo nie miał i później po wyjściu z wody zstępuje na niego Duch Święty i później zaczyna się już etap służby chrystusowe Chrystusa służby mesjańskiej. Więc to pokazuje, że.
00:19:55
Od śmierci Chrystusa każdy z uczniów Jezusa Chrystusa, każdy z wyznawców Jezusa powinien albo. No zakładam, że powinien być kapłanem Jezusa w objawieniu w objawieniu Jana są takie 3 fragmenty, objawienie Jana 1 5 i pierwszy Piotra 2. Zobaczcie co tutaj jest napisane, że.
00:20:21
Że Chrystus uczynił nas rodem Królewskim Kapłanami Boga i ojca swego.
00:20:29
I jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków, a więc zostaliśmy przez Jezusa Chrystusa powołani i uczyni Kapłanami Boga i ojca swego w Objawienia 5 10 jest podobna myśl tutaj zawarta, że uczyniłeś z nich, czyli z wierzących tutaj wszystkich zebranych i wszystkich ze wszystkich wieków uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów.
00:21:01
I będą królować na Ziemi w pierwszym Piotra 2 9 jeżeli na przykład ktoś by powiedział, No ale objawienie Jana to są taka, taka księga apokaliptyczna, ona się odnosi raczej do przyszłości tamtej niebiańskiej może, no nie, więc ja się tam jakoś z tym kapłanem nie za bardzo utożsamiam. No to na pewno Twoje wątpliwości rozwieje pierwszy list Piotra 2 9 gdzie jest napisane, gdzie Piotr mówił do już takich no do Kościoła, wtedy istniejącego funkcjonującego napisał, tak, ale wy jesteście.
00:21:36
Rodem wybranym Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym abyście rozgłaszali cnoty jego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, a więc jest tutaj wprost napisane, że wy jesteście Królewskim kapłaństwem, czy ci się to podoba czy nie? Jeżeli jest jeżeli się nawróciłeś, jeżeli się opuściłeś, jeżeli zrozumiałeś to, że jesteś nowym człowiekiem, jeżeli przyjąłeś namaszczenie Ducha Świętego i masz dary Ducha Świętego.
00:22:07
No to jeszcze powołanym kapłanem do służby, kiedy była taka sytuacja w dziejach apostolskich w 13 rozdziale, że Duch Święty nakazał oddelegować tam 2.
00:22:25
Misjonarzy do pracy takiej misyjnej w Azji Mniejszej i czytamy, że kiedy okazało się, kto to jest, kiedy kościół to rozpoznał? No to kościół potwierdził to rozpoznanie.
00:22:41
Modląc się o tych ludzi i patrzcie jest napisane w.
00:22:47
A jeszcze coś sobie znajdę?
00:22:51
Dziejach atmos ok.
00:22:55
A jeszcze jeszcze podsumowanie, więc teraz tak do tego jak praktycznie prawda. W jaki sposób stać się kapłanem Chrystusa Jezusa, więc.
00:23:06
Jest tak, jak powiedziałem, przyjmujesz ofiarę Jezusa jako swojego odkupi.
00:23:10
Wyciela, że on oczyścił ciebie z grzechów.
00:23:15
Zanurzasz siebie w wodach stół powierzasz jezusowi swoje przyszłe życie, bo mówisz to, które do tej pory prowadziłem. Ona jest niegodne Boga. Jest to symbol takiego zanurzenia utożsamienia się z chrystusem w jego śmierci. Następnie.
00:23:34
Wychodzisz z tej wody, czyli utożsamiasz się z jezusem w tym nowym zmartwychwstałym życiu. Ubierasz tą szatę sprawiedliwości, czyli rozumiesz to, że jesteś nowym człowiekiem i nie podważasz tego poprzez samą poczucie poprzez jakieś tam wrażenia, czy coś tylko przyjmujesz prawdę słowa Bożego, że tak faktycznie jest, przyjmujesz namaszczenie Ducha Świętego, chodzisz w darach, rozpoznajesz te dary usługujący w różnych aspektach i działasz, prawda? Więc gdy.
00:24:05
Gdy pierwszy kościół powoływał ludzi do jakiejś tam konkretnej, już szczególnej takiej służby, tak jak na przykład w tym Mateusza. No to była modlitwa o niego z nałożeniem rąk. I właśnie w tym w pierwszym pierwszym do tymu tousa 4 14 czytamy. Paweł pisze Nie zaniedbuj dary łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie pro rockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych, a więc ten dar łaski, który.
00:24:36
Był potrze.
00:24:38
Pewnie do służby nastąpiło to w wyniku tak jak tutaj czytamy Pro rockiego orzeczenia. To jest ciekawe, że Bóg najpierw to tak nie powiedział, tylko temu człowiekowi, ale powiedział to innym i inni to usłyszeli od Boga i wypowiedzieli właśnie to słowo to przekonanie, które mieli od Boga i i zaczęły się dziać na następne. Znaczy z tymoteusz wkrocz wkroczył do służby, ale poparcie jak kiedy Paweł pisze w pierwszym do Tymoteusza, żeby.
00:25:10
Nie za który, żeby nie zaniedbuj daru daru łaski.
00:25:16
No to w 2 do Tymoteusza w 1 6 pisze, że z tego powodu przypominam ci abyś rozliczył na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich możemy się domyślać, że tutaj tymoteusz jednak nie posłuchał tego wezwania z pierwszego listu, aby nie zaniedbywał, bo jednak zaniedbał i ten no marszczenie przygasło i Paweł w 2 liście mówi rozniecić na nowo, bo jak chcesz służyć Bogu bez prowadzenia Ducha Świętego?
00:25:46
Bez daru łaski.
00:25:48
I i teraz również do apostołowie wykładni ręce na diakonów w dziełach Apostolskich 6 rozdziale.
00:25:58
Mam ten werset, nie mam tego wersetu, ale to wam przeczytam, że apostołowie kładli ręce na diakonów i modlili się i w dziejach Apostolskich 6 6 jest napisane, że 7 tych diakonów tam stawili przed postulatami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce i teraz ten ten fragment to jest kolejny fragment, gdzie jest właśnie mowa o nakładaniu rąk w.
00:26:24
W celu powołania do konkretnej jakiejś szczególnej służby w działach poselskich 13. Jeden do 3 jest napisane, że fant yohi w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. No i tam jest wymienionych 5 takich facetów jest barnaba i symeon później lucjusz Mana EN i Saul, a gdy oni odprawiali służbę Pańską i Pościli rzekł Duch Święty, Odłączcie mi Barnabę i Saula.
00:26:54
Dla tego dzieła, do którego ich powołałem wtedy po odprawieniu postów i modu i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, a więc Duch Święty powołuje do służby. My to rozpoznajemy i ponieważ mamy takie przekonanie, że jest powołanie nad tym człowiekiem, to wtedy wkładamy ręce na niego i modlimy się, ale ciekawe jest, że było ich tam 5, prawda, tak jak tutaj widzimy w tym pierwszym wersecie, ale tylko 2.
00:27:24
Według Święty Powołuje i tak, czy to było takich 2 najmniej potrzebnych?
00:27:30
Taki, którzy już tam się specjalnie nie udzielali, nie liczyli się w tym w tym zborze antiocheński M myślę, że to nie chodziło o to, że to była pewnego rodzaju lekcja dla tej eklezjologii z antiochii, że kościół nie opiera się na ludziach, bo niezależnie od tego, jak bardzo byliby zasłużeni, jak bardzo byliby obdarowani, jak bardzo byliby potrzebni. Jeżeli Duch Święty mówi tego człowieka potrzebuje i tego mi oddzielcie do służby.
00:28:04
No to po prostu tak się dzieje, prawda, że nie ma tutaj żadnej jakiejś najmniejszej wzmianki, aby ktoś zatrzymywał barnabę i Pawła o Panie Boże nie, no bo oni są naprawdę tutaj tak istotni. I tak ważni tyle dobrych rzeczy zrobili to teraz ty może tamtego jakiegoś nie wiem tam wódz Juliusza Symeona, bo tam o nich tam niewiele czytamy, to może ich tam zabierz na nie bo oni są nam dla nich, oni są dla nas ważni, nie, nie było w ogóle takiej takiej kwestii.
00:28:34
Więc też nie było żadnego jakiegoś spotkania jakiejś tam Rady, czy że tych 5 się tam modliło i pytało, no, może byśmy wyruszyli na misję? No to pogadajmy. Kto tutaj z nas ma najlepsze obdarowanie albo może by trzeba było jakiś program tam wcielić? W ogóle nie było takich dyskusji jakiejś takiej dziwnej demokracji, więc nie rąk nie można nakładać wtedy, kiedy się chce. Prawda, że no przyszedł nam taki pomysł do głowy, żeby tam kogoś.
00:29:06
Wydelegować prawda albo w uznaniu, czy i zasług, że tam kogoś tam namaści. My położymy na niego ręce czy z racji tam nie wiem stażu doświadczenia, wykształcenia, talentów rodzinnych, powiązań, że będziemy się bawić tutaj w jakiejś ustanawianie nieco w ogóle to musi pochodzić od Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty jest duchem Chrystusa Jezusa, który jest głową kościoła, była kiedyś taka sytuacja w starym testamencie. Kiedy?
00:29:36
Bóg powołał jednego człowieka na przywódcę, ale jego brat i jego siostra stwierdzili, że oni będą znacznie lepiej tą rzecz robić niż ten brat jąkała, który tam nie za bardzo jakiś był, nawet chętny do służby. No i postanowili wejść na jego miejsce. Akcja się skończyła dosyć drastycznie dramatycznie, bo siostra tego człowieka została pokryta trądem. No a tamten jego brat, który chciał zająć jego miejsce, też nie za dobrze mu to poszło. Mówię o tej o mojżeszu aronię.
00:30:09
I i Miriam, więc Duch Święty powiedział, kogo powołuje i nie było na ten temat jakiś tam obrad przywódców czy coś takiego? Bo w pierwszym koryntian 12 11 jest napisane, że Wszystko to zaś sprawia jeden i tam i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. A więc widzimy tutaj, że podstawą tego apostolatu Pawła i Barnaby.
00:30:39
Było było powołanie, było orzeczenie, był rozkaz Ducha Świętego, a nie jakieś tam nie wiem, głosowania, wybory i tam jakieś zastanawianie się nie po stronie odebrali to, że że to nie chodziło o obdarowanie duchowe, tylko chodziło o to, kogo Duch Święty powołuje, na kogo nakłada ten nakaz służby. Więc to więc kiedy modlimy się.
00:31:10
Aby człowiek stał się kapłanem, prawda? Nowonarodzony, który, który opamiętał się, który zrozumiał potrzebę oddania swojego życia Jezusa, który ochrzcił się, który zrozumiał to, że jest nowym człowiekiem i my nakładamy ręce na niego i modlimy się o to, aby został namaszczony duchem Świętym, aby dary duchowe zaczęły aktywnie działać w jego życiu. To też nie jest to jakiś taki emocjonalny, jak czasami. Ludzie oczekują, że coś tam się będzie z nimi działo.
00:31:41
Będą coś przeżywać? Nie jest to po prostu taki prosty, konkretny akt poświęcenia tego człowieka na kapłana i to się zarówno odbywa w stosunku do mężczyzn, jak i jak i kobiet wierzących. To jest przede wszystkim podstawa. Najważniejsza rzecz, aby.
00:31:59
Aby to była osoba nawrócona, która, która chce służyć i wierzę, że gdyby w kościołach w czasie właśnie chrztu i później modlitwy o napełnienie duchem Świętym i o powołanie do służby, gdyby się to odbywało w takiej świadomości, że ten człowiek zostaje namaszczony na kapłana Chrystusa Jezusa i że ma mu służyć, to być może innym by się już dawno temu być może ochrzczonych i nawróconych.
00:32:29
Może wtedy bym się przypominało o K co ja robię ze swoim życiem, czy ja faktycznie wykonuję bożą wolę? Czy ja widzę to i zdaję sobie sprawę z tego, że moim celem tutaj jaki Bóg jeszcze dał mi na przez resztę przez resztę lat mojego życia? No to jest, by poszerzać Królestwo Boże może by wtedy było więcej odważnych osób do usługiwania innym, ponieważ by rozumieli na czym to Wszystko polega.
00:32:56
Że są kapłanami Boga żywego. Dobrze kochani, to pomódlmy się ojcze, dziękujemy ci za to, że ty powołujesz nas do tego, abyśmy byli właśnie tak, jak czytaliśmy fobie w dniu 1, 6 i 5, 10 i pierwszym Piotra 2 9 że jesteśmy twoimi kapłanami, że ty.
00:33:16
Sprawiłeś to, że że możemy wykonywać twoją wolę, że znamy twoją wolę i dzisiaj ucz nas właśnie jak udzielać błogosławieństwa w twoim imieniu poprzez nałożenie rąk, czy to na osoby, które potrzebują, są w jakimś takim etapie swojego życia, że potrzebują twojego zaopatrzenia i twojego błogosławieństwa, czy to dla nasze dzieci, czy w jakichś trudnych sytuacjach to modlimy się z nałożeniem rąk. Ojcze również modlimy się, rozpoznając powołanie, które ty dajesz. Czy to w momencie nowego Narodzenia i P.
00:33:51
Przyjęcia chrztu, czy też po czy jakiegoś powołania do już dalszej służby konkretnej służby. Chcemy to praktykować. Chcemy to robić, skoro ty umieściłeś to w tych 7 elementach fundamentów wiary chrześcijańskiej, obok sądu obok zmartwychwstania obok chrztu obok wiary obok odwrócenia się od martwych uczynków i obok wiary wszyscy sa Jezusa Umieściłeś to nakładanie rąk. No to my chcemy być posłuszni twojemu słowu i to.
00:34:22
W oparciu o autorytet tego, co ty powiedziałeś praktykować to i błogosławić siebie nawzajem. W ten sposób dziękujemy ci wywieszamy ciebie błogosław. Całe nasze zgromadzenie. Amen.

00:00:33
Dobrze to rozpoczniemy modlitwą, ojcze, dzisiaj wyruszamy ciebie i dziękujemy ci za swojego syna. Dziękujemy ci pan Jezus chryste, za to, że dzięki tobie i w tobie mamy nowe życie, że nie musimy się tak strasznie jakoś tam przejmować. Jakie sam zmiany na świecie i co tam kto planuje z tych eli?
00:00:55
Widz ale po prostu, bo to ty jesteś najwyższą elitą i twoje plany są najważniejsze i najistotniejsze, więc to na ciebie i na twoje plany patrzymy i tobie Ciebie słuchamy i na na to, co ty robisz, przyglądamy się i chcemy uczestniczyć. W tym więc pobłogosław teraz to przesłanie i dziękujemy ci za to, że jesteś dzisiaj tutaj z nami i że dla każdego z nas masz dobre słowo i zachętę.
00:01:23
Dziękujemy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani dzisiaj 2 część tej o nakładaniu rąk.
00:01:32
Jesteśmy w tym fragmencie z listu do Hebrajczyków 6 1 do 2, gdzie tam Apostoł Paweł najprawdopodobniej on tutaj mówi o takich podstawach wiary chrześcijańskiej. No i tam wcześniej mówiliśmy o tych innych rzeczach. Teraz doszliśmy do tej do wkładaniu do wkładania rąk. Zostało nam jeszcze zmartwychwstanie i sądy, więc o tym będę mówić później. Znaczy nie dzisiaj.
00:02:01
I też, o czym było tydzień temu, więc mówiłem o tym, że nakładanie rąk.
00:02:09
Nakładając ręce akcentujemy.
00:02:12
Boże, zaangażowanie Boże działanie rozpoznając jego wolę, że on chce coś zmieniać, więc więc to to nie jest jakaś tam tajemniczy obrzęd Kościoła, że w trakcie nakładania rąk coś się dzieje niesamowitego, niezwykłego, jakieś tam moce przepływają, znaczy mogą przepływać. Oczywiście, ale jest to w wyniku tego, że my rozpoznajemy Bożą wolę i Boże działanie i rozpoznając to akcentujemy poprzez właśnie modlitwę.
00:02:43
Z włożeniem rąk czy nałożeniem rąk i mówiłem o tym o takich właśnie powiedziałem, że w widzi są jakby 4 główne dziedziny, w których ręce są nakładane, ale jest ich więcej. Natomiast te są takie najbardziej praktyczne, które można łatwo rozpoznać, zobaczyć sobie Bożym. Mianowicie było to udzielanie błogosławieństwa, błogosławieństwa dotyczącego tam jakiegoś większego obszaru jakiegoś rejonu naszego życia. Też w trakcie powołania do służby i zrobiłem tam taką analogię.
00:03:15
Że, kiedy, kiedy chrzcimy osoby na wyznanie wiary i nakładamy ręce o udzielenie Ducha Świętego i o aktywację darów duchowych, jest to powołanie do bycia kapłanem Jezusa Chrystusa równocześnie, więc jest to bardzo ważny aspekt. Dzisiaj będziemy mówić na temat uzdrowienia.
00:03:36
I napełnienia duchem Świętym. Zanim więc więc tak my jesteśmy ciałem Chrystusa, prawda jest Jezus jest naszą głową, więc jest nawet takie. Tak się mówi, że my jesteśmy oczami Jezusa ustami Jezusa, rękami Boga, nogami i tak dalej i tak dalej, więc dzisiaj o nakładaniu rąk, więc jeżeli nakładamy ręce to jest tak jak w pewnym sensie byśmy nakładali ręce Boże.
00:04:06
Na kogoś, prawda? Ponieważ jesteśmy ciałem Chrystusa, ale zanim wejdziemy dalej w ten temat, chciałbym taką fajną rzecz wam powiedzieć, mianowicie kiedyś.
00:04:18
Nie tak dawno temu tam coraz więcej jest takich różnych różnych urządzeń w kosmosie do robienia zdjęć i naukowcy z NASA zaczęli używać właśnie takiego nowego rodzaju Teleskopu kosmicznego, który robił zdjęcia w pewnych rejonów galaktyk, ale nie w świetle widzialnym, tylko w innym zakresie promieniowania. No i na jednym z tych zdjęć okazało się coś niesamowitego. Naukowcy byli bardzo zaskoczeni, bo wyglądało to to coś.
00:04:51
Mniej więcej.
00:04:53
W ten sposób, jakbyśmy zgasili światło Bogdan tutaj z przodu.
00:05:03
O K nie wiem czy jak się tutaj przyjrzycie, to czy co tutaj widzicie tak z lewej strony.
00:05:14
O K to to jest na komputerze to lepiej widać. No to nigdy nie wiadomo jak zdjęcie w komputerze wypadnie tu, ale tutaj jakbyście sobie wyobrazili.
00:05:28
Taką dłoń coś w tej pozycji, prawda?
00:05:33
Na komputerze bardzo dobrze widać tutaj te palce. Tu jest 4 palce i kciuk taki otwarty i tam na Górze są nowe galaktyki. Moim zdaniem które tworzy ręka boża to zdjęcie nazywa się w ręka Boga, no i czytamy tutaj na przykład ramię twoje jest potężne, mocna jest ręka twoja wysoko podniesiona prawica twoja jest inne tutaj trochę o tutaj lepiej widać prawda to już widać tą tą dłoń.
00:06:06
Prawą prawą dłoń tam jest 4 palce i taki kciuk i i do tego taki werset sobie dopasowałem że oglądam niebo twoje dzieło palców, twoich Księżyc i gwiazdy które ty ustanowiłeś, więc myślę, że tutaj Bóg zawarł o K te galaktyki te 100000 galaktyk które tutaj nagle co tak dzieło moich palców, prawda? Tak sobie po prostu stworzyłem je, więc ta boża ręka boża dłoń jest tutaj niesamowicie uchwycona.
00:06:36
Na komputerze to lepiej wygląda.
00:06:38
Ale jest to niesamowite i kiedy, kiedy Bóg wyciąga swoją rękę.
00:06:47
Przez ręce kościoła w kierunku potrzebującej osoby to dzieją się niesamowite, cudowne rzeczy. Amen. I więc dzisiaj będziemy mówić o na temat uzdrowienia, kiedy wkładamy ręce, nakładamy ręce w trakcie modlitwy. O kogoś mogą się wydarzyć niesamowite rzeczy.
00:07:07
Ale też tak jak mówię, nie jest jakiś rytuał, a nie jakiś magiczny obrzęd, który będzie, który praktykujemy, ale jest są wersety w słowie Bożym, na przykład w Łukasza 4 40 jest napisane, że gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli na sobie chorych złożonych różnymi chorobami, przeprowadzali do nich Jezusa. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich albo w markach 6 5 jest napisane i nie mógł tam dokonać żadnego cudu.
00:07:41
Tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Myślę, że z tego fragmentu istotne jest to, jak ważne jest wiara tego człowieka, o którego się modlimy chorobą chorej osoby, aby on wierzył, że Bóg może go uzdrowić i tutaj z powodu niewiary nie niewielka liczba ludzi przyjęła uzdrowienie, ale nie jest to też reguła, że że chora osoba musi mieć wiarę, żeby zostać uzdrowiona, bo są też pewne niesamowite fragmenty, które mówią, że Bóg może uzdrowić.
00:08:14
No poczet Twojej wiary, jeżeli ty masz dużą wiarę w uzdrowienie, a na przykład osoba, o którą się modlisz, może być jej to obojętne albo nawet nie wierzyć, to i tak Bóg może dokonać tego uzdrowienia. Dzięki Twojej wierze. To jest jest taki fragment, który o tym mówi, jest o. Jest to fragment o słudze Setnika i Setnik przychodzi do Jezusa.
00:08:40
I mówi mu pan nie tam mój sługa leży sparaliżowany, przyjdź i doceni, połóż na niego swoje ręce czy uzdrów go, a Jezus powiedział, że że no dobrze, no to pójdę, a tamten, ale nie właściwie to nawet nie musisz iść. Wystarczy, że powiesz słowo, a będzie uzdrowiony ten sługa i Jezus powiedział, że nigdy takiej wiary w Izraelu nie widziałem i w oparciu o wiarę tego właśnie setnika uzdrawia człowieka gdzieś tam na odległość, który nigdy go nie widział, nie spotkał się z nim, może nawet w niego nie wierzył.
00:09:12
Może nawet nie wiedział, że jego sługa poszedł prosić o jego uzdrowienie, a jednak tamten chory został uzdrowiony z powodu Wielkiej wiary tego, który poprosił o uzdrowienie. No więc też możemy mieć na to o to na względzie, że żebyśmy budowali naszą wiarę w celu właśnie, kiedy modlimy się o uzdrowienie ludzi, żebyśmy my byli przekonani, że Bóg może tego dokonać i to się może dokonać w Marka 8 25 jest też napisane, że potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał.
00:09:47
I został uzdrowiony i widział Wszystko wyraźnie też o apostole. Pawle w ostatnie rozdziały dziejów Apostolskich 28 8 czytamy, że zdarzyło się, że ojciec publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł podszedł do niego i modlił się, a włoży wszy na niego ręce, uzdrowił go i i patrzcie, że że to położenie dłoni w trakcie modlitwy.
00:10:17
Test wysłanie takiego jasnego wyraźnego sygnału.
00:10:22
Który mówi o tym, że potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy Bożego działania i jednocześnie, kiedy modlimy się o kogoś, również akcentujemy to, że ta moc ma przyjść od Boga, że my nie posiadamy takich możliwości, by kogokolwiek uzdrawiać, więc to uzdrowienie w trakcie nałożenia rąk nie dzieje się samoistnie, aby ktoś też nie myślał, że a tak mi po prostu przeszło polepszyło mi się i już Jestem zdrowy tylko.
00:10:53
Jeżeli nakładamy ręce i modlimy się, to wiadomo, że jest to uzdrowienie wyniku modlitwy. Odpowiedzi nam mod na naszą modlitwę, że Bóg posłał swoją moc, więc w tym celu ręce nakładamy, ale jest też inny taki ciekawy fragment.
00:11:10
Gdzie widać, że nakładanie rąk zaczyna być już rytuałem i my ogólnie nie jesteśmy zwolennikami rytuałów, czyli jakiś takich mechanicznych rzeczy, które jak zrobisz, to na pewno się tam coś wydarzy. Jest to fragment z Marka 7/30 2 do 35. Jest powiedziane, że przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go o co aby położył nań rękę. Dlaczego? Dlatego, że już się zorientowali, że jak Jezus.
00:11:40
Po porodzie ręce to niesamowite rzeczy się dzieją, więc to znaczy, że trzeba tutaj właśnie ręce i za chwilę będzie tradycja nakładania rąk i i jak przypisywania temu jakiejś magicznej takiej mocy i co Jezus zrobił? Jezus nie poddał się tej presji. Włóż do niego ręce, ale czytamy, że wziął go na bok od ludu osobno i włożył palce swoje w uszy jego i splunął i dotknął się języka jego no tak niekoniecznie.
00:12:10
Traktujemy to jako wzorzec dla współczesnego kościoła, żeby w ten sposób to robić, żeby tam pluć na swoje wysuń, język i tam właśnie tą śliną będziemy go, ale na przykład moja mama, która została dwana.
00:12:25
6 lat temu w wieku 80 lat uzdrowiona właśnie w taki niesamowity sposób z niedosłuchu takiego niedosłuchu totalnego, że ja nawet przez telefon mogłem z nią gadać 30 sekund może, bo trzeba było w kółko powtarzać, to ona nie słyszała prawie kompletnie nic i później Bóg ją tak w jednej chwili uzdrowił tam ktoś się o nią modlił na jakimś takim spotkaniu Ewangelizacyjnym. To był taki brytyjski ewangelista. Peter gamon się nazywa i on akurat mama moja opowiadała, że on włożył jej tutaj palce do uszu.
00:12:56
I modlił się wtedy o nią, prawda? I ten słuch tak od razu wrócił.
00:13:01
No i więc Jezus tak dokonał tego on był głuchoniemy więc jednocześnie jest czytamy o tym, że.
00:13:08
Że.
00:13:10
Powiedział Fata, co znaczy, otwórz się otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie, więc Jezus nie idzie jakimiś schematami, więc tym razem nie nakłada rąk, ale wkłada ręce do uszu i dotyka tam języka.
00:13:28
Ja tam swoją swoją śliną i też gdy inny przykład właśnie, że Jezus nie działa według schematów, to jest w Ewangelii Marka 1/30 do 31, gdzie czytamy, że teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpi zawszy ujął ją za rękę i podniósł i gorączka ustąpiła, więc nie kładł akurat rąk, ale po prostu miał takie przekonanie, że teraz po prostu weźmie ją za rękę i ją podniesie.
00:14:00
Z tego łóżka.
00:14:02
Więc nie, nie jest to z tą nakładaniem rąk. Nie jest to jakaś uniwersalna, zawsze musimy to stosować. Jak się modlimy o kogoś o jakąś chorą osobę? Jednak chodzi o takie danie konkretnego znaku. Prawda, że to uzdrowienie jest związane z interwencją Bożą, a nie dlatego, że tak się po prostu stało, że ktoś uzdrowi został wyzdrowiał, prawda? Bo tak normalnie to nikt z choroby nie wychodzi.
00:14:31
Uzdrowienie coś przekręciłem pewnie tak czasami wychodzi. Znaczy mówię tak normalnie w sensie, że był chory, chory chory nagle się obudził o już Jestem zdrowy, no nie, no jeżeli Bóg nie jest tym w to zaangażowany, po prostu o to mi chodzi, bo też są naturalne takie siły witalne organizmu, kiedy w które Bóg wyposażył człowieka i one też mają moc przezwyciężenia chorób jak najbardziej nie zaprzeczam temu też uzdrowienie.
00:15:02
Przez nakładanie rąk i inne znaki często mogą towarzyszyć albo mają miejsce, kiedy zwiastowania jest ewangelia ludziom niewierzącym i w Marka czytamy tutaj w 16 rozdziale od 15 do 18 takie słowa i rzekł im, idąc na cały świat głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim demony wyganiać będą nowymi językami i.
00:15:36
Mówić będą na chorych kłaść.
00:15:40
Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją, no więc te znaki mają za zadanie uwiarygodnić przesłanie Ewangelii, ale nie skupiać uwagi na sobie samych.
00:15:54
Więc popatrzcie.
00:15:56
No i jeżeli chcecie oglądać dużo znaków i cudów, to głoście ewangelie ludziom niewierzącym, to jest naprawdę najczęściej widzimy właśnie jakieś boże, takie manifestacje w momencie, kiedy kiedy ewangelia jest zgłoszona do niewierzących, o wiele mniej tego jest, kiedy chrześcijanie tam się zamykają swoim sterylnym gronie i tam się osobie o siebie się tam modlą i w ogóle coś tam kombinują, tak czasami coś się wydarzy, ale dużo częściej właśnie wtedy.
00:16:28
Kiedy jest głoszona ewangelia, pamiętam kiedyś właśnie znany nam wszystkim Jurek daju opowiadał, jak kiedyś tam pojechali na właśnie taką wyprawę Misyjną do Afryki i jego syn. Wtedy jeszcze nastolatek jakiś tam nie wiem ile miał 16, 17 lat. Tam w tej Afryce zaczął się modlić o ludzi właśnie z ułożeniem rąk i Jurek odpowiadał, to było nieprawdopodobne. Jak szybko Bóg odpowiadał na modlitwy i po prostu ludzie tak jeden za 2 zostali uzdrawianie, ponieważ oni nie słyszeli Ewangelii, oni im głosili ewangelie.
00:17:00
I później, gdy jego syn przyjechał do Polski i taki był zadowolony, że o właśnie takie młodsze tutaj zostały mu udzielone i on tak się jak nałoży ręcze, to teraz się tam ludzie, gdzie zostają uzdrowieni Jurek powiedział, nic już z tego nie było w Polsce, prawda, że właśnie tam, gdzie była, gdzie ta ewangelia była nieznana? No to jakoś tak Bóg łaskawie obdarzał tych ludzi takimi doświadczeniami, więc więc oczywiście bardzo cenimy, bardzo cenimy uzdrowienia.
00:17:31
Cielesne ale one nie mają wiecznej wartości, bo wieczną wartość mają uzdrowienia duchowe, bo teraz czym byśmy się bardziej emocjonowali tym, że na przykład jest jakiś ktoś z krótszą nogą i pomodlimy się o tą nogę i ta noga się wydłuży. Załóżmy o 2 cm ale ale, a na przykład pomodlimy się o kogoś. Powiemy o Ewangelię, pomodlimy się o kogoś i jego życie zostanie wydłużone w nieskończoność, więc co nas bardziej ekscytuje?
00:18:01
Te 2 cm dłuższa noga czy życie wieczne przedłużone w nieskończoność, prawda?
00:18:10
Że, że dla mnie osobiście, to ja mogę mieć tą kulawą nogę do końca życia, nawet bez nogi być, bo Jezus powiedział, prawda, że jeżeli miałbyś miałbyś pójść w ogień piekielny, to lepiej, żebyś sobie nawet oko wydłubał albo rękę czy nogę tam odjął, żebyś tylko zyskał życie wieczne, więc są pewne rzeczy, które jest pewna gradacja wartości, ale oczywiście włosa wimy wszystkie, żeby mieli równe nogi i zdrowe ciała, ale przede wszystkim, żeby poznali, które susa Jezusa, jeżeli miałby to by miałaby to być kwestia jakiegoś tam.
00:18:45
Wyboru.
00:18:47
Więc patrzcie naszym naszym zadaniem, także naszym zadaniem jest kłaść ręce i modlić się o chorych. Natomiast zadaniem Boga jest jest zadaniem Boga, jest uzdrowić takiego kogoś, prawda? Tak żebyście się od stresowali, bo często jest tak, że modlimy się o kogoś z nałożeniem rąk. Nic się nie dzieje, czasami się modlimy, pojdziemy ręce i się dzieje, prawda? Więc to nie jest twoje zadanie. Twoim to nie jest twoim zadaniem, by kogoś uzdrowić.
00:19:17
Moim zadaniem jest, aby wierzę położyć ten jego ręce i pomodlić się, a zadaniem Boga jest uzdrowić go, więc to nie nie nosi na sobie jakiejś takiej niesamowitej odpowiedzialności. Tym bardziej, że w Biblii nie jest jakoś dużo takich fragmentów, ale są też takie fragmenty, które mówią o tym, że Bóg nie zawsze jest zainteresowany czyimś uzdrowieniem. To nie jest jakaś żelazna reguła, że Bóg chce, aby za każdym razem kiedykolwiek się modlić, żeby za każdym razem uzdrowić, bo.
00:19:47
Są takie fragmenty, gdzie na przykład Paweł pisze w 2 do Koryntian 7 do 9, że mówi, że wbity został cierń. W ciało moje w te i w tej sprawie 3 razy modliłem się do pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości, gdyby pełnia Bożej mocy okazała się w nieskazitelnym nienagannym zdrowiu przez 89.
00:20:18
5 lat no to pewnie by tak było, że za każdym razem by Bóg uzdrawiał kogokolwiek z jakiejkolwiek choroby, ale są po prostu. Paweł musiał cierpieć jakąś tam dolegliwość, bo Bóg powiedział, że że kiedy on jest w potrzebie o powstał Paweł, to wtedy o wiele częściej się modli. O wiele części polega na Bogu niż kiedy żadnych potrzeb specjalnie jakiś tam nie ma też w Galacjan 4, 13 Paweł mówi także, że wiecie przecież, że z powodu choroby ciała z wnioskowałem wam za pierwszym razem.
00:20:49
Tragedia, więc nawet nawet Apostoł. Paweł był chory i nie mógł być uzdrowiony i Bóg wykorzystał tą sytuację do tego, żeby zatrzymał się w jakimś tam miejscu i żeby zwiastował w galaksi.
00:21:03
Ewangelie czy też czytamy w Filipian 2 27 nie wiem czy mam ten werset, nie mam go ale w 27 napisane że EPA afrodyty bardzo bliski współpracownik pana posła Pawła był chory tak bardzo, że był prawie bliski śmierci, czy też do Tymoteusza Paweł pisze, że samej wody już nie używaj.
00:21:27
Nie pij ale używaj po trosze wina ze względu na Twój żołądek i częste twoje niedomagania, więc Paweł mówi do Tymoteusza, by kurował się tym winem zmieszanym z wodą, bo nie mógł go uzdrowić. Pewnie się modlił o niego wiele razy i co? No i nie zadziałało to prawda, chociaż wielki Apostoł Paweł z Wielkim niesamowitym darem uzdrawiania jednak nie mógł uzdrowić tego tego człowieka, czy też otro filmie, którym o którym Paweł pisze w 2 domu rusza 4 20 że.
00:21:59
Chorego trofim ma zostawiłem w mi lecie. Dlaczego zostawił chorego trofimow w milesie?
00:22:05
No bo te modlitwy, kiedy się tam na niego układu pewnie ręce, no jednak Bóg nie odpowiedział, więc myślę, że powinniśmy też brać to pod uwagę, aczkolwiek myślę, że są pozdrowieniem. Jest podobnie jak z dzieleniem się Ewangelią z nieznaną osobą, że nigdy nie wiesz, czy ktoś jest otwarty na ewangelię czy nie. Dopóki mu tej Ewangelii nie powiesz i gdy powiesz mu Ewangelię, wtedy zobaczysz czy on się otworzy, czy się nie otworzy. Podobnie jest z uzdrowieniem, że.
00:22:37
Nigdy nie wiesz, czy Bóg odpowie na twoją modlitwę uzdrowienie, dopóki się nie pomodlisz, jeżeli założysz, że się no dobra, nie pomodle się o uzdrowienie, bo nie wiem czy Bóg odpowie no to no, to na pewno nie będziesz wiedział, ale jeżeli się pomodlisz i zaryzykujesz właśnie w swojej wierze akurat no nie wiem może tak czy kto o mnie co kto o mnie pomyśli, kiedy się pomodlę czy dobrze czy źle, ale jednak jeżeli widzisz potrzeby no to połóż ręce i pomóc się czy w jakiś inny sposób okaż swoją swoje zainteresowanie i chęć współczucia i niesienia pomocy i pomóc się tam osob.
00:23:12
O tą osobę i zobaczysz wtedy, czy Bóg odpowie czy nie, bo Bóg jest suwerenny i ale jest, ale jest przede wszystkim jest jest dobry, prawda? Temat uzdrowienia jest ogólnie skomplikowanym tematem.
00:23:26
I tak różne reguły rządzą właściwie nawet nie wiem, czy są jakieś nie, no myślę, że są tylko że t.
00:23:34
No jest nam ogarnąć ten taki właśnie skomplikowany zawiły temat, ale zawsze bym powiedział tak w podchodzić do rzeczy, do problemów wierzę. Jeżeli masz taką wiarę i chcesz się modlić, niech Pan cię błogosławi. Móc się niech się używa. Składaj świadectwa o uzdrowieniu i myślę, że gdy zostaniesz uzdrowiony też z jakiejś rzeczy, to ważne jest też, aby podtrzymywać to przez wiarę, dlatego, że o diable Jezus powiedział, że on przychodzi, aby kraść zarzynać i wytracać i.
00:24:07
Co Diabeł może tobie ukraść, może ci ukraść uzdrowienie w jakiś sposób, że wmówić, że chociaż zostałeś uzdrowiony tam podeślę jakieś symptomy choroby, chociaż twoje ciało już nie jest chore, ale zaczynasz odczuwać te symptomy i później zaczynasz myśleć o chyba jednak nie zostałem uzdrowiony. Ja miałem taką sytuację w 2012 roku, jak Bóg mnie uzdrowił w wyniku na jakiejś konferencji tam pastorów byłem w radości i miałem cierpiałem na takie bardzo silne, bardzo ostre.
00:24:39
Budzę głowy takie po prostu to było tak intensywne, jakby ktoś nagle wbijał ci jakiś widelec czy nóż w głowę i wyrywał ten Widelec, prawda? I to i wytrzymywałem te ataki tego bólu tylko dlatego, że one trwały dosłownie ułamki sekundy, ale zdarzały się tam, co tam dosyć często do tego stopnia, że czasami kilka razy dziennie. No ja myślę, kurczę jak ja w ogóle mam funkcjonować w takim stanie i jakiś pastor tam się o mnie pomodlił.
00:25:07
Się z nałożeniem rąk i następnego dnia się zorientowałem ojejku. Niesamowite. Ja w ogóle nie mam tych tych tych ostrych takich gwałtownych anulujemy tomografię tam czy jakiegoś guza nie mam czy coś tam prawda i nic tam nie wychodziło na tych na tych na tych zdjęcia.
00:25:24
Tak to później była taka ciekawa historia jeszcze z tym związana, ale to już nie będę odpowiadać tego wątku. Jednakże to, co on mi powiedział następnego dnia mówię ty, Słuchaj, Jurek, wiesz co, modliłeś się o mnie i po prostu nie mam tych bóli on, a no chwała Bogu podtrzymaj, podtrzymuj to przez wiarę, ja tak myślę takie dziwne, no nie tak jak ty mam podtrzymywać przez wiarę jak Bóg mnie uzdrowił, to mnie uzdrowił i tyle, ale później po jakimś tygodniu nagle coś mnie tak dźgnęła, no nie i tak myślę o o K dobra, to znaczy, że mam podtrzymywać przez wiarę, czyli powiedzieć o K Jestem uzdrowiony.
00:25:58
Nie pozwalam żadnej mocy ciemności odebrać mi tego uzdrowienia po prostu uznaje to, że Jestem uzdrowiony halleluja nie oddaje tego uzdrowienia. To jest dar mojego ojca. Mam to i trzymam to i nie nie oddam tego prawda i zaraz ten wóz zniknął i później to się powtarzało tam jeszcze w ciągu tam następnych 2 lat od czasu do czasu coś tam miałem i tak Diabeł przychodziły próbował czy jeszcze wierzę w to, że mam ten dar, czy jeszcze faktycznie mam przekonanie że Jestem uzdrowiony jak tylko przychodziły?
00:26:28
Właśnie jakieś takie bóle, to ja od razu halleluja ten dar jest mój, to jest dar od ojca, a dary i powołanie Boże są nieodwracalne, więc nie rezygnuje z tego i później już się to wycofało. Zupełnie prawda, więc podtrzymuj przez wiarę. Jeżeli Bóg ci da takie uzdrowienie bądź przekonane, że jest to dar od Boga i jest to ci dane nie na jakiś tam czas nie na jakiś okres, ale jest to coś czym ojciec chce ciebie błogosławić.
00:26:59
Dobrze i teraz, no nakładamy ręce również w tym celu, aby ktoś został napełniony duchem Świętym. To Jestem 4 4 przyczyna dla której.
00:27:13
Dla której nakładamy ręce i nałożenie rąk w celu chrztu duchem Świętym, aby ożywił nasze dary, które posiadamy, jest bardzo istotne i myślę, że każdy powinien mieć taki w swoim życiu taki moment. Taki epizod, kiedy modli się właśnie o napełnienie o Chrzest duchem Świętym, aby Duch Święty na niego skąpił i aby uaktywnił dary, które ma dlatego, że Biblia mówi o tym, że każdy z wierzących takie dary.
00:27:43
Posiada my nie udzielamy w czasie modlitwy nikomu żadnych darów, To Bóg udziela my jedynie modlimy się z włożeniem rąk. Jest taki fragment, gdzie Apostoł Paweł jeszcze wtedy sał.
00:27:57
Stół, który był ledwo ocona wrzucony tam 2 czy 3 dni po nawróceniu czytamy o tym, że poszedł do niego ananiasz, uczeń Jezusa Chrystusa i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, Bracie Saulu pan, który się ukazał w drodze, jaką szedłeś, Posłał mnie, Abyś Przejrzał i został napełniony duchem Świętym i natychmiast opadły z oczu jego, jakby łuski przejrzał, wstał i został ochrzczony, a więc go tam było takie wydarzenie, że on stracił wzrok, kiedy szedłby prześladować.
00:28:31
Chrześcijan Bóg do tego nie dopuścił, odebrał mu wzrok na 3 dni i on po prostu został taki ślepy. Zupełnie poprowadzony przez swoich przyjaciół. Tam do do tego Damaszku i tam siedział, aż Bóg posłał do niego tego ananiasza i kiedy ananiasz nałożył ręce, on odzyskał wzrok, czyli nastąpiło uzdrowienie, o którym mówiliśmy chwilę wcześniej w wyniku nałożenia rąk i również napełnienie duchem Świętym. Duch Święty przed do niego dopiero wtedy, kiedy Apostoł Paweł w został.
00:29:03
Na niego nałożono ręce.
00:29:05
Więc.
00:29:08
Więc kto, kto kto może nakładać na ciebie ręce, kiedy modlisz się o napełnienie duchem Świętym? No każdy kapłan Chrystusa, każdy kapłan Chrystusa, czyli mówiliśmy o tym, w jaki sposób uzyskujemy my jako chrześcijanie uzyskujemy kapłaństwo. Pamiętacie to prawda, więc kapłanem zostaje ten, kto wyznał swoje grzechy, jako że że jest jest rzecznikiem, który przyjął nowe życie od Pana Jezusa Chrystusa.
00:29:38
Który ochrzcił się na wyznanie wiary, na którego zostały nałożone ręce, aby na niego wstąpił, Duch Święty i aby jego dary zostały uaktywnione i on zaczyna służbę Kapłańską, a więc prawdopodobnie 90% tutaj z Was jesteście kapłanami, którzy Chrystusa, którzy powinni służyć innym i modlić się o nich z nałożeniem rąk, więc to jest również to nałożenie rąk. Jest takim symbolem można było powiedzieć braterstwa.
00:30:10
Czy jakiegoś takiej zachęty współczucia? Dlatego człowieka w tej wspólnej duchowej podróży, że chcemy wspierać siebie nawzajem i modlimy się o wyposażenie w moc Ducha Świętego?
00:30:24
Ale, ale też musimy pamiętać, żeby, żeby rozumieć to, że Chrzest duchem Świętym jest w 100 procentach dziełem Boga, a nie naszym, tak samo jak z uzdrowieniem, prawda? My nakładamy ręce, a Bóg uzdrawia, my nakładamy ręce, ale to Bóg.
00:30:43
Chrzci nas duchem Świętym, czyli zanurzę nas w duchu świętym, tak jak tutaj mamy ten werset z Marka 1 8 gdzie Jan Chrzciciel mówi, że ja was wrzuciłem wodą, on zaś będzie chrzcił was duchem świętym, więc tak naprawdę tym kto chrzci ciebie duchem świętym to jest pan Jezus Chrystus, a nie osoba, która nałożyła na ciebie ręce też w dziejach apostolskich jest bardzo interesujący przykład pouczający, to jest trochę taki dłuższy tekst, ale myślę, że warte go przeczytać.
00:31:16
Rzekł Paweł Donich takich uczniów, których tam spotkał w okolicach Fsu i mówi do nich, tak, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście, a oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. To jest też bardzo interesujący przypadek uczniów Chrystusa, którzy w ogóle nawet nie słyszeli o duchu świętym. No, ale o k nie wiemy w jak to się stało, że oni byli uczniami Jezusa, ale jednak nic o duchu świętym nie ten nie doszło do nich, więc tedy rzekł do nich, jak więc zostaliście ochrzczeni?
00:31:47
A oni Rzekli Chrztem Miarowym, czyli mówiliśmy o tym, że Chrzest janowy to jest chrzestna opamiętanie, ale nie ku nawróceniu, tylko u pamiętaniu, czyli ku uświadomieniu sobie, że jest problem. Ale jeszcze nie mamy rozwiązania tego problemu, bo rozwiązaniem problemu jest nawrócenie, prawda? Więc oni zostali tym chrztem zmianowym ochrzczeni i i mówi.
00:32:12
I mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa Chrystusa, a chyba się pogubiłem tutaj Jeszcze raz. Paweł zaś, Aha o K tak Paweł zaś rzekł, Jan Chrzcił Chrztem Upamiętania i mówił Ludowi, że był uwierzyli w niego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa, a gdy to usłyszeli, że zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ten, czyli tym tuszem wodnym, a gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami.
00:32:44
I Prorokowali więc ten powyższy fragment. Wskazuje na to, że że dary duchowe tutaj w tym wypadku mówienie językami i prorokowanie, czyli tą 2 z około 20 różnych ponad 20 różnych darów Ducha Świętego, tych takich podstawowych, że one są udzielane wierzącym po chrzcie w trakcie nałożenia rąk, więc celem tych darów oczywiście nie jest jakieś mistyczne uniesienie, że potem żyje tym doświadczeniem i już po prostu się zachwycam.
00:33:15
Nad tym i nic więcej nie robię. Celem fills. Celem tych darów jest skuteczna służba dla ciała Chrystusa i dla niewierzących również, czyli służba, a nie koncentracja na tym jakimś tam jednym darem musimy być trzeźwi i musimy słuchać słowa Bożego, bo wiem, że każdy z nas się na pewno nasłuchał mnóstwa nauczań na youtubie ma tam jakieś swoje tam przemyślenia i później jak zostaje skonfrontowany z prawdą, słowo Boże go z jakimś wersetami to mu się robi takie jakoś krzywo, no nie?
00:33:48
W środku i taki jakiś jest skulony i mu się ciężko przyjmuje, no bo ma w sobie wyprasowaną jakąś fałszywą doktrynę, jakieś fałszywe przekonanie i słowo Boże Konfrontacja ze słowem Bożym jest dla niego trudna i tu nie jest tak więc dlatego często te wersety mam wyświetlam i pokazuje, abyśmy kształtowali nasze przekonania zgodnie z Biblią, a nie zgodnie z jakąś tam serią nauczania z youtuba czy jakimś tam konferencją, którą gdzieś tam zaliczyliśmy przez Internet. Czy czy na żywo, prawda? Więc.
00:34:20
Więc teraz patrzcie tu jest?
00:34:23
Tu jest. Mowa o tym, że te dary zostały udzielone w trakcie nałożenia ro.
00:34:29
Bąk i po chrzcie wodnym. I ale żeby tak właśnie znowu trochę Sharm.
00:34:37
Kolonizować i jakby można było powiedzieć u system?
00:34:41
Dramatyzować działanie Ducha Świętego tak jak taka krótki tutaj taki przykład, to są takie 4 podstawowe, jakby obszary dziedziny oddziaływania Ducha Świętego. W jaki sposób on się manifestuje w kościele w ciele Chrystusa i w pierwszym koryntian 12 4 do 7 jest napisane o tych 4 sposobach i popatrzcie tutaj Paweł pisze Tak, a różne są dary łaski, lecz jest to przecież tam w całości, a za chwilę tutaj wejdziemy troszkę głębiej w ten tekst a różne są dary łaski lecz Duch ten sam a różne posługi lecz pan jest ten sam.
00:35:13
I różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia Wszystko we wszystkich i w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi, więc popatrzcie mamy tutaj. Nie wiem, czy tutaj podkreśliłem, żebyśmy mogli to łatwo wyłapać sposoby przejawy, działanie Ducha Świętego mówi różne są dary łaski w grece mamy tutaj słowo charyzma lata.
00:35:37
I charyzma ta są to tak jakbyśmy, czyli dosłownie tłumacząc tutaj polskie tłumaczenie jest bardzo dobre. Te charyzmaty to są dary łaski, czyli dary pochodzące od Boga. Jakbyśmy coś sobie tego słowa charyzmaty poszukali w innych fragmentach nowego testamentu. To byśmy na przykład zobaczyli, że w Rzymian 6 23 życie wieczne, jasno nazwane charyzmatem, czyli czym darem łaski pochodzącym od Boga życie wieczne Charyzmat, prawda? Więc znowu musimy sobie trochę przedefiniować, bo.
00:36:07
Jak myślimy charyzmat o charyzma to to jakiś tam dar mówienia tam w językach albo albo uzdrawianie, prawda? Charyzmat nie tyle charyzmaty zgodnie z biblią to są dary łaski, to może być życie wieczne. To może być zachęcanie, ale również może być na przykład uzdrawianie, ale jest to pewien sposób działania Ducha Świętego 2 sposób działania Ducha Świętego to są różne posługi.
00:36:30
I tutaj w grece mamy słowo diakonia, a więc temat, który został poruszony w dziejach Apostolskich 6 Rozdziale, kiedy były tam była kwestia usługiwania w tym pierwszym kościele, bo był głód, bo były pewne osoby zaniedbane tam spragnione, niedowartościowane, no to wtedy był Duch Święty przejawiał się w diakonii, czyli w posłudze tym ludziom w potrzebie, a więc ci, którzy pomagają innym właśnie którzy są. Nie wiem, czy starzy, czy schorowani, czy są modni, czy uzależnieni.
00:37:05
Czy w jakimś nieszczęściu się znaleźć dni to Duch Święty działa przez te osoby właśnie w tych w tej diakonii. W tych tych posług Ach, prawda? Więc osoby usługujący ze działają pod wpływem Ducha Świętego i robią wykonują dzieło Boże.
00:37:21
3 sposób działania Ducha Świętego to są te różne sposoby działania w grece.
00:37:28
Energe mata co to są energe mata? To są właśnie sposoby działania, prawda? Więc chodzi tutaj o jakieś takie umiejętności, jak na przykład z jakaś nie wiem ktoś organizuje imprezę w kościele i bardzo dobrze to robi jak on organizuje, czy on organizuje jakieś wydarzenia to naprawdę super. Wszystko bardzo dobrze jest zgrane, świetnie działa, ludzie są zadowoleni u błogosławieni, bo ta osoba ma taki zmysł organizacyjny, bo jest pomysłowa, bo ma łatwość w załatwianiu różnych tam spraw.
00:37:59
Zaangażowaniu innych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przejawia się przez nią w organizowaniu tego wydarzenia i to są te sposoby działania te energe mata czy ona przejawia jakąś inicjatywę, że są osoby, które są bardzo twórcze w ciele Chrystusa, które mają różne pomysły, jak docierać do ludzi, czy jak organizować jakieś wydarzenia? To są właśnie przejawy Ducha Świętego, w tym 3 wymiarze, w tym energe mata i jest również ten 4 sposób, że w każdym różnie przejawia się Duch.
00:38:33
I tam jest, przejawia się. To jest takie słowo fanny Ross i to są właśnie w dosłownym tłumaczeniu. To są przejawianie się czy manifestacje i i zaraz po tym 7 wersecie Apostoł Paweł wymienia tamte różne te 12 darów, prawda, że są tam dar mądrości, wiedzy wiary, rozróżniania duchów, języki, wykład tych języków i to są to właśnie fane Ross.
00:39:04
Te te te 12 dawno w prawda? Tak naprawdę w Biblii, a nie tak jak się to popularnie a no tak charyzmatyczny. No to znaczy że to te 12 darów. No nie, nie musimy być kształceni, przesuwał Boże, a nie iść jakimś tam tropem myślenia. Przecież to jakieś tam książek czy zasłyszanych Kazań, niech słowo Boże nas uczy i więc miejmy tą świadomość, że służba każdego chrześcijanina możemy powiedzieć tak, czy ty jesteś chrześcijaninem charisma pyta, czy ty jesteś chrześcijaninem diakonii?
00:39:34
Czy jesteś chrześcijaninem energe mata, czy jesteś chrześcijaninem Fanny Ross, bo takie są różne dziedziny, sposoby działania Ducha Świętego, więc uczmy się kochani słowa Bożego i kształtujemy, zmieniajmy swoje myślenie, abyśmy wzrastali w prawdzie, a nie w jakichś swoich wyobrażeniach, więc niech będzie porządek w zborach Bożych, ponieważ każdy członek ciała Chrystusa niesie jakiś procent odpowiedzialności za ogół naszej społeczności. Amen.
00:40:05
To cieszę się, że się zgadzasz się dobrze. To pomódlmy się, ojcze, dziękujemy ci za to, że ty dałeś nam ten wspaniałą metodę, czy powiedzmy sposób na to, by oddawać tobie chwałę, by rozpoznawać twoje działanie i kiedy widzimy albo znamy swojego słowa, wiemy o prawdzie, to wtedy możemy modlić się z nałożeniem rąk. Czy to osoby o osoby chore, czy w jakiejś czy w jakiejś potrzebie znajdujące się? Czy możemy nakładać ręce, modlić się?
00:40:35
O siebie nawzajem, abyśmy zostali napełnieni na być może na nowo duchem Świętym, czy po raz pierwszy czy ochrzczeni duchem Świętym, aby dary twojego Ducha Świętego były tutaj aktywne pośród nas, abyśmy usługiwali sobie nawzajem, bo nie jesteśmy zwykłym zgromadzeniem ludzi, ale jesteśmy twoją makles ją, którą ty pobłogosławiłem swoją obecnością, ty posłałeś Ducha Świętego, aby w nas mieszkał, uczyniłeś nas świątynią Ducha Świętego. No więc tutaj reprezentujemy chwałę.
00:41:06
Królestwa Bożego, będąc zgromadzeni razem, więc dziękujemy ci za wszystkie twoje przejawy działania duchu Święty rzeczy w tak różnorodny sposób nas używasz i dotykasz, i nikt nie musi się czuć w jakiś takimi zagubiony, ale może odnaleźć swoje miejsce, bo ty rozdzielasz każdemu zgodnie ze swoją wolą tak jak chcesz, więc dziękujemy ci szame ciebie. Chwała niech ci będzie amen.

Nauczanie udostępnione przez:
3 Zbór Chrześcijan Baptystów w Krakowie, Os. Wysokie 22, 31-820 Kraków, Biuro: e-mail: biuro.3kr@gmail.com, Pastor: tel. +48 501 25 35 16
www: http://www.3kr.baptysci.pl/

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link